Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Pöytäkirja 29.08.2005 | Avaa haku

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.08.2005 Pykälä 207Tekninen lautakunta
§ 74
23.08.2005
Kunnanhallitus
§ 207
29.08.2005

VASTINE MAANRAKENNUS PERTTIKÄRNÄ OY:N MARKKINAOIKEUDELLE JÄTTÄMÄSTÄ HAKEMUKSESTA (KÖYSITIEN RAKENTAMINEN)

Tekn.ltk 55 §
Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset Köysitien rakentamisesta n. 490 m:n matkalta. Ensimmäisellä tarjouskierroksella, joka päättyi 11.5.2005 klo 12.00, saatiin yksi tarjous. Saapunutta tarjousta ei avattu, vaan tarjousten jättöaikaa jatkettiin 1.6.2005 saakka ja urakan valmistumisajankohtaa jatkettiin tien osalta 31.7.2005 saakka ja koko urakan osalta 31.8.2005 saakka. Jatketulla ajalla urakkatarjouksen jätti kolme urakoitsijaa. Urakkatarjoukset avattiin 1.6.2005 klo 14.30-14.50. Tarjouksen jättäjät ja tarjoushinnat ovat liitteenä olevassa ”Tarjousten avauspöytäkirjassa”.
Tieliikelaitoksen tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Urakan kokonaistarjoushinta on 80.100,00 €, alv 0 %, josta vesijohdon rakentamisen osuus on 15.970,00 €, alv 0% (Joutsan vesihuolto Oy:n vesijohtolinja), viemärin rakentamisen osuus on 13,630,00 €, alv 0 % ja sadevesiviemärin rakentamisen osuus on 3.565,00 €, alv 0 %.
Maanrakennus Pertti Kärnä Oy:n tarjous on puutteellinen, sillä tarjouksessa ei ole esitetty tarjouspyynnön liitteenä lähetetyn tarjouslomakkeen edellyttämää erittelyä vesijohdon rakentamisesta, viemärin rakentamisesta ja sadevesiviemärin rakentamisesta. Tarjouksesta puuttuvat lisäksi verovelkatodistus, ilmoitus eläkevakuutusmaksun suorittamisesta, ennakkoperintärekisteri-ilmoitus ja rekisteröinti-ilmoitus arvonlisäverolliseksi merkinnästä.
Insinöörityö Hentinen Oy:n tarjous on puutteellinen, sillä tarjouksessa ei ole esitetty tarjouspyynnön liitteenä lähetetyn tarjouslomakkeen edellyttämää erittelyä vesijohdon rakentamisesta, viemärin rakentamisesta ja sadevesiviemärin rakentamisesta.

Teknisen johtajan ehdotus:

Lautakunta hylkää Maanrakennus Pertti Kärnä Oy:n ja Insinöörityö
Hentinen Oy:n tarjoukset, koska ne eivät ole tarjouspyynnön mukaisia.

Lautakunta valitsee Köysitien urakoitsijaksi Tieliikelaitoksen.

Päätös:
Yleiskeskustelun aikana Teuvo Kuitunen teki vastaehdotuksen, että myös Pertti Kärnä Oy:n ja Insinöörityö Hentinen Oy:n tarjoukset huomioidaan urakoitsijaa valittaessa urakkatarjouksen erittelyistä huolimatta.

Kuitunen ehdotti, että lautakunta valitsee Insinöörityö Hentinen Oy:n
tarjouksen. Puheenjohtaja Sakomaa kannatti Kuitusen ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys, kädennosto.

Teknisen johtajan ehdotus sai 4 ääntä ja Kuitusen ehdotus 2 ääntä.

Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että lautakunta hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen.


Merkitään pöytäkirjaan, että varajäsen Petri Hentinen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.


Ari Solatie valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi.

_____

 

(Asian valmistelija työpäällikkö Matti Pälvimäki, puh 0400 635 624)Tekltk § 74
Markkinaoikeus on varannut Joutsan kunnalle tilaisuuden vastineen antamiseen koskien Maanrakennus Pertti Kärnä Oy:n tekemää valitusta teknisen lautakunnan tekemää päätöstä 28.6.2005 § 55, jolla lautakunta on hylännyt Maanrakennus Pertti Kärnä Oy:n ja Insinöörityö Hentinen Oy:n tarjouksen Köysitien rakentamisesta.

Samalla lautakunta hyväksyi Tieliikelaitoksen tarjouksen.

