Kuulutus

22. maaliskuuta 2018

ASIA
Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus

LUVAN HAKIJA
Joutsan Moottorikerho ry
Kärälammentie 153
19650 Joutsa

SIJAINTI
Joutsan Seudun Ratakeskus, Röksäntie 169, 19650 JOUTSA ja Joutsan crossiradan alue

TOIMINTA
Enduro ja crossipyörien Cross Country kilpailu, Joutsa CC, 5.5.2018
Kilpailutoiminta alkaa klo 7.00 ja päättyy klo 18.00

Hakemus liitteineen on nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan asiointipisteessä
osoitteessa Länsitie 5.

Lisätietoja toiminnasta: yhteyshenkilö Kimmo Virtanen p. 044 512 6899
Lisätietoja lupahakemuksesta: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen 
tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on
oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet asiasta
tulee toimittaa 20.4.2018 mennessä osoitteella Joutsan kunta, Tekninen lautakunta, PL 20
(Länsitie 5 ) 19651 JOUTSA.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 22.3. - 20.4.2018 välisen ajan Joutsan kunnan virallisella
ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla.

Joutsassa 21.3.2018

TEKNINEN LAUTAKUNTA
Ympäristötarkastaja Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

22. maaliskuuta 2018

Joutsan Moottorikerho ry on toimittanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Joutsan kunnassa 5.5.2018 ajettavaa Joutsa CC enduromoottoripyöräkilpailua.

Kilpailureitti kulkee Joutsan seudun ratakeskuksen ja Joutsan Crossiradan alueella.
Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia ilmoituksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle  20.4.2018 mennessä osoitteella PL 20 (Länsitie 5), 19651 Joutsa. Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 22.3. - 20.4.2018 välisen ajan Joutsan kunnan asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.


Joutsassa 21.3.2018

TEKNINEN LAUTAKUNTA
Ympäristötarkastaja

 


Myytävänä Huuponhovi -kiinteistö

20. maaliskuuta 2018

Joutsan kunta myy tarjousten perusteella Leivonmäellä sijaitsevan Huuponhovin palvelutalon, osoite Rutavaarintie 1, 41770 Leivonmäki

Myytävä määräala Aaltola 172-418-2-16 –kiinteistöstä on 1,2530 hehtaaria. Se käsittää asemakaavan mukaisen rakennuspaikan (YS-tontti) sekä määräalalla sijaitsevat Huuponhovi ja Mäntypirtti –nimiset rakennukset. Kaupan kohteeseen sisältyvät vesihuollon-, sähkön- ja kaukolämmön liittymät.
Ostaja vastaa määräalan lohkomiskustannuksista.

Huuponhovissa toimii tällä hetkellä Joutsan kunnan vanhainkoti, jossa on n. 20 asukasta.

Tarjouksiin tulee liittää suunnitelma tai esitys kiinteistön jatkokäytöstä.

Joutsan kunta pidättää itsellään oikeuden olla myymättä kaupan kohdetta, mikäli se katsoo, että kauppahinta ei ole riittävä tai kiinteistön jatkokäytöstä ei ole esitetty kuntaa tyydyttävää suunnitelmaa.

Ostotarjoukset pyydetään jättämään kirjallisena viimeistään 18.4.2018 klo 12 mennessä os. Joutsan kunta, Kirjaamo, PL 20 / Länsitie 5, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä ”Huuponhovi”.

Lisätietoja myytävästä kohteesta:
kunnanjohtaja Harri Nissinen puh. 050 65435, sähköposti harri.nissinen@joutsa.fi ja
Metsä-Pirkka Ky/Jouko Pirkkalainen, puh. 040 7610237, jouko.pirkkalainen@metsapirkka.fi.

21.3.2018

Joutsan kunnanhallitus

 

 

 


Nuorten kesätyöt

19. maaliskuuta 2018

Joutsan kunta on varannut määrärahan 40:n, Joutsassa henkikirjoilla olevan ja peruskoulun päättäneen, alle 18 vuotiaan nuoren työllistämiseen. Nuori työllistyy kahdeksi viikoksi ja saa kertakaikkisena korvauksena 300 €. 
 
Lisäksi mikäli yksityinen henkilö, yhdistys tai yritys palkkaa enintään 18 vuotta täyttäneen töihin on mahdollisuus 50 % tukeen palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 170 €/nuori. Yhden työllistämisen osalta tulee saman vuoden aikana kyseeseen yksi työllistämisjakso kunnassa tai vaihtoehtoisesti yksi yritykselle/yhdistykselle/yksityiselle maksettava tuki. 
 
Hakeminen tapahtuu lomakkeella, jota saa kunnan verkkosivuilta sekä asiointipisteeltä (Länsitie 5). Lomakkeessa on tarkemmat tiedot kunnan työkohteista. Lisätietoja kunnanvirastosta puh. 0400 454 044. Lomakkeet palautetaan asiointipisteeseen (Länsitie 5) pe 6.4.2018 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä. 
 
 
Joutsan kunta 


Viranhaltijapäätökset julkaistu 16.3.2018

16. maaliskuuta 2018

viranhaltijapaatokset_julkaistu_16_3_2018.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla. 


Kalastuksen rajoittamista Pohjois-Päijänteellä ja Jyväsjärvessä koskeva päätös

12. maaliskuuta 2018

Pohjois-Päijänteen kalastusalue on 12.1.2018 päivätyssä hakemuksessaan esittänyt, 
että Pohjois-Savon ELY-keskus asettaisi kalastusrajoituksia Pohjois-Päijänteelle ja 
Jyväsjärvelle vuosina 2018 - 2020.

Kuulutus_12.3.-16.4.2018

Pohjois-Savon_ely-keskuksen_paatos


Kunnanhallituksen asialista 12.3.2018

9. maaliskuuta 2018

Kunnanhallitus                                                             12.03.2018

AIKA                                   12.03.2018 klo 16:15

PAIKKA                              Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

LUOTTOTAPPIOT VUONNA 2017

6

5

SOTE-PALVELURAKENNE-ESITYS

7

6

JOUTSAN SOTE-KESKUKSEN HANKESUUNNITELMA

10

7

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2018

15

8

MAANVUOKRASOPIMUS JOUTSAN KUNTA - SORA-MANNINEN OY

16

9

KUNTALAIN MUKAISET ALOITTEET 2017

17

10

PUULAN SEUTUOPISTON OPISTOLAUTAKUNNAN VAALI

18

11

HALLINTOJOHTAJAN VIRAN JA TALOUSJOHTAJAN VIRAN YHDISTÄMINEN

21

12

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, SIIKANIEMI

22

13

ILMOITUSASIAT

27

14

MUUT ASIAT

28

 

 


Viranhaltijapäätökset julkaistu 9.3.2018

9. maaliskuuta 2018

viranhaltijapaatokset_julkaistu_9_3_2018.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla.


Tiedote vesijohtoverkoston ja kiinteistöjen kupariputkien korroosiotutkimuksista

8. maaliskuuta 2018

Kunnan tekninen ja ympäristöosasto ja Joutsan Vesihuolto Oy tiedottavat seuraavaa kunnan vesijohtoverkkoon tehdyistä selvityksistä.


Kunta ja vesilaitos ovat yhteistyössä VTT Expert Services Oy:n ja Brado Oy:n kanssa selvittäneet vesijohtoverkon laatua. Selvityksiin ryhdyttiin lokakuulla 2017, kun kunnan alueella oli ilmennyt pistesyöpymistä johtuvia vuotoja. Laajempien selvityksien perusteella vesijohtoverkon vesi täyttää vedelle asetetut laatuvaatimukset. Samalla tutkitut kupariputket olivat kaikkien näytteiden perusteella laatuvaatimukset täyttäviä.


Syöpymiseen mahdollisesti vaikuttava tekijä vedessä on selvityksien perusteella mahdollisesti pohjavedessä luontaisesti havaittavat piiyhdisteet. Piiyhdisteet eivät ole muutoin veden kannalta haitallisia, mutta ne voivat muodostaa putkissa poikkeavia saostumia, jotka joissain olosuhteissa voivat edesauttaa syöpymien kehittymistä. Selvityksistä tehdyt tarkemmat raportit voi pyytää luettavaksi kunnan tekniseltä toimistolta.

Syöpymävaurioiden aiheuttajaa ja piiyhdisteiden liittymistä vaurion syntyyn ei kuitenkaan tehdyillä selvityksillä pystytä osoittamaan. Asian selvittäminen edellyttää laajempia selvityksiä kansallisella tasolla, sillä vastaavia haasteita on havaittu myös muissa kunnissa ja kaupungeissa, joissa käytetään pohjavettä, eikä yksittäisen kunnan taloudelliset resurssit ole riittävät asian tutkimiseksi.

Nykyhetkellä ei ole käytettävissä pohjaveden puhdistusmenetelmää, jolla piiyhdisteiden määrää pystyttäisiin vähentämään vedenkäsittelyllä. Kunta ja vesilaitos ovat osaltaan päättäneet vesijohtoveteen ja -verkostoon liittyvät selvitykset.

Kunta ja vesilaitos ovat ilmoittaneet halukkuuteensa osallistua kansallisiin selvityksiin omien resurssiensa rajoissa.


Viranhaltijapäätökset julkaistu 8.3.2018

8. maaliskuuta 2018

viranhaltijapaatokset_julkaistu_8_3_2018.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla.


Teknisen johtajan virka

7. maaliskuuta 2018

Teknisen johtajan siirtyessä muihin tehtäviin, Joutsan kunnassa avautuu haettavaksi teknisen johtajan virka. Tehtävän hoitamiseen toivotaan viranhaltijaa mahdollisimman pian.

Virkaan valittava toimii Joutsan kunnan teknisen- ja ympäristöosaston vastuualueen esimiehenä, vastaa päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan edellytetään soveltuvaa teknistä korkeakoulututkintoa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Lisäksi arvostamme yhteistyö- ja johtamistaitoja sekä kokemusta kunnallistekniikan ja talonrakentamisen rakennuttamistehtävistä tai näiden hankkeiden tilaajatehtävistä.

Hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virassa noudatetaan kokonaispalkkausta.

Hakuaika virkaan päättyy 21.3.2018 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista toimittaa, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Joutsan kunta, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä Teknisen johtajan virka.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista. Hakemuksia ei palauteta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES / palkkatoivomus
Työavain: 171562
Lisätietoa: kunnanjohtaja Harri Nissinen (harri.nissinen@joutsa.fi, puh. 050 65 435) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (jukka.huikko@joutsa.fi, puh. 050 367 9999)


Talousjohtajan virka

7. maaliskuuta 2018

Pitkäaikaisen työntekijän jäädessä eläkkeelle Joutsan kunnassa avautuu talousjohtajan virka. Tehtävän hoitamiseen toivotaan viranhaltijaa mahdollisimman pian. Virkanimike muuttuu talous- ja hallintojohtajan viraksi 1.8.2018 lähtien, mikäli Joutsan valtuusto päättää virkanimikkeen muuttamisesta kokouksessaan 26.3.2018.

Virkaan valittava toimii vastuualueen esimiehenä, vastaa päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään. Lisäksi hän toimii kunnanjohtajan sijaisena.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä talous- ja kunnallishallintoon. Lisäksi arvostetaan yhteistyö- ja johtamistaitoja.

Hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virassa noudatetaan kokonaispalkkausta.

Hakuaika virkaan päättyy 21.3.2018 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista toimittaa, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Joutsan kunta, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä Talousjohtajan virka.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista. Hakemuksia ei palauteta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: mahdollisimman pian
Palkkaus: KVTES / palkkatoivomus
Työavain: 171570
Lisätietoa: Kunnanjohtaja Harri Nissinen (harri.nissinen@joutsa.fi, puh. 050 65 435) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (jukka.huikko@joutsa.fi, puh. 050 367 9999)


Viranhaltijapäätökset julkaistu 6.3.2018

6. maaliskuuta 2018

viranhaltijapaatokset_julkaistu_6_3_2018.pdf

Päätökset kokonaisuudessaan nähtävillä ko. viranhaltijalla.


Tiedote Joutsan SoTe ‐keskuksen hankesuunnittelun valmistumisesta

2. maaliskuuta 2018

Joutsan kunnan SoTe -keskuksen hankesuunnittelutyöryhmä tiedottaa seuraavaa hankesuunnittelun valmistumisesta.

Kunnanhallituksen 6.11.2017 pidetyssä kokouksessa nimetty hankesuunnittelutyöryhmä on saattanut valmiiksi uuden SoTe-keskuksen hankesuunnitteluraportin, joka valmistui sovitussa aikataulussa helmikuun 2018 loppuun mennessä. Hankesuunnitteluraportti käsitellään teknisen lautakunnan seuraavassa kokouksessa 8.3.2018.

Hankesuunnittelun perusteella uusi SoTe-keskus on esitetty toteutettavaksi vanhan terveyskeskusrakennuksen ja palvelukeskus Jousen rakennuksen väliselle alueelle. Rakentamalla vanhojen kiinteistöjen alueelle saadaan kaikkien kiinteistöjen yhteistoimintaa kehitettyä kunnan palvelurakennekuvauksen mukaisesti. Näin Myllytien varteen muodostuu nykyaikainen SoTe -kampus, jolta kuntalaiset löytävät jatkossa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut.

Varsinaiseen SoTe-keskuksen uudisrakennukseen sijoittuvat poliklinikkapalvelut, röntgen- ja laboratoriopalvelut, fysioterapian vastaanotot sekä kuntouttavan sairaanhoidon lähipalveluyksikkö. Rakennuksesta on hankesuunnittelun yhteydessä muodostettu alustavat tilakaaviot, jotka julkaistaan kunnan verkkosivuilla, kun tekninen lautakunta on ensin käsitellyt asian kokouksessaan. Keskukseen sijoitettavia palveluita rajaa hankkeelle asetettu budjetti, jonka puitteissa toimintoja ja tiloja on kehitetty.

Hankkeen ohessa on selvitetty perhekeskuspalveluiden (sosiaalitoimisto, aikuisneuvola ja lastenneuvola), Työterveys Aallon sekä suunterveydenhuollon sijoittelua. Nämä toiminnot on tavoitteena toteuttaa samalle kiinteistölle, mahdollisesti vanhoja tiloja korjaamalla ja muuttamalla. Selvitystyö on vasta käynnistetty ja muun muassa palvelutyöryhmät muodostavat palvelukuvauksia, jotka ohjaavat myöhemmin tilojen toteuttamista.
SoTe -keskuksen hankkeen jatkumisesta tiedotetaan tarkemmin, kun päätökset jatkosta on tehty lautakunnassa, hallituksessa sekä valtuustossa. Hankesuunnittelutyöryhmä päättää toimintansa. Mahdollisen ohjausryhmän muodostamisesta päätetään myöhemmin erikseen.

Perhekeskuksen, suunterveydenhuollon ja muiden toimintojen selvityksiä jatketaan, kun palvelukuvaukset ovat ajantasalla.


Lisätietoja hankesuunnittelusta antavat työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri.


Puheenjohtaja Harri Nissinen sähköposti harri.nissinen@joutsa.fi
Sihteeri Veli-Matti Hokkanen sähköposti veli-matti.hokkanen@brado.fi


Jyväskylässä 2. maaliskuuta 2018
Työryhmän puolesta
Veli-Matti Hokkanen sihteeriJulkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksestä

28. helmikuuta 2018

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 22.2.2018 § 18 lopettaa Raili ja Esko Ylipurasen maa-aineslupahakemuksen käsittelyn. Päätöksen antopäivä on 2.3.2018.

Päätös on nähtävillä 1.3. – 3.4.2018 välisen ajan Joutsan kunnan asiointipisteessä, Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

 

Joutsa 1.3.2018

Tekninen lautakunta


Lähihoitajien kesälomasijaisuuksia

27. helmikuuta 2018

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme kesälomasijaisuuksiin lähihoitajia Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 16.3.2018 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 170528
Lisätietoa: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160, terhi.kallio@joutsa.fi tai kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089, soittoaika ma - pe klo 8.00 - 11.00, marjatta.virtanen@joutsa.fi


Sairaanhoitaja kesäsijaisuuteen

27. helmikuuta 2018

Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas sairaanhoitaja; olet se jota etsimme! Haemme sairaanhoitajaa kesälomasijaisuuteen Joutsan asumispalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä. Sairaanhoitajan työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa sairaanhoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Vanhuspalveluissa yleisesti Effica -potilastietojärjestelmä. Meillä on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu sekä mahdollisuus tehdä osa-aikatyötä.

Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus hoiva- ja hoitotyöstä, hyvät sosiaaliset työskentelytaidot sekä kiinnostus vanhuspalveluiden kehittämiseen. Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (sairaanhoitaja) sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Myös terveydenhuoltoalaa opiskelevat huomioidaan (terveydenhoitaja, sairaanhoitaja).

Palkkaus on KVTES:in mukainen. Työ alkaa 1.5.2018 tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen tyyppi sijaisuus.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 16.3.2018 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus sairaanhoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.5.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus:  KVTES
Työavain: 170519
Lisätietoa: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi


Yksityistieavustukset

21. helmikuuta 2018

Joutsan kunnassa olevien yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakemukset on 
toimitettava 29.3.2018 klo 15.00 mennessä Joutsan kunnan tekniselle osastolle 
tai asiointipisteeseen osoitteeseen Länsitie 5, 19650 JOUTSA.

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnan tekniseltä osastolta em. osoitteesta
sekä kunnan kotisivulta internetistä:
https://www.joutsa.fi/asiointi-ja-neuvonta/lomakkeet/

Yksityisteiden kunnossapitoa avustetaan kunnanvaltuuston päättämien avustus-
kriteerien puitteissa. Avustuksen ehtona on mm., että vakituisesti asuttu yksityistie
on vähintään 500 m pitkä.

19.2.2018

JOUTSAN KUNTA


Teknisen johtajan virka

15. helmikuuta 2018

Teknisen johtajan irtisanouduttua, Joutsan kunnassa avautuu haet­ta­vak­si teknisen johtajan virka. Tehtävän hoitamiseen toivotaan vi­ran­hal­ti­jaa mahdollisimman pian.

Virkaan valittava toimii Joutsan kunnan teknisen- ja ym­pä­ris­tö­osas­ton vastuualueen esimiehenä, vastaa päätösten valmistelusta ja täy­tän­töön­pa­nos­ta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan edellytetään soveltuvaa teknistä kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä kun­nal­lis­hal­lin­toon. Lisäksi arvostamme yhteistyö- ja johtamistaitoja se­kä kokemusta kunnallistekniikan ja talonrakentamisen ra­ken­nut­ta­mis­teh­tä­vis­tä tai näiden hankkeiden tilaajatehtävistä.

Hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin. Va­li­tun on ennen viran vas­taan­ot­ta­mis­ta esitettävä hy­väk­syt­ty lääkärintodistus ter­vey­den­ti­las­taan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esit­tää oman palkkatoivomuksensa. Virassa noudatetaan ko­ko­nais­palk­kaus­ta.

Hakuaika virkaan päättyy 1.3.2018 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lä­het­tä­mään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista toi­mit­taa, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Joutsan kun­ta, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä Teknisen johtajan virka.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kel­poi­suus­to­dis­tuk­sis­ta. Hakemuksia ei palauteta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES / palkkatoivomus
Työavain: 169004

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Harri Nissinen (harri.nissinen@joutsa.fi, 050 65 435) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (jukka.huikko@joutsa.fi, 050 367 9999)


Talousjohtajan virka

15. helmikuuta 2018

Pitkäaikaisen työntekijän jäädessä eläkkeelle Joutsan kunnassa avautuu talousjohtajan virka. Tehtävän hoi­ta­mi­seen toivotaan vi­ran­hal­ti­jaa mahdollisimman pian. Virkanimike muut­tuu talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jan viraksi 1.8.2018 lähtien, mikäli Jout­san val­tuus­to päät­tää virkanimikkeen muuttamisesta kokouksessaan 12.3.2018.

Virkaan valittava toimii vastuualueen esimiehenä, vastaa pää­tös­ten val­mis­te­lus­ta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan joh­to­ryh­mään. Li­säk­si hän toimii kunnanjohtajan si­jai­sena.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä talous- ja kun­nal­lis­hal­lin­toon. Lisäksi arvostetaan yhteistyö- ja johtamistaitoja.

Hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin. Va­li­tun on ennen viran vas­taan­ot­ta­mis­ta esitettävä hy­väk­syt­ty lääkärintodistus ter­vey­den­ti­las­taan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esit­tää oman palkkatoivomuksensa. Virassa noudatetaan ko­ko­nais­palk­kaus­ta.

Hakuaika virkaan päättyy 1.3.2018 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lä­het­tä­mään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista toi­mit­taa, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Joutsan kun­ta, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä Talousjohtajan virka.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kel­poi­suus­to­dis­tuk­sis­ta. Hakemuksia ei palauteta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: mahdollisimman pian
Palkkaus: KVTES / palkkatoivomus
Työavain: 168930

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Harri Nissinen (harri.nissinen@joutsa.fi, 050 65 435) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (jukka.huikko@joutsa.fi, 050 367 9999)


 


Jätehuollon järjestäminen Joutsassa, selvitys osakkuudesta Mustankorkea Oy:ssä

15. helmikuuta 2018

JOUTSAN KUNTA SELVITTÄÄ JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHTOJA JA OSAKKUUDEN MUSTANKORKEA OY:SSÄ

Joutsan kunta on järjestänyt jätehuollon tähän saakka itsenäisesti. Itsenäisesti jätehuollon järjestäviä kuntia on Suomessa enää murto-osa kunnista.

Suurimmassa osassa kunnista jätehuoltopalvelut tuottaa kunnan osakeyhtiö, kuntayhtymä tai liikelaitos.

Joutsassa jätteiden kuljetuksissa siirryttiin kiinteistöjen haltijoiden järjestämään jätteiden kuljetukseen vuonna 2014. Nykymallissa kunnan tulee kilpailuttaa ja hyväksyä jätteiden vastaanottopaikat, mutta kiinteistöjen haltijat sopivat kuljetuksesta itsenäisesti urakoitsijoiden kanssa.

Kunnan omien ja kunnan tytäryhtiöiden omistamien kiinteistöjen jätteiden kuljetukset sekä jätteiden vastaanottopaikkojen kilpailutus tulisi nyt järjestää, sillä edellisen kilpailutuksen mukaiset puitesopimukset ovat päättyneet ja tällä hetkellä jätehuoltopalvelut on hankittu suorahankintana vanhoilta sopimuskumppaneilta.

Joutsan kunta selvittää tässä tilanteessa jätehuollon järjestämisen mallin tulevaisuudessa.

Kunnassa päätetään myöhemmin tänä keväänä, että jatkaako Joutsan kunta edelleen jätehuollon järjestämistä itsenäisesti vai liittyykö se jätehuollossa seudulliseen jätehuoltoyhtiöön. Osakkuus Mustankorkea Oy:ssä olisi tarkoituksenmukaisin vaihtoehto seudulliselle jätehuollon järjestämisen toimintamallille Joutsassa.


Tiedote terveyskeskuksen A-rakennuksen purkutöiden alkamisesta

12. helmikuuta 2018

Maanrakennus T. Mäkelä Oy aloittaa terveyskeskuksen A-rakennuksen purkutyöt maaliskuun alussa.

Joutsan kunnan tekninen toimi on kilpailuttanut A-rakennuksen kokonaan purkamisen urakan. 
Urakoitsijaksi on valittu Maanrakennus T. Mäkelä Oy,  joka suorittaa purkutyöt kohteella 
maanantaista 5. maaliskuuta 2018 alkaen.

Purkutöiden kesto on noin 2 - 3 kuukautta aloituksesta, jona aikana A-rakennus puretaan perustuksiaan
myöten ja tonttia maisemoidaan tarvittavilta osin purkamisen jälkeen. Purkutyö on osa valmistelua 
SoTe-keskuksen uudisrakennushankkeeseen liittyen. 

Maanrakennus T. Mäkelä Oy:n työnjohtajana ja yhteyshenkilönä toimii Teijo Mäkelä, puh. 0400 344 518.
Työmaalle nimetään vielä ennen töiden alkamista työnjohtaja, jonka yhteystiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Purkutyömaa tullaan aitaamaan ja aidatulle alueelle kulkeminen on ehdottomasti kielletty.

Työmaasta tulee muodostumaan käyttäjille sekä Jousessa että terveyskeskuksessa jossain määrin melu-
haittaa. Pölyhaittaa pyritään minimoimaan kaikin tavoin. Mikäli havaitsette pölyn leviämistä, olkaa välittö-
mästi yhteydessä valvojaan sekä työnjohtajaan. Kaikki erikoispurkutyöt, kuten asbestin ja muiden haitta-
aineiden purkaminen tehdään osastoituna ja alipaineistettuna, joten näistä vaiheista ei muodostu riskiä
käyttäjille tai ympäristölle.

Työmaan valvojana ja työturvallisuuskoordinaattorina toimii Joutsan kunnan puolesta Joni Tuononen
Brado Oy:stä. Tuonosen tavoitatte puhelimitse 050 525 7185 tai sähköpostilla joni.tuononen@brado.fi
Tuonosen varahenkilönä toimii Mika Mäkinen, puh. 050 337 2451, sähköp. mika.makinen@brado.fi

Pahoittelemme jo ennalta mahdollista meluhaittaa.

Vastaamme mielellämme Teitä askarruttaviin kysymyksiin.

Jyväskylässä helmikuun 12. päivänä 2018

Brado Oy

  


Kunnanhallituksen asialista 12.2.2018

9. helmikuuta 2018

Kunnanhallitus                                                 12.02.2018 

AIKA                             12.02.2018 klo 16:15

PAIKKA                        Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

6

5

PUULAN SEUTUOPISTON ORGANISAATIORAKENNE

7

6

VUOKRASOPIMUS JOUTSAN KUNTA - JOUTSAN TYÖVÄENYHDISTYS RY.

10

7

VUOKRASOPIMUS JOUTSAN KUNTA - JOUTSAN NUORISOSEURA RY.

11

8

TALOUSJOHTAJAN IRTISANOMISILMOITUS

12

9

TEKNISEN JOHTAJAN IRTISANOMISILMOITUS

13

10

ORGANISAATIORAKENNE

14

11

TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

15

12

OIKAISUPYYNTÖ JA UUDELLEENKÄSITTELYVAATIMUS

16

13

ILMOITUSASIAT

20

14

MUUT ASIAT

21

 

 


Kuulutuksia; rakennusjärjestyksen uudistaminen, kaava yleisesti nähtävillä ja rantaosayleiskaavojen hyväksymispäätökset

7. helmikuuta 2018

KUULUTUKSET

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Joutsassa on käynnistynyt rakennusjärjestyksen uudistaminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 15 § mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa 
on soveltuvin osin noudatettava kaavoitusta koskevaa vuorovaikutusmenettelyä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on muun muassa kuvata
rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteita ja tarpeita.

Rakennusjärjestyksen uudistamista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asetetaan yleisesti nähtäville 8.2. - 12.3.2018.
Suunnitelma on nähtävillä kunnanvirastossa ja sähköisesti os. www.joutsa.fi/kaavoitus. 
Suunnitelmasta voi antaa vapaamuotoista palautetta. 


Kotikallion ranta-asemakaavan muutoksen kaavaehdotus, kiinteistö 172-402-6-34

Tekninen lautakunta päätti (25.1.2018 § 9) asettaa Kotikallion ranta-asemakaavan 
muutoksen kaavaehdotuksena yleisesti nähtäville.

Ranta-asemakaavan muutoksen kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 8.2. - 12.3.2018.
Kaavaehdotus on laadittu kaavaluonnoksen pohjalta ja kaavaluonnoksen sisältöisenä. 
Kaavaehdotuksesta on kaavoituksen osallisilla oikeus jättää muistutuksia sen nähtävilläolo-
aikana. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan kunnanhalli-
tukselle osoitettuna kunnanvirastoon tai sähköpostitse os. kunta@joutsa.fi.


Joutsan rantaosayleiskaavoja koskevat hyväksymispäätökset

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2017 seuraavat rantaosayleiskaavojen
laajennuksen ja kaavamuutokset:
§ 44 Joutsan rantaosayleiskaavan laajennus Tieransaari - Säynätniemi, Pohjois-Suontee. 
Kyseessä on ensimmäinen rantaosayleiskaava tälle alueelle.
§ 45 Joutsan rantaosayleiskaavan osittainen muutos, Siikaniemi.
§ 46 Joutsan rantaosayleiskaavan osittainen muutos kiinteistöllä Koivula 172-413-1-45.

Kaikkiin em. päätöksiin liittyvät kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnanvirastolla os. Länsitie 5,
19650 Joutsa ja sähköisesti internetissä os. www.joutsa.fi/kaavoitus.

7.2.2018
kunnanhallitus 


Hyvinvointi ja sivistyslautakunnan kokouksen asialista 13.2.2018

6. helmikuuta 2018

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta                                       13.02.2018

AIKA                             13.02.2018 klo 16:15

PAIKKA                        Kunnanvirasto, Käräjäsali, Länsitie 5 Joutsa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET

6

5

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS 2017

8

6

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2018

9

7

PERHEPÄIVÄHOITAJIEN KUSTANNUSKORVAUKSET VUONNA 2018

11

8

REKISTERISELOSTE / VARHAISKASVATUKSEN  ASIAKASKORTTI

12

9

VALINNAISAINEIDEN OPISKELU VUOSILUOKILLA 5-6

14

10

KOHDEAVUSTUKSET ALLE 18-VUOTIAIDEN LIIKUNTAPAIKKAMAKSUIHIN VUODELTA 2017

16

11

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

17

12

ILMOITUSASIAT

18

13

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

19

 

 


Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Joutsassa ajalla ma 12.2. - pe 16.2.2018

6. helmikuuta 2018

Vuonna 2011 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa tänä syksynä ja vuonna 2012 
syntyneet lapset aloittavat syksyllä esiopetuksen.  Esiopetus on muuttunut lainmuutoksella
velvoittavaksi. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden
kestävään esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Joutsalaisten vv. 2011 ja 2012 syntyneiden lasten koteihin on postitettu ilmoittautumislomakkeet. 
Tarvittaessa ohje sekä linkki tulostettaviin lomakkeisiin löytyy osoitteesta http://www.joutsa.fi/asiointi-ja-neuvonta/lomakkeet/ .
Ilmoittautuminen 1. luokalle tapahtuu joko Wilman kautta tai palauttamalla lomake koululle.
Kyläkoulujen esiopetukseen ilmoittaudutaan palauttamalla lomake koululle.
Varhaiskasvatuksen esiopetuksen (päiväkoti Esikot) ilmoittautumislomake palautetaan Varhaiskasvatus-
toimistoon, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa.

Yhteystiedot ja lisätietoja:
Kurkiauran koulu jouni.lahti@joutsa.fi, p. 040 358 8145
Mieskonmäen koulu mieskonmaki@joutsa.fi, p. 040 561 7445
Esiopetus Päiväkoti Esikot annikki.lehto@joutsa.fi, p. 040 821 7176
Joutsan yhtenäiskoulu yhtenaiskoulu@joutsa.fi, koulusihteeri p. 040 829 0466 

Koulujen rehtorit sekä varhaiskasvatuksen esimies vahvistavat oppilaiden esiopetus- ja koulupaikat
lähikouluperiaatteen mukaisesti.

Mikäli huoltaja ilmoittaa v. 2011 tai 2012 syntyneen lapsen toisen kunnan oppilaitokseen, pyydämme 
tiedon koulutoimistoon, p. 040 358 0008, koska oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvol-
lisuuden suorittaminen (PoL 26 §).

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN
Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan 4 kk ennen hoidon alkamista.
Hakemuslomakkeita saa varhaiskasvatustoimistosta os. Länsitie 7, sekä Joutsan kunnan asiointipis-
teestä os. Länsitie 5, 19650 Joutsa. Tiedustelut p. 040 821 7176.

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat lain mukaan velvollisia ilmoittamaan toiminnastaan kunnalle, 
Joutsassa varhaiskasvatustoimistoon, p. 040 821 7176.

Joutsassa 26.1.2018                                              Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta   Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen avustukset v. 2018

31. tammikuuta 2018

Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta julistaa haettavaksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen 
yleis- ja kohdeavustukset.

Vapaa-aikatoimi: yleisavustukset urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille.
Hakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Nuorten vapaille harrastusryhmille julistetaan haettavaksi kohdeavustukset. Hakemuksessa
tulee olla toimintasuunnitelma ja selitys rahankäytöstä.

Kulttuuritoimi: yleis- ja kohdeavustukset, ohjeet hakulomakkeessa.

Hakulomakkeen saa kunnanviraston asiointipisteestä os. Länsitie 5 tai kunnan internet-sivulla
www.joutsa.fi  asiointi ja neuvonta/ lomakkeet.

Hakemukset liitteineen on toimitettava pe 2.3.2018 klo 15 mennessä kunnanviraston asiointipisteeseen,
osoite Länsitie 5, 19650 Joutsa (kuoreen merkintä avustuksesta) tai kunta@joutsa.fi (otsikkoon merkintä
avustuksesta).

Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 


Kuulutus Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan voimaantulosta

26. tammikuuta 2018

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukainen

KUULUTUS

Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan voimaantulosta

Keski-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 26.1.2018 (§ 6) maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 
mukaisesti määrätä Keski-Suomen maakuntavaltuuston 1.12.2017 (§ 40) hyväksymän Keski-Suomen tarkis-
tetun maakuntakaavan tulemaan voimaan. Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava
kumoaa Keski-Suomen maakuntakaavan, 1., 2., 3., ja 4. vaihemaakuntakaavat sekä Jämsän Länkipohjan
osalta Pirkanmaan 1. maakuntakaavan.

Lisätietoja: www.keskisuomi.fi/maakuntakaavoitus

KESKI-SUOMEN LIITTO
MAAKUNTAHALLITUS


Kunnanhallituksen asialista 29.1.2018

25. tammikuuta 2018

Kunnanhallitus                                                 29.01.2018

AIKA                             29.01.2018 klo 16:15

PAIKKA                        Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

VALMISTAUTUMINEN EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN VOIMAANTULOON/TIETOSUOJATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

6

5

KUNNANHALLITUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN - NEUVOTTELUT YKSITYISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN KANSSA

8

6

VUOKRASOPIMUS JOUTSAN KUNTA - JUKOLAN JUUSTO OY

16

7

VUOKRASOPIMUS JOUTSAN KUNTA - KAROLIINAN KAHVIMYLLY OY

20

8

ORGANISAATIORAKENNE

21

9

ILMOITUSASIAT

22

10

MUUT ASIAT

23

 

 


Järvi-Suomen Energia saneeraa sähköverkkoa Joutsan taajamassa

25. tammikuuta 2018

Joutsassa saneerataan sähköverkkoa sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. 
Keski- ja pienjänniteverkon saneeraustyöt alkavat helmi-maaliskuun vaihteessa. 
Keskijänniteverkkoa asennetaan maakaapeliksi 5 kilometriä ja pienjänniteverkkoa
vajaa 10 kilometriä.

Rakennustyöt sijoittuvat Joutsan taajaman pohjoispuolelle. Työt valmistuvat vuoden 2018 
loppuun mennessä. Joutsan taajama on tämän jälkeen pääosin maakaapeloitu. Lisäksi
rakennetaan kuusi puistomuuntamoa. Ilmajohtojen purkutyöt toteutetaan talven 2019
aikana. Ilmajohtoa puretaan yhteensä vajaa 10 kilometriä.

Työtä sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi

- Maakaapelointityö parantaa sähkön toimitusvarmuutta Joutsassa, kun saamme taajaman
sähköverkot lähes kokonaisuudessaan kaapeloitua. Työn kokonaiskustannukset ovat noin 
1 miljoonaa euroa. Tämä projekti on osa investointiohjelmaamme. Tavoitteenamme on
kaapeloida kaikki taajamien sähköverkot vuoden 2019 loppuun mennessä, verkostopäällikkö
Mika Matikainen Järvi-Suomen Energiasta kertoo.

Järvi-Suomen Energia investoi säävarman verkon rakentamiseen ja sähköverkon kehittämiseen
vuonna 2018 noin 35 miljoonaa euroa. Verkostoinvestointien työllistävä vaikutus on 110 henkilö-
työvuotta. Yhtiö käyttää yli 60 prosenttia saamistaan siirtomaksuista verkostoinvestointeihin.

 

 

 


Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa - Toivakka, Joutsa

25. tammikuuta 2018

KUULUTUS

Liikennevirasto on 16.1.2018 hyväksynyt päätöksellään nro 
LIVI/7226/04.01.01/2017 tiesuunnitelman "Valtatien 4 parantaminen
välillä Joutsa - Toivakka, Joutsa"

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat maantielain 103 §:n 
mukaisesti jäljennöksinä nähtävillä yhtäjaksoisesti 30 päivää ajalla
25.1. - 23.2.2018 Joutsan asiointipisteessä, osoitteessa Länsitie 5,
19650 JOUTSA.

24.1.2018

Joutsan kunta

 

Lisätietoja antaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta
johtava asiantuntija Hannu Keralampi puh. 0295 024 689. Jäljennöksen 
Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi
tilata puhelimella 0295 024 681, Kirsten Holmstedt tai osoitteella: Keski-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri, PL 250,
40101 JYVÄSKYLÄ.

www.ely-keskus.fi/keski-suomi 

 


Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

19. tammikuuta 2018

Hakija: Tarpaper Recycling Finland Oy
             Niemenkatu 73
             15140 Lahti

Sijainti: Leivonmäentie 42
              41770 Leivonmäki
              kiinteistö 172-418-2-598 (SAHA)

Hakemus
Tarpaper Recycling Finland hakee lupaa erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanotolle, 
varastoinnille, käsittelylle ja käsitellyn kattohuopajätteen (kattohuoparouhe) jätteeksi
luokittelun päättymiselle. Kyseessä on uusi toiminta.

Nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä kuulutusaikana 19.1. - 19.2.2018 Joutsan kunnan
asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään
19.2.2018 Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen PL 20, 19651 JOUTSA.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 18.1.2018
Tekninen lautakunta
 OIKAISU Itä-Häme lehdessä julkaistuun uutiseen 11.1.2018

11. tammikuuta 2018

Itä-Häme lehdessä on 11.1.2018 kirjoitettu otsikolla "Seututerveyskeskukselle vihreää valoa". 

Joutsan kunnanhallituksen kokouksessa tiistaina 9.1.2018 ei ole valinnut perusterveydenhuollon palvelujen tuottajaksi Keski-Suomen seututerveyskeskusta, eikä se ole päättänyt laittaa Huuponhovin kiinteistöä myyntiin. 
Käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja päätti tehdä muutetun ehdotuksen, jonka mukaisesti kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Asiaa käsitettään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa 29.1.2018.


Kuulutus maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta lupahakemuksesta

10. tammikuuta 2018

Asia
Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus

Luvan hakija
Helsingin Moottorikerho ry
c/o Mervi Sillman
Graniittitie 6 A 1
00710 Helsinki

Toiminta ja sijainti
Helsingin Moottorikerho ry hakee maastoliikennelain 30 §:n mukaista lupaa Päijänteen
Ympäriajo -nimisen enduro-moottoripyöräkilpailun maastokokeiden järjestämiseksi
Joutsan kunnan alueella 17.3.2018 sekä vastaavan kilpailun järjestämiseksi maaliskuun
puolivälissä vuosina 2019 ja 2020 hakemuksen liitteenä olevien karttojen mukaisesti.

Ennakkoarvion mukaan kilpailuun osallistuu noin 270 moottoripyörää. Hakemuksen 
mukaan Päijänteen Ympäriajokilpailun aiheuttamat haitat ympäristölle ovat hyvin pienet, 
eikä kilpailusta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muullekaan ympäristölle.
Kilpailun jälkeen kartoitetaan ja korjataan kilpailun mahdollisesti aiheuttamat vauriot ja 
siistitään maasto reittimerkeistä. Lisäksi järjestäjä kerää katselu- ja huoltoalueilta roskat
pois.

Asiakirjojen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 10.1. - 23.1.2018 Joutsan kunnan
asiointipisteessä os. Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus muistutuksen 
tekemiseen sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus lausua mielipiteensä.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 23.1.2018 klo 15 mennessä
Joutsan kunnan ympäristötarkastajalle osoitteeseen PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 9.1.2018
Tekninen lautakunta 


Presidentinvaali 2018

10. tammikuuta 2018

Joutsan kunnan keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) toimitetaan 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali toimitetaan 11.2.2018.

Toimitettavassa presidentinvaalissa äänestys Joutsan kunnassa tapahtuu

Joutsan äänestysalueella Joutsan kunnanvirastolla, osoite Länsitie 5, Joutsa.
Leivonmäen äänestysalueella Kurkiauran koululla, osoite Leivonmäentie 6, Leivonmäki

Äänestyshuoneistot avataan äänestyspäivänä klo 9 ja suljetaan klo 20.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 17.-23.1.2018  ja mahdollisella toisella kierroksella 31.1.-6.2.2018

Ennakkoäänestyspaikat:
Joutsan kunnanvirasto os. Länsitie 5, Joutsa. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna arkisin klo 9 – 18
ja lauantaina klo 10 – 14. Sunnuntaina ei ole äänestystä.
Leivonmäen kirjastolla, os. Leivonmäentie 6, Leivonmäki, on ennakkoäänestys to 18.1.2018 klo 13 – 19 ja pe 19.1.2018 klo 10 – 16 sekä to 1.2.2018 klo 13 – 19 ja pe 2.2.2018 klo 10 – 16.

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan laitoskohtaisesti erikseen.

Kotiäänestys

Ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana arkipäivinä klo 9  – 19.  

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli em. henkilö voi mennä äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin tai muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos hän asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite PL 20, 19651 Joutsa, tai puhelimitse puh. 0400 454 044 viimeistään 16.1.2018 ennen klo 16.
Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Ennakkoäänestykseen ja varsinaisen vaalipäivän äänestykseen osallistuja on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla.

Joutsassa, 10.1.2018

JOUTSAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Valtatien 4 parantaminen välillä Savenaho - Vestonmäki, Joutsa ja Toivakka

9. tammikuuta 2018

KUULUTUS

Liikennevirasto on 19.12.2017 pidentänyt päätöksellään 
nro LIVI 9024/04.01.01/2017tiesuunnitelman

Valtatien 4 parantaminen välillä Savenaho - Vestonmäki, Joutsa ja 
Toivakka

hyväksymispäätöksen voimassaolon määräaikaa neljällä vuodella vuoden 
2021 loppuun.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä
30 päivää 9.1. - 8.2.2018 Joutsan asiointipisteessä, osoitteessa Länsitie 5,
Joutsa.

(maantielaki 103 § 1 mom.)

JOUTSAN KUNNANHALLITUS

 

Lisätietoja antaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta
Hannu Keralampi puh. 0295 024 689.

Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä voi tilata puhelimella
0295 024 681, Kirsten Holmstedt tai osoitteella: Keski-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri, PL 250, 40101
JYVÄSKYLÄ.

www.ely-keskus.fi/keski-suomi


Valtatien 4 parantaminen välillä Oravakivensalmi - Angesselkä, Joutsa

9. tammikuuta 2018

KUULUTUS

Liikennevirasto on 19.12.2017 pidentänyt päätöksellään 
nro LIVI 9025/04.01.01/2017tiesuunnitelman

Valtatien 4 parantaminen välillä Oravakivensalmi - Angesselkä, Joutsa

hyväksymispäätöksen voimassaolon määräaikaa neljällä vuodella vuoden 
2021 loppuun.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 
30 päivää 9.1. - 8.2.2018 Joutsan asiointipisteessä, osoitteessa Länsitie 5, 
Joutsa.

(maantielaki 103 § 1 mom.)

JOUTSAN KUNNANHALLITUS

 

Lisätietoja antaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta
Hannu Keralampi puh. 0295 024 689.

Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä voi tilata puhelimella
0295 024 681, Kirsten Holmstedt tai osoitteella: keski-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri, PL 250, 40101 
JYVÄSKYLÄ.

www.ely-keskus.fi/keski-suomi 
Yrittäjäntien maankaatopaikka on tilapäisesti suljettu

5. tammikuuta 2018

Kunnan ylläpitämä Yrittäjäntien maankaatopaikka suljettiin tilapäisesti vuodenvaihteessa

Mikäli tarvitset maankaatopaikkaa puhtaiden ylijäämämaiden läjittämiseen sulkuaikana, pyydämme ottamaan yhteyttä tekniselle osastolle.

Maankaatopaikka on tilapäisesti suljettuna, kunnes vastaanottotoimintaan löydetään joko yhteistyökumppani tai muu nykyistä selkeämpi toimintamalli, jolla varmistetaan alueen tarkoituksenmukainen käyttö ja valvonta.

Toiminta on kunnan vapaaehtoinen palvelu, jonka tarkoituksena on lyhentää kuljetusmatkoja. Alue on tarkoitettu kunnan, yritysten ja yksityisten käyttöön pienissä hankkeissa.

Yrittäjäntien maankaatopaikalla on voimassa oleva ympäristölupa. Maankaatopaikalle tulisi läjittää vain sellaisia puhtaita maa-aineksia, joiden hyödyntäminen ei ole jatkosssa mahdollista. 

Kunta selvittää eri mahdollisia yhteistyömuotoja maankaatopaikkatoiminnalle ja palvelu pyritään käynnistämään uudelleen kevään aikana.

Tekninen ja ympäristöosasto


Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta

5. tammikuuta 2018

Hakija: Sora-Manninen Oy
             Sahinjoentie 140
             41660 Toivakka

Hakemus
Sora-Manninen Oy hakee lupaa 10 vuodeksi yhteensä 270 000 m³:n maa-ainesten ottoon ja maisemoinnin
suorittamiseen tilalle Tammiharju 172-411-9-158. Maa-aines alueella on pääosin soraa ja hiekkaa. Suunnitelma-
alueen pinta-ala on 7,87 ha.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 05.01. - 05.02.2018 Joutsan kunnan asiointipisteessä osoit-
teessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 05.02.2018 mennessä tekniselle
lautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Tekninen lautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Joutsassa 04.01.2018

Tekninen lautakunta 


Kunnanhallituksen asialista 9.1.2018

4. tammikuuta 2018

Kunnanhallitus                                                 09.01.2018 

AIKA                             09.01.2018 klo 15:30

PAIKKA                        Nuorisoseurantalo Suojarinne, Vällyhoilontie 32, Rutalahti

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 18.12.2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO

6

5

VUODEN 2018 TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJE

7

6

KAAVOITUSMAKSUT

8

7

KUNNANHALLITUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN – NEUVOTTELUT YKSITYISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN KANSSA

10

8

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU

14

9

ILMOITUSASIAT

15

10

MUUT ASIAT

16

11

KUNNANJOHTAJASOPIMUKSEN MUKAINEN KEHITTÄMISKESKUSTELU SEKÄ TYÖN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

17

 

 


Päiväkoti Koivukummun putkiremontin päivitystiedote

2. tammikuuta 2018

Päiväkoti Koivukummun vesivahingon korjaustyöt ovat valmistumassa.

Putkivahingon ja sitä ympäröivien rakenteiden korjaukset ovat valmistumassa tällä viikolla. Päiväkodissa tehdään tämän jälkeen tehostettu siivous, jossa erityishuomio on huonetilojen yläpölyissä. Noin kahden viikon kuluttua siivouksesta, päiväkodissa tehdään uudelleen sisäilmamittauksia, joilla varmistetaan tilojen puhtaus.

Joulukuussa suoritetun sisäilmatutkimuksen mukaan rakennuksessa havaittiin runsaasti pölyä, joten kohteen siivoustasoa tulee nostaa nykyisestä.

Kunnan sisäilmatyöryhmä käsittelee tilannetta seuraavassa kokouksessaan 17.1.2018.

 

Jari Lämsä

tekninen johtaja p. 0400 646 848

 


Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksestä

27. joulukuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt Harri ja Karolina Jokisen ympäristölupahakemuksen 
kokouksessaan 14.12.2017 ja antaa sen johdosta päätöksensä. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen
28.12.2017. Päätös koskee eläinsuojan toimintaa Joutsan kunnan Jousan kylässä tilalla Koivurinne
172-402-0004-0262.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 27.12.2017 - 29.01.2018 Joutsan kunnan
asiointipisteessä os. Länsitie 5, Joutsa. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä ko. päivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen 
yhteydessä. 

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 19.12.2017
Tekninen lautakunta 


Kunnanhallituksen asialista 18.12.2017

13. joulukuuta 2017

Kunnanhallitus                                                 18.12.2017

 AIKA                             18.12.2017 klo 15:00

 PAIKKA                        Käräjäsali, Länsitie 5

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

LUVAN MYÖNTÄMINEN KUNNAN VAAKUNAN KÄYTTÖÖN/OIKAISUVAATIMUS

6

5

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA PRESIDENTINVAALIA 2018 VARTEN

8

6

NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN

9

7

ILMOITUSASIAT

12

8

MUUT ASIAT

13

9

KUNNANJOHTAJASOPIMUKSEN MUKAINEN KEHITTÄMISKESKUSTELU SEKÄ TYÖN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

14

 

 

 


Poikkeamislupapäätös Ravihiekka 172-412-1-141 kiinteistölle

11. joulukuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 30.11.2017 § 60 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Tolvasniemen kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Ravihiekka 172-412-1-141. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).

Hakija:
Eskelinen Marketta

Päätöksen antopäivä on 12.12.2017.

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 11.12.2017 - 11.1.2018 Joutsan kunnan asiointipisteessä, Länsitie 5. 

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa
ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta  


Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksestä

11. joulukuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt Kati ja Jouni Flinkmanin ympäristölupahakemuksen kokouksessaan 30.11.2017 ja antaa sen johdosta päätöksensä. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 12.12.2017. Päätös koskee eläinsuojan toimintaa Joutsan kunnan Mieskonmäen kylässä tilalla Sokura 1:855.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 11.12.2017 - 11.01.2018 Joutsan kunnan asiointipisteessä os. Länsitie 5, Joutsa. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä ko. päivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 8.12.2017
Tekninen lautakunta    


Perusturvalautakunta asialista 13.12.2017

7. joulukuuta 2017

Perusturvalautakunta                                       13.12.2017

 AIKA                             13.12.2017 klo 16:15

PAIKKA                        Kunnan virastotalo, Länsitie 5, Joutsa (Käräjäsali)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

54

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

55

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

56

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

57

PERUSTURVAN TALOUDEN SEURANTA

6

58

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA, JETY OY

7

59

HYVÄKSYMINEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI -  ATTENDO ERKINPUISTO

9

60

KEHITYSVAMMAHUOLLON ASIAKASMAKSUT  JA KORVAUKSET 2018

11

61

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2018 ALKAEN

12

62

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

14

63

ILMOITUSASIAT

15

64

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

17

 

 

 


Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouksen asialista 12.12.2017

7. joulukuuta 2017

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta                                       12.12.2017

AIKA                             12.12.2017 klo 16:15

PAIKKA                        Kunnanvirasto, os. Länsitite 5 Joutsa (Käräjäsali)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

36

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

37

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

38

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

39

VAPAA-AIKA- JA NUORISOTOIMEN VUODEN 2017 PALKITSEMISET

6

40

VAPAA-AIKA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET VUODELTA 2017

7

41

YHTENÄISKOULUN VALINNAISAINEET LV. 2018-2019

8

42

VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖIDEN SULKUAJAT JOULUN JA VUODENVAIHTEEN 2017-2018 AIKANA

10

43

SIVISTYSTOIMEN TALOUDEN SEURANTA AJALTA 1.1.-31.10.2017

11

44

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

12

45

ILMOITUSASIAT

13

46

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

14

 

 

 


Rehtorin virka

1. joulukuuta 2017

Joutsan kunnan hyvinvointi - ja sivistysosastolla on haettavana koulukeskuksen

REHTORIN VIRKA

Tule rehtoriksi uuteen koulukeskukseemme. Meillä on nykyaikaiset koulurakennukset sekä uudenlaista opetusteknologiaa käytössämme. Rehtorin tehtävä on vastata yhtenäiskoulun (luokat 1 - 9) ja lukion rehtorin tehtävistä. Rehtorin apuna koulujen päivittäisjohtamisesta vastaavat työnjaosta sopimisen jälkeen lukion vararehtori ja yhtenäiskoulun apulaisrehtori. Varhaiskasvatuksen esimies vastaa päiväkodissa annettavasta esiopetuksesta.

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen perusopetuksen tai lukion rehtorin kelpoisuus, riittävä kokemus opettajan tehtävistä ja opetushallinnon tutkinto tai muulla tavoin hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Lisäksi odotamme hyvää opetusalan tuntemusta, kykyä muutosjohtamiseen sekä näkemystä perusopetuksen ja lukion pedagogisesta kehittämisestä sekä kykyä viedä uudistuksia läpi. Arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen sekä verkosto-osaamisen taitoja.

Rehtoriksi valitun on toimitettava ennen viran vastaanottamista nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Virka täytetään 1.2.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteen ehdot ja palkkaus ovat määräytyvät OVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Peruspalvelujohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 29.12.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella Joutsan kunta, Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, PL 20/Länsitie 5, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä ”Rehtori”. Hakemukseen tulee liittää kopiot kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä ansioluettelo tai nimikirjaote.

Työ alkaa: 1.2.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Ovtes:n mukainen
Työavain: 159635
Lisätietoa antavat kunnanjohtaja Harri Nissinen puh. 050 654 35 tai peruspalvelujohtaja Päivä Hakulinen puh. 0400 641 105Linja-autovuoroista

29. marraskuuta 2017

Kuntaan saadun tiedon mukaan linja-autovuorot Joutsan ja Jyväskylän välillä jatkuvat ainakin aamulla Joutsasta klo 6.30 lähtevän ja takaisin Jyväskylästä klo 16.15 lähtevän vuoron osalta. Nämä vuorot jatkuvat toukokuun loppuun asti ja todennäköisesti pidempäänkin, mutta asia riippuu vuorojen käytöstä ja markkinaehtoisen liikenteeen kehittymisestä. ELY-keskus tekee lopetusuhan alla olleista vuoroista pikakilpailutuksen.


Yhtenäiskoulun matematiikan päätoimisen tuntiopettajan sijaisuus

28. marraskuuta 2017

Joutsan yhtenäiskoulu hakee matematiikan päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 5.3.-2.6.2018.

Hakijalla tulee olla kelpoisuus matematiikan opettamiseen, fysiikan kelpoisuus ja it-osaaminen lasketaan eduksi.

Hakemukset osoitetaan yhtenäiskoulun vs. rehtori Anna-Liisa Hännikäinen-Uutelalle osoitteella Koulutie 2, 19650 Joutsa tai sähköisesti anna-liisa.hannikainen-uutela@joutsa.fi.

Toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun asetuksen (986/98) mukaan. Valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Työpaikkaa voi hakea sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa:                                      5.3.2017
Palkkaus:                                       OVTES:n mukainen
Työavain:                                       159096
Yhteystiedot: vs. rehtori Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, puh. 040 766 7889 (ma 4.12. klo 9-12 tai 7.12. klo 9-12), anna-liisa.hannikainen-uutela@joutsa.fi


Ohjaaja toimintakeskus Helperiin

28. marraskuuta 2017

Haemme ohjaajaa Toimintakeskus Helperiin, joka järjestää työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tarvitsemme ohjaajaa päivätoimintaryhmään. Tehtävä täytetään vuodeksi 2018 alkaen 2.1.2018 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään edellytetään soveltuvaa sosiaalihuollon korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistotasoista tutkintoa. Arvostamme työkokemusta kehitysvamma- alalta, ohjaustaitoja sekä mielellään erityisosaamista jollain aihealueella. Työaika 38,45 h /vko. Palkkaus on KVTESin mukainen. Jos olet reipas, omatoiminen, innovatiivinen, yhteistyökykyinen sekä pidät työskentelystä kehitysvammaisten henkilöiden parissa, olet etsimämme henkilö!

Toimintakeskus Helperin toiminnasta löydät Facebookista hakusanalla Toimintakeskus Helperi sekä osoitteesta www.joutsa.fi.

Hakemukset 12.12.2017 klo 15.00 mennessä sähköisinä Kuntarekyn kautta (liitteeksi vapaamuotoinen hakemus ja CV), paperiset hakemukset, sisältäen CV:n, toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, Toimintakeskus Helperi/Pirkko Simo, Jousitie 54 B, 19650 JOUTSA tai pirkko.simo@joutsa.fi.
Haastattelut vko 50 lopussa – vko 51 alussa.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa:                                      2.1.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus:                                       KVTES
Työavain:                                       159142
Yhteystiedot: kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo, puh. 040 531 9101


Oravakiven asemakaavan laajennus voimaan

28. marraskuuta 2017

ORAVAKIVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi Oravakiven asemakaavan laajennuksen 16.10.2017 § 33.

 Asemakaava on lainvoimainen ja se tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Asiakirjat löytyvät kaavoitussivulta tästä

29.11.2017

kunnanhallitus


Lähihoitaja, määräaikainen työsuhde ajalle 1.1.-31.12.2018

27. marraskuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen lähihoitajaa Joutsan kotihoitoon. Kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Kotihoidossa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavara-lähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 11.12.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen:
Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus määräaikainen lähihoitaja". Haastattelut suoritetaan 18.-19.12.2017.

Työ alkaa:                                      1.1.2018
Palkkaus:                                       Kvtes:n mukainen
Työavain:                                       159012
Yhteystiedot: kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi
Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi


Lähihoitaja, 3 työsuhdetta

27. marraskuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme! 

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen kolmea (3) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä. 

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön. 

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun. 

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoita/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 11.12.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: 

Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".
Haastattelut suoritetaan 18.-19.12.2017.

Työ alkaa:                                      1.1.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus:                                       KVTES:n mukainen
Työavain:                                       158904

Yhteystiedot: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi 
Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, pun. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi


Teknisen lautakunnan 30.11.2017 asialista

23. marraskuuta 2017

Tekninen lautakunta 30.11.2017

 

AIKA 30.11.2017 klo 16:15

PAIKKA Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

KATI JA JOUNI FLINKMANIN YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJALLE

6

5

KUNTIEN RAKENNUSVALVONTOJA KOSKEVA YHTEISTYÖSELVITYS

7

6

ILMOITUSASIAT

8

7

MUUT ASIAT

9

 


Päiväkoti Koivukummun putkiremontin päivitystiedote

20. marraskuuta 2017

Päiväkoti Koivukummun kuivaustyöt jatkuvat edelleen. Vahinkokohde on yhä suojattuna ja alipaineistettu. Ympäröivissä tiloissa on tehty tehostettu siivous kunnan laitoshuollon toimesta 7.11.2017.

Remontista aiheutuu edelleen haittaa päiväkodin toiminnalle. Korjaustöihin päästään rakenteiden kuivuttua riittävästi. Kuivuus varmistetaan rakennekosteusmittauksella ennen korjaavia työvaiheita.

Kunnan sisäilmatyöryhmän tietoon on tuotu epäilyjä rakennuksen sisäilman puhtaudesta. Tämän johdosta kunta on tilannut rakennukseen sisäilmatutkimuksen. Pohjolan Kiinteistökartoitus Oy tekee rakennuksessa sisäilmaan liittyviä mittauksia ja tarkastuksia 21.11.2017. Mittaukset kestävät 2 viikkoa, jonka jälkeen näytteet analysoidaan laboratoriossa. Tämän jälkeen kunta tiedottaa tutkimustuloksista lisää. Kunnan sisäilmatyöryhmä käsittelee tilannetta seuraavassa kokouksessaan 17.1.2018.

Kunnan johtoryhmässä pohdittiin 20.11.2017 päiväkodin pitkän aikavälin tilakysymystä.

Lisätiloja on tarvittaessa saatavilla kunnan omista rakennuksista vähäisin muutoksin. Lisäksi kunnassa ryhdytään valmistelemaan pitkän aikavälin tilaratkaisua päiväkodille. Suunnitelma laaditaan ensi vuoden aikana.

Jari Lämsä, tekninen johtaja p. 0400 646 848


Kunnanhallituksen asialista 20.11.2017

16. marraskuuta 2017

Kunnanhallitus                                                 20.11.2017

AIKA                             20.11.2017 klo 16:15

PAIKKA                        Pappistalo, Koulunraitti 21, 19920 Pappinen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN

6

5

KIINTEISTÖN VIRMALA 172-402-2-979 OSTAMINEN NINA SALMISELTA

7

6

KUNTAPAIKKOJEN TARJOAMINEN OLESKELULUVAN SAANEILLE TURVAPAIKANHAKIJOILLE

8

7

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

11

8

JOUTSAN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2018-2020

16

9

IKÄIHMISTEN, MUISTISAIRAIDEN TAI PITKÄAIKAISSAIRAIDEN YMPÄRIVUORO- KAUTISEN ASUMISEN JA HOIDON ASIAKKUUSKRITEERIT JA SOVELTAMISOHJEET

18

10

ILMOITUSASIAT

20

11

MUUT ASIAT

21

 

 


Julkipanokuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

13. marraskuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt  2.11.2017 Terttu ja Mikko Hentisen maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta hakijoille luvan kalliokiviaineksen ottoon, louhintaan ja murskaukseen sekä  puujätteen ja kierrätysasfaltin ja betonin murskaukseen.

Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 14.11.2017.

Toiminta sijoittuu Joutsan kunnan Jousan kylän tiloille Vehmas 172-402-4-537 ja Koivusalo 172-402-4-185. Lupapäätös on voimassa 15 vuotta päätöksen voimaiseksi tulopäivästä lukien. 

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 13.11. – 14.12.2017.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 14.12.2017. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, puh.  040 3479 209.

Joutsassa 13.11.2017

Tekninen lautakunta


Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset

8. marraskuuta 2017

vuodelta 2017 ilmoitetaan liikunta- ja nuorisoyhdistysten haettaviksi. Avustusta myönnetään kohdeavustukseksi laskettaviin tapahtumiin tositteiden perusteella. Hakemukset tulee toimittaa to 23.11.2017 mennessä Joutsan kunnan vapaa-aikatoimi, Länsitie 7, 19650 Joutsa.

Lisätietoja kunnan vapaa-aikatoimesta Kari Kosunen p. 0400 530046. Lomakkeita saa kunnanviraston yhteispalvelupisteestä, vapaa-aikatoimistosta tai kunnan nettisivuilta osiosta Asiointi ja neuvonta

Joutsan kunnan vapaa-aikatoimi


KOTIKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

8. marraskuuta 2017

Maanomistaja on käynnistänyt ranta-asemakaavan muutoksen kiinteistölleen 172-402-6-34. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että vanha peruskorjauskelpoinen rakennus muutetaan lomarakennuspaikaksi maanomistajan omaan käyttöön. Rakennuspaikka ei rajoitu rantaan.

Ranta-asemakaavan luonnoksen asiakirjat (valmisteluvaiheen kuuleminen) asetetaan yleisesti nähtäville 9.11.- 8.12.2017. Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanvirastolla ja sähköisesti os. www.joutsa.fi/kaavoitus.     

8.11.2017
Tekninen- ja ympäristöosasto


VT 4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ LEIVONMÄEN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN KUMOAMINEN

8. marraskuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi VT 4 maantiealueita koskevien asemakaavojen osittaisen kumoamisen 25.9.2017 § 82.

 Asemakaavojen kumoamispäätös on lainvoimainen ja se tulee voimaan tällä kuulutuksella. 

Joutsassa 8.11.2017
Kunnanhallitus


Vesivahinko päiväkoti Koivukummussa

3. marraskuuta 2017

PUTKIVUOTO PÄIVÄKOTI KOIVUKUMMUSSA

Päiväkoti Koivukummussa on havaittu putkivuoto, josta on syntynyt kiinteistöön vesivahinkoja. Vesivahinko on sattunut keskellä rakennusta olevassa ”roolivaate varastossa”. Vahinko havaittiin 31.10.2017, jonka jälkeen on käynnistetty välittömästi tarvittavat suojaamis- ja korjaustoimet.

Tällä hetkellä työkohteeseen on rakennettu suojaseinät ja korjattavat tilat on alipaineistettu.

Vahinkokohteen purkutyöt saataneen valmiiksi tänään ja sen jälkeen alkaa rakenteiden kuivaus.

Kokemus on osoittanut, että kuivatus kestää 2-5 viikkoa ennen kuin rakenteet ovat korjattavissa. Tilojen kuivuus tarkistetaan mittauksin ennen korjaamista ja pinnoittamista.

Työstä aiheutuu ajoittain melua ja muuta häiriötä päiväkodin toimintaan.

Jari Lämsä

tekninen johtaja

p. 0400 646 848


Kunnanhallituksen asialista 6.11.2017

2. marraskuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      06.11.2017

AIKA                             06.11.2017 klo 16:15

PAIKKA                        Käräjäsali

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

LUVAN MYÖNTÄMINEN KUNNAN VAAKUNAN KÄYTTÖÖN

6

5

JOUTSAN SOTE-KESKUKSEN HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN

7

6

NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN

9

7

TERTTU HENTISEN VAHINGONKORVAUSVAATIMUS

10

8

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

13

9

ILMOITUSASIAT

15

10

MUUT ASIAT

16

 

 

 


Hyvinvointi ja sivistyslautakunnan kokouksen asialista 7.11.2017

30. lokakuuta 2017

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta                                       07.11.2017

AIKA                             07.11.2017 klo 16:15

PAIKKA                        Joutsan kunnanvirasto, Länsitie 5, Joutsa (kunnanjohtajan huone)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

24

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

25

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

26

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

27

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 3/2017 AJALTA 1.1.-30.9.2017

6

28

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 

8

29

PERUSOPETUKSEN JA LUKION TUNTIKEHYS JA TYÖSUUNNITELMAT LV. 2017-2018

11

30

LUKUVUODEN 2018-2019 TYÖAJAT

12

31

JOUTSAN KUNNAN LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS VUOSILLE 2017-2020

13

32

KUNTAPAIKKOJEN TARJOAMINEN OLESKELULUVAN SAANEILLE TURVAPAIKANHAKIJOILLE

16

33

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

18

34

ILMOITUSASIAT

19

35

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

20

 

 

 Poikkeamislupapäätös Ravihiekka 172-412-1-141 kiinteistölle

25. lokakuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 19.10.2017 § 36 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Tolvasniemen kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Ravihiekka 172-412-1-141. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).                    

Hakija:
Eskelinen Marketta

Päätöksen antopäivä on 26.10.2017

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 25.10. – 27.11.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta

 

 

 


Poikkeamislupapäätös Tiimaa 172-402-2-906 kiinteistölle

25. lokakuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 19.10.2017 § 35 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Jousan kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Tiimaa 172-402-2-906. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).                    

Hakija:
Ilmonen Iiris

Päätöksen antopäivä on 26.10.2017

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 25.10. – 27.11.2017 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa
ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta

 


Kunnanhallituksen asialista 30.10.2017

24. lokakuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      30.10.2017

AIKA                             30.10.2017 klo 16:15

PAIKKA                        Kurkiauran koulu, Leivonmäki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

6

5

ASUNTO OY JOUSINIITYN OSAKKEIDEN MYYMINEN

7

6

SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2018-31.12.2020 JA OPTIOT VUOSILLE 2021 JA 2022

8

7

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

12

8

JOUTSAN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2018-2020

14

9

ALOITE LUONNONMUISTOMERKISTÄ

16

10

ILMOITUSASIAT

17

11

MUUT ASIAT

18

 

 


Kuulutus Oravakiven asemakaavan laajennus

24. lokakuuta 2017

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi Oravakiven asemakaavan laajennuksen 16.10.2017 § 33.

Asemakaavalla muodostuvat korttelien 1-5 mukaiset asuinpientalojen korttelialueet (AP), liikerakennusten korttelialueet (KL), liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialue (KLH), teollisuusrakennusten korttelialueet (TY), maantiealueet (LT), venesatama-alue (LV), mastoalue (EMT), suojaviheralueet (EV), maa- ja metsätalousalueet (M) sekä katualueet.

Asemakaavan asiakirjat ovat nähtävissä kunnanvirastolla ja sähköisesti kunnan kotisivuilla internetissä: www.joutsa.fi/kaavoitus.

25.10.2017

kunnanhallitus


Jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelo

24. lokakuuta 2017

Joutsan kunnan tekninen lautakunta ilmoittaa, että jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelo on nähtävänä Joutsan kunnan teknisellä-  ja ympäristöosastolla, Länsitie 5 Joutsa  24.10. – 7.11.2017 välisen ajan viraston aukioloaikana.

Maksuja koskevat jätelain 82 §:ssä tarkoitetut muistutukset tulee toimittaa 14 vuorokauden kuluessa maksulipun saamisesta osoitteeseen Joutsan kunta, tekninen-  ja ympäristöosasto, Länsitie 5 19650 Joutsa.

Joutsa 24.10.2017

Tekninen ja ympäristöosasto


Perhepäivähoitajan kaksi määräaikaista työsuhdetta

23. lokakuuta 2017

Joutsan kunnan varhaiskasvatus hakee kahta kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa määräaikaisiin työsuhteisiin mielellään keskustan alueelle. Työsuhteet ovat ensisijaisesti ajalle 2.1.-31.12.2018. Toinen tehtävistä alkaisi mahdollisesti myöhemmin, sopimuksen mukaan.

Perhepäivähoitajan työtehtäviin kuuluu päivän aikana lasten hoitoon ja huolenpitoon sekä varhaiskasvatukseen liittyvät työtehtävät omassa kodissa. Perhepäivähoitaja toimii yhteistyössä muiden perhepäivähoitajien ja varhaiskasvatusyksiköiden kanssa.

Odotamme hakijalta joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Eduksi katsotaan valmius vuorohoitoon tarvittaessa.

Perhepäivähoitajan hoitoryhmässä voi hoitajan omat lapset mukaan luettuna olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esiopetusikäinen lapsi. Omista alle 3 -vuotiaista lapsista saa lasten kotihoidon tukea.

Hakijalta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus (laki 272/2005). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävään määräaikaisesti palkata soveltuvin hakija.

Työaika on 40 h/viikko.

Perhepäivähoitajan palkka määräytyy ryhmän lapsiluvun, hoitoaikojen ja työntekijän koulutuksen mukaan (KVTES).

Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen toimistolle, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa tai sähköpostitse os. annikki.lehto@joutsa.fi 10.11.2017 klo 12 mennessä. 

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176.

Työ alkaa: 2.1.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 155271

Joutsassa 23.10.2017
Hyvinvointi ja sivistyslautakunta/varhaiskasvatus


Tiedote ja tietopyyntö Joutsan vesijohtoverkon kupariputkiin liittyvästä selvityksestä

18. lokakuuta 2017

Joutsan kunta ja Joutsan Vesihuolto Oy tiedottavat kirkonkylän vesijohtoverkostoon liittyvän selvityksen aloittamisesta.  

Joutsan kirkonkylän alueella on muutaman edellisen vuoden aikana havaittu uusissa kuparisissa vesijohdoissa pistesyöpymiin viittaavia putkivuotoja. Vuodot ovat ilmenneet kohteissa, jotka ovat iältään 10 vuotta tai alle, eikä putkien pitäisi näin ollen vielä syöpyä käyttöikänsä puitteissa puhki.

Kunta on jo teettänyt VTT Expert Services Oy:llä alustavia tutkimuksia selvittääkseen mahdollista syöpymisen aiheuttajaa kunnan vesijohtoverkossa. Kaikkien analyysituloksien perusteella kunnan vesijohtoverkon vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. VTT:n tai vesilaitoksen omavalvonnan analyysit suorittavan Nablabs Oy:n analyysivastauksissa ei myöskään ole havaittu mitään viitettä sille, ettei vesi täyttäisi sille asetettuja terveysvaatimuksia.

Koska uudehkojen kupariputkien syöpymistä ilmenee siitä huolimatta, että käyttövesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset, on kunta käynnistänyt selvitystyön sulkeakseen pois mahdolliset veteen liittyvät tekijät syöpymien aiheuttajina. Tämän lisäksi tutkitaan myös itse kupariputkien laatuominaisuuksia.

Tähän selvitystyöhön liittyen kunta pyytää kiinteistönomistajia ja/tai huoltohenkilökuntaa ilmoittamaan kiinteistöissään havaituista putkivuodoista, jotka johtuvat putkiston ennenaikaisesta syöpymisestä. Ilmoitukset tarvitaan korkeintaan noin 10 vuotta vanhoista tai sitä uudemmista kiinteistöistä, joissa on ollut kuvatun kaltaisia pistemäisiä vuotoja. Ilmoitukset palvelevat jatkotutkimusten suunnittelua.

Tiedot pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Tapio Kämpille, tapio.kamppi@joutsa.fi puh. 0400 799 038 tai tekniselle isännöitsijälle Petri Laitiselle, petri.laitinen@joutsa.fi puh. 040 861 4779 marraskuun 2017 aikana.

Lisätietoja selvityksestä antaa kunnan tekninen johtaja Jari Lämsä. p. 0400 646 848 tai jari.lamsa@joutsa.fi

 


TARJOUSPYYNTÖ

17. lokakuuta 2017

Joutsan kunnan perusturvalautakunta pyytää tarjouksia seuraavasta palvelusta: 

SOTAINVALIDEILLE JA VETERAANEILLE TUOTETTAVAT KOTISIIVOUSPALVELUT
Ajalle 1.1.2018-31.12.2018.

Hankinnasta on ilmoitettu kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet sivuilla. 

Jättääkseen tarjouksen edellä mainittuun palveluhankintaan tulee tarjoajan noutaa tai pyytää tarjouskilpailuun liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat kotihoidon toimistolta osoitteesta Myllytie 14, Joutsa tai sähköpostitse osoitteesta tiina.savolainen@joutsa.fi, puh. 040-358 8161. 
Tarjous liitteineen tulee toimittaa 3.11.2017 klo 15.00 mennessä. 

Joutsa 17.10.2017
PerusturvalautakuntaKansalaisopiston rehtorin viransijaisuus

10. lokakuuta 2017

Joutsan kunta

Puulan seutuopisto

Puulan seutuopisto julistaa haettavaksi kansalaisopiston rehtorin viransijaisuuden ajalle 6.11.2017-31.12.2019.
Puulan seutuopisto toimii Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kuntien alueella ja sen ylläpitäjä on Joutsan kunta.
Kansalaisopistossa annetaan vapaan sivistystyön mukaista opetusta n. 10 700 tuntia vuodessa.

Kansalaisopiston rehtorilta odotamme aktiivista työotetta, kehittämishalukkuutta, yhteistyökykyä, talous- ja 
johtamistaitoa sekä kansalaisopiston tuntemusta. Kansalaisopiston rehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena  on
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset määrittelevän asetuksen 986/1998 2 §:n mukainen kansalais-
opiston rehtorin kelpoisuus tai muu soveltuva koulutus ja kokemus vastaavista tehtävistä.

Palkkaus on OVTES:n mukainen ja viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun tulee ennen
viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä lain 504/2002 6 §:n mukainen
rikosrekisteriote.

Hakemus, johon liitetään kelpoisuutta osoittavat todistukset ja nimikirjanote tai CV, tulee toimittaa 24.10.2017 
klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Joutsan kunta/Puulan seutuopisto
"Rehtori"
PL 20
19651 Joutsa

WWW-osoite       http://www.joutsa.fi ja http://www.puulanseutuopisto.fi
Yhteystiedot        Lisätietoja antaa peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, puh. 0400 641 105 tai paivi.hakulinen@joutsa.fi
                            ja kansalaisopiston rehtori Sari-Maarit Peltola, puh. 040 357 6255 tai sari.peltola@joutsa.fi
Työpaikan osoite 19650 JOUTSA
Palkkaus             OVTES:n mukainen
Työ alkaa            6.11.2017 tai sopimuksen mukaan
Työaika               kokoaikatyö
Työn kesto          yli 12 kuukautta
Haku päättyy      24.10.2017 klo 15.00
Työavain             154107


Kuntosalin vuoromuutokset

9. lokakuuta 2017

Kunnan kuntosali (Jousitie 54B) on varattu Joutsan kunnan vanhuspalveluille

ke 11.10.2017 klo 16.00 - 17.00 ja ke 18.10.2017 klo 16.00 - 17.00

lisäksi keskivikkoisin 11.10.2017 sekä 25.10.2017 - 29.11.2017 klo 10-13 Helperin sekä koululiikunnan käyttöön.Lupasihteerin toimi

5. lokakuuta 2017

Teknisellä -ja ympäristöosastolla on haettavana lupasihteerin toimi.

Lupasihteerin tehtäviin kuuluvat kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnan lupasihteerin monipuoliset valmistelu- ja arkistoinnin tehtävät sekä asiakaspalvelutehtävät.

Lupasihteerin toimen kelpoisuutena on tehtävään soveltuva kaupallinen tai tekninen koulutus sekä vähintään vuoden kokemus vastaavista tehtävistä.

Hakijan eduksi katsotaan Lupapisteen sähköisen lupamenettelyn tuntemus ja perehtyneisyys Sito Louhi -kuntarekisteriympäristöön.

Toivomme, että olet oma-aloitteinen, tarkka, yhteistyökykyinen ja joustava.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön TS:n mukaan. Tehtävässä sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.
Ennen toimen vastaanottamista pyydetään esittämään hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Organisaation kuvaus

Työpaikka sijaitsee Joutsan kunnan teknisellä -ja ympäristöosastolla os. Länsitie 5, 19650 Joutsa

Työpaikkaa haetaan sähköisesti Kuntarekry-sivuston kautta (www.kuntarekry.fi).

Hakuaika päättyy 20.10.2017 klo 12.

Yhteystiedot

Jari Lämsä, tekninen johtaja p. 0400 646848


Kunnanhallituksen asialista 9.10.2017

4. lokakuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      09.10.2017

 AIKA                             09.10.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Käräjäsali

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

TIETOTURVASUUNNITELMA JA TIETOTURVAN RISKIANALYYSI.

6

5

ORAVAKIVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEEN LIITTYVIEN KIINTEISTÖKAUPPOJEN ESISOPIMUSTEN TEKEMINEN ESKO TEMISEVÄN JA LAUTTURINTUPA OY:N KANSSA

 

8

6

ORAVAKIVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

10

7

ILMOITUSASIAT

15

8

MUUT ASIAT

16

 

 


Asemakaavan muutos Myllytiellä, kortteli 407

4. lokakuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi 7.8.2017 asemakaavan muutoksen kortteliin 407, Myllytielle.

Asemakaavalla muodostuvat Myllytien ranta-alueelle AP-tontit 5-8.
Asemakaavan muutos on lainvoimainen.

4.10.2017
Joutsan kunta


Asemakaavan hyväksymispäätös

4. lokakuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi 25.9.2017 § 82 valtatien 4:n muutoksiin liittyvän
Leivonmäen asemakaavojen osittaisen kumoamisen. Asiakirjoihