Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

1.8. 2016 tulleet muutokset

Päivähoitoasetuksen muutokset:

Valtioneuvosto hyväksyi 22.10.2015 päivähoitoasetuksen (239/1973) 6 ja 8 § muutoksen, jolla muutetaan päiväkodeissa kolme vuotta täyttäneiden lasten hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden välistä mitoitusta. Nykyisen seitsemän lapsen sijasta (7/1) päiväkodeissa tulee olla yksi hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö kahdeksaa lasta kohden (8/1). Alle 3-vuotiaiden lasten suhdelukua (4/1) ei muuteta. Myös osa-aikaisten lasten kohdalla (13/1) mitoitus säilyy ennallaan. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2016 alkaen.

Varhaiskasvatuslain muutokset:

Varhaiskasvatuslain 11a §:n muutoksessa taataan jokaiselle lapselle 20 tunnin laajuinen viikoittainen varhaiskasvatusoikeus. Varhaiskasvatusta on järjestettävä kokopäiväisesti, jos vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokopäiväisesti tai opiskelevat, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä päätoimisesti sekä lapsesta tai perheestä johtuvien tarpeiden vuoksi. Vastaavissa tilanteissa lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Vanhemman jäädessä työttömäksi lapsen oikeus varhaiskasvatukseen säilyy kokopäiväisenä kahden kuukauden ajan. Lisäksi lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Vastuu 20 tuntia laajemman varhaiskasvatuksen tarpeen osoittamisesta on lähtökohtaisesti lapsen huoltajilla.

Kunnan tulee järjestää 20 tunnin laajuinen varhaiskasvatus vanhempien tai huoltajien valinnan mukaan joko kokopäiväisesti tai osaviikkoisesti. Kunta voi päättää säännöllisen toiminta-ajan ja toiminta on järjestettävä niin, että varhaiskasvatustavoitteet voidaan saavuttaa myös 20 tunnin laajuisessa varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen uudistuksissa ja muutoksissa huomioidaan lasten ja perheiden tarpeet. Varhaiskasvatuksessa pedagogiikkaa tullaan vahvistamaan ja ohjaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön taholta. Opetushallitus laatii valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jotka tulevat voimaan 1.8.2017.

Sivistyslautakunta päättää ottaa käyttöön Joutsassa päivähoitoasetuksen ja varhaiskasvatuslain uudistukset 1.8.2016 alkaen seuraavasti:

1. Päivähoitoasetuksen (239/1973) 6 ja 8 § muutos/22.10.2015 : Kolme vuotta täyttäneiden lasten hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden suhdeluku päiväkodissa muuttuu siten, että yhdellä hoito- ja kasvatushenkilöllä voi olla vastuullaan kahdeksan lasta (8/1).

2. Varhaiskasvatuslain 11a §:n muutos: Subjektiivisen päivähoito- oikeuden osalta noudatetaan valtioneuvoston ohjeistusta.

Lapsen tuen tarpeet ja tukitoimenpiteet kirjataan lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen henkilökunta sopii yhdessä vanhempien tai muiden huoltajien kanssa tukitoimien toteuttamiseen tarvittavat hoitoajat. Kunta voi toteuttaa osapäiväistä varhaiskasvatusta esimerkiksi klo 8 – 12 tai klo 11–15, kunkin varhaiskasvatusyksikön mahdollisuuksien mukaisesti. Osaviikkoinen varhaiskasvatus voi toteutua vuoroviikoin tai painottua alkuviikon tai loppuviikon päiviin.


 Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016 tuli voimaan 1.3.2017.
 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia muutettiin 1.1.2018 alkaen.
 5 §:n 2 momenttia (maksuprosentit ja tulorajat) ja 8 § ( sisarusalennus 50 %) muuttuivat.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, perheen tulot sekä varattu hoitoaika. Maksun päättämistä varten vanhempien tulee toimittaa tuloselvitys liitteineen Joutsan kunnan Varhaiskasvatus toimistoon, Länsitie 7, 2 krs., 19650 Joutsa.

Asiakasmaksun määräämisen perusteena olevat tulot

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisina tuloina voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakonperinnän laskemisperusteista määrää.

Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen. (7.12.2007/1217)

Tulot, joita ei oteta huomioon asiakasmaksua määrättäessä

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. 
Kaikki muut tulot otetaan huomioon paitsi yllä mainitut tulot. 

Tulojen vähennykset

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Varhaiskasvatuksen maksu määrätään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Arvioidut tulot tarkistetaan viimeistään puolen vuoden kuluttua.

Kaikista ilmoitetuista tuloista ja vähennyksiin oikeuttavista maksuista on oltava tositteet mm:

  • palkkatodistus, palkkalaskelma tai tilinauha, josta selviää edellisen vuoden kertymä
  • todistus työttömyys-, kurssi- tai muusta päivärahasta
  • todistus muista jatkuvaluonteisista tuloista esim. vuokratulo, elatusapu/ -tuki
  • itsenäiseltä ammatinharjoittajalta todistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta ja ennakkoverosta annettu päätös tai muu vastaava selvitys tuloista esim. tilinpäätös
  • verotustiedot viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Lisäksi metsätulon osalta esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa, missä näkyy kiinteistötunnus

Mahdolliset vähennykset

otetaan huomioon vain siinä tapauksessa, että niistä toimitetaan asianmukaiset selvitykset (esim. syytinki, elatusapu, yhtiövastike jne.)

Tietojen tarkistaminen

Mikäli perheen tulotasossa tapahtuu +/- 10 %:n muutoksia pitempiaikaisesti, asiasta tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen esimiehelle samoin kuin varhaiskasvatukseen varatusta hoitoajasta sekä perhetilanteessa tapahtuneista muutoksista.  

Huoltajat voivat jättää tuloselvityksen tekemättä, jolloin peritään korkein maksu. Korkein maksu voidaan periä myös silloin, jos tulotietoja ei toimiteta sovittuun määräaikaan mennessä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään kuukausimaksuna enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8.-31.7.). Maksuton kuukausi on heinäkuu edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella jonka luona lapsi on kirjoilla.

Maksuprosentit ja tulorajat ajalla 1.8.2018 ovat seuraavat:

Perheenkoko, henkilöä

Tuloraja €/kuukausi

Maksuprosentti

Vähimmäistuloraja korkeimmalle maksulle

2

3

4

5

6

7

8

2102

2713

3080

3447

3813

3955

4097

10,70

10,70

10,70

10,70

10,70

10,70

10,70

4803

5414

5781

6148

6514

6656

6798

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksu on 289 e/kk. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50% nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskavatuksen maksua. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Maksua alentavana tekijänä otetaan huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus.

Hoitoaikaperusteisen varhaiskavatuksen asiakasmaksun määräytyminen Joutsassa

Maksu määritellään ja peritään sovittujen/varattujen hoitoaikojen perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan.

Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu määräytyy varatun hoitoajan mukaisesti.

Sovittu hoitoaika tuntia/kk

Asiakasmaksu prosentti korkeimmasta maksusta

Enintään e/kk

     -  60 tuntia

 40 %

 116 e

 61 – 84 tuntia 

 60 %

 173 e

 85 – 115 tuntia

 70 %

 202 e

116 – 150 tuntia

 80 %

 231 e

151 tuntia tai enemmän

100 %

 289 e

 

Esimerkin avulla lasket itse suuntaa antavan varhaiskasvatusmaksun.

5 henkinen perhe. Perheen bruttotulot ovat yhteensä 4800 e/kk.
Nuorimmalle lapselle varattu hoitotunteja 150 h/kk ja perheen toiselle lapselle varattu hoitotunteja myös 150 h/kk ja esikoululaiselle (esiopetuksen lisäksi) 84 h/kk. 

(perheen bruttotulot-tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatusmaksu, josta lasketaan varattujen hoitotuntien mukainen prosenttiosuus

Nuorimman lapsen maksu, (4800 e - 3447 e) x 10,70% = 148 e/kk => 148 e x 80% = 118 e
toisen lapsen maksu 50% nuorimman lapsen maksusta eli 118 e x 50% = 59 e x 60% = 35 e
ja esikoululaisen maksu 20% nuorimman lapsen maksusta eli 118 e x 20% = 24 e (Jää alle 27 e:n)

Yhteensä perhe maksaa kolmesta lapsesta 118 e + 35 e + 0 e = 153 e/kk. 

Maksun periminen poissaolon ajalta

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään myös tilapäisen poissaolon ajalta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois päivähoidosta yli 10 hoitopäivää sovituista hoitopäivistä, maksuna peritään puolet määrätystä maksusta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Lapsi voi olla päivähoidossa ennen isyysvapaata (vanhempainrahakauden jälkeen), mutta isyysvapaan aikana lapsi ei voi olla päivähoidossa. Lapsen hoitopaikka säilyy isyysvapaan ajan. Päivähoitomaksua ei peritä poissaoloajalta. Perheen muut lapset voivat olla päivähoidossa isyysvapaan aikana ja heiltä peritään normaali asiakasmaksu. Isyysvapaalle jäämisestä tulee ilmoittaa päivähoitopaikkaan viimeistään 2 viikkoa ennen vapaan alkamista. Hoitoon paluupäivä ilmoitetaan samassa yhteydessä.

Jos lapsi on muusta syystä pois päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos päivähoito alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään hoitopäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun periminen

Maksut erääntyvät seuraavan kuukauden 20.-25. päivän tienoilla. Varhaiskasvatusmaksu on ulosottokelpoinen.

Laskutus: kanslisti Maarit Kämppilä, puh. 040 3580 006.

 

Varhaiskasvatustoimisto:

Länsitie 7, 2 krs.
19650 Joutsa