Liitteenä tarjouksen avauspöytäkirja ja Pertti Kärnä Oy:n valitus, jossa esitetään lautakunnan päätöksen kumoamista ja kaikkien tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden käsittelyä tasavertaisina.

Teknisen johtajan ehdotus:


Lautakunta hyväksyy seuraavansisältöisen vastineen markkinaoikeudelle.

Pertti Kärnä Oy on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt, että koska tarjouslehdellä vaadittua kokonaishintaurakan erittelyä ei ole mainittu urakkaohjelmassa, se ei voi olla tarjouksen hylkäämisen syy.

Tarjouslehdellä ollut erittelypyyntö on kuitenkin tilaajalle tärkeä osa tarjousta, koska kunnan lisäksi toimijana on myös Joutsan Vesihuolto Oy. Erittely helpottaa kustannusten jakoa kunnan ja Vesihuolto Oy:n kesken, jolloin kunnan kirjanpitoon saadaan oikeat tiedot maanrakennustöiden ja viemäröintitöiden osuuksista ja Joutsan Vesihuolto Oy:lle vesijohdon rakennuskustannuksista.

Urakkasopimusneuvottelut ovat tilaisuuksia, joissa voidaan sopia urakkaan liittyviä asioita, mutta urakkatarjousta niillä ei voi muuttaa.

Maanrakennus Pertti Kärnä Oy:n tarjous ei ole lisäksi ollut tarjouspyynnön mukainen, koska siitä on puuttunut verovelkatodistus, ilmoitus eläkevakuutusmaksun suorittamisesta sekä ennakkoperintä- rekisteri-ilmoitus.

Maanrakennus Pertti Kärnä Oy:n ja Insinöörityö Hentinen Oy.n tarjoukset eivät olleet edellä esitetyn mukaisesti tarjouspyynnön mukaisia ja siten teknisen lautakunnan tuli ne hylätä.

Teknisen lautakunnan päätöstä tästä asiasta ei tule täten muuttaa.

Päätös:

Yleiskeskustelun aikana lautakunnan puheenjohtaja Veikko Sakomaa teki vastaehdotuksen tekninen johtaja Antero Korhosen ehdotukselle seuraavasti:

 

Maanrakennus Kärnä Oy on toiminut Joutsan kunnan töissä lähes vuosittain, jo toisessa sukupolvessa. Puuttuvat todistukset olisi voitu toimittaa urakkasopimusta kirjoitettaessa, jos tarjous muuten olisi tullut hyväksytyksi.

Tieliikelaitoksen tarjouksesta ei selviä yksikköhintojen alv, eikä telakoneen koko. Silti tarjous hyväksyttiin.

Miksi tarjoushinnat julkaistiin kaikki kolme kappaletta, jos ne eivät ole Maanrakennus Kärnä Oy:n ja Insinöörityö Hentinen Oy:n osalta urakka-asiakirjojen mukaisia.

Lautakunta ei voi päättää ulkopuolisen yhtiön osalta urakoista lopullisesti, vaan päätös olisi pitänyt tehdä ehdollisena, jonka Joutsan Vesihuolto Oy myös osaltaan hyväksyy.

Maanrakennus Kärnä Oy:n oikaisuvaatimus tulisi hyväksyä ja asia palauttaa uudelleen käsiteltäväksi.

 

Molempia ehdotuksia kannatettiin, joten puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneeksi ja että asiassa on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Ne jotka kannattavat teknisen johtajan ehdotusta, äänestävät Kyllä. Ne, jotka kannattavat Veikko Sakomaan vastaehdotusta, äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä tuli 2 Kyllä-ääntä ja 3 Ei-ääntä, 1 Tyhjä.

Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä nro 1.

Puheenjohtaja totesi, että lautakunta hyväksyy Veikko Sakomaan ehdotuksen.

Merkitään pöytäkirjaan, tekninen johtaja Antero Korhonen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Toimitetaan kirjallisena pöytäkirjan liitteeksi nro 2.

___________

Khall § 207
Esityslistan
liitteenä on Maanrakennus Pertti Kärnä Oy:n oikaisuvaatimus sekä tekninen johtaja Antero Korhosen 23.8.2005 jättämä eriävä mielipide.

 

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa teknisen johtajan ehdotuksen mukaisen vastineen Maanrakennus Pertti Kärnä Oy:n markkinaoikeuteen jättämään hakemukseen.

Päätös:

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Merkitään pöytäkirjaan, että Terttu Hentinen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimivarapuheenjohtaja Reijo Hamina. Kokouksessa oli varamiehenä paikalla Tauno Kuitunen.

__________

 

 ©