LOMAKKEET:

 

JOUTSAN YRITYSSETELI

Joutsan yritysseteli on Joutsan kunnan elinkeinopolitiikan väline, jolla kehitetään joutsalaisten pk-yritysten toimintaa ja palveluja. Yrityssetelillä edistetään investoimista ulkopuolisiin palveluihin.

KÄYTTÖTARKOITUS:

Yrityspalvelusetelijärjestelmän avulla tuetaan pk-yritysten asiantuntija- ja muiden palveluiden/toimenpiteiden käyttöä päämääränä aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja toiminnan kasvattamiseen. Tavoitteena on kasvu tai kansainvälistyminen sekä yrityksen uudistuminen. Yrityseteliä ei käytetä yrityksen normaalin toiminnan pyörittämiseen. Yrityssetelin tavoitteena on myös lisätä yksityisten asiantuntijapalvelujen käyttöä.

YRITYSSETELIN MYÖNTÄMISEN EHDOT:

Tuki on tarkoitettu joutsalaisille yrityksille, joilla on y-tunnus. Tukea voivat saada yritykset ja elinkeinon- ja ammatinharjoittajat.

Tukea voi saada:

 • liiketoiminnan kehittämiseen
 • toimintaan, jolla on jatkuvan kannattavan liiketoiminnan edellytykset työllisyyttä parantaviin toimenpiteisiin

Hankittavat palvelut voivat olla mm seuraavia palveluja.:

 • selvitysten laatiminen (investointitarpeet; viranomaisvaatimukset, IPR/patentit ja mallisuojat, uutuustutkimus, liiketoiminnan edellytysten varmistaminen, palvelujen tuotteistaminen)
 • teknisiin ja tuotantoon liittyvät palvelut ja kehittämistyö
 • taloushallinnon asiantuntijapalvelut (esim. controller-palvelu oman kirjapidon syvälliseen tarkasteluun)
 • yrityksen arvon määritys kustannusanalyysit
 • kehittämistoimenpiteiden hankesuunnitelman laadinta markkinointiin ja myynnin kehittämiseen liittyvät palvelut
 • isommat, kertaluontoiset mainoskampanjat (markkinointisuunnitelma) tienvarsimainonta, opaskyltit (viranomaisen hyväksyntä)
 • messuosaston kustannukset
 • tukea voidaan myöntää myös ammatilliseen lisäkoulutukseen, mikäli:
  •  hakijalla on käynnissä olevaan yritystoimintaan liittyvä ammatillinen peruskoulutus
  •  hakija täyttää muut näissä kriteereissä asetetut ehdot

Tukea ei voi saada:

 • asiantuntijatyöhön, johon on jo saatu muuta julkista tukea (esim. ELV-keskuksen tuet www.yritystenkehittamispalvelut.fi, Tekesin innovaatioseteli}
 • asiantuntijapalveluun, johon saadaan julkista tukea muualta
 • yrityksen omiin palkkakustannuksiin eikä muihin normaalitoiminnan menoihin julkisesti tuettuihin yhteismarkkinointikampanjoihin
 • erityisen pienimuotoisena pidettävään yritystoimintaan
 • jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksista (verottaja ja työeläkevakuutusmaksut}
 • jos hakijan taloudellinen tilanne ei mahdollista liiketoiminnan harjoittamista tai yrityksen kehittämistoimia
 • kone- ja laiteinvestointeihin
 • painokustannuksiin esim. käyntikortit, lehti-ilmoittelu ym. matkakustannuksiin

 

EHDOT ASIANTUNTIJAPALVELUJA TARJOAVILLE YRITYKSILLE:

Palveluntuottaja (asiantuntija) on yritys, jolla on y-tunnus. Palveluntuottajan tilaajavastuulain mukaiset tiedot tulee olla kunnossa (liittynyt tilaajavastuujärjestelmään).

TUEN HAKEMINEN:

Tukea haetaan kunnanjohtajalta sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 • uusin tuloslaskelma ja tase tai niihin verrattava selvitys hakijan tuloista ja varallisuudesta. Jos ensimmäinen tilikausi ei ole vielä päättynyt voidaan liitteeksi hyväksyä hakuhetken tuloslaskelma ja liiketoimintasuunnitelma.

kuvaus yrityksen toiminnasta ja yrityssetelin käyttötarkoitus (tavoitteet, sisältö, aikataulu, asiantuntija, asiantuntijan ajankäytön työmäärä sekä arvio yrityksen osallistumisesta selvitystyöhön).

TUEN MÄÄRÄ JA TUEN MYÖNTÄMINEN:

Yrityssetelitukea myönnetään valtuuston päättämän määrärahan puitteissa. Tuki on aluksi kokeiluluonteista ja sen jatkosta päätetään vuosittain kokemusten perusteella.

Tuki on 75 % hankinnan arvosta kuitenkin enintään yhteensä 3000 euroa/yritys vuosina 2017-20. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa. Tuki on harkinnanvaraista.

Yrityspalveluseteli myönnetään arvioinnin perusteella, ja kunnanjohtaja tekee viranhaltijapäätöksen tuen myöntämisestä. Tuki maksetaan päätöksen mukaisesti toteutuneiden kustannusten perusteella palveluntuottajalle (Asiantuntijalle}.

Kunnanjohtaja hyväksyy käytettävän asiantuntijan. Käytettävän asiantuntijayrityksen tulee toimittaa tarvittaessa/pyydettäessä tilaajavastuulain edellyttämät dokumentit kunnanjohtajalle. Asiakas ja palveluntuottaja ovat sopimussuhteessa toisiinsa, eikä kunta ole sopimusosapuoli.

Yrityspalveluseteli on de minimis -säännön piiriin kuuluva tuki. Tuen vastaanottavan yrityksen on itse huolehdittava EU:n de minimis tukea koskevan säännön toteutumisesta. De minimis sääntö koskee valtion tukea yrityksille ja sallii julkisista varoista tukea yksittäistä yritystä vastikkeettomasti 200 000 eurolla kolmen vuoden aikana.

Virheellisesti tai perusteetta maksettu tuki voidaan periä takaisin, jos tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet:

 • tuen ehtoja ei ole noudatettu
 • tuen saaja on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen.
 

LISÄTIEDOT:

Elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki p. 0401833 442
Kunnanjohtaja Harri Nissinen p. 050 65435

LOMAKKEET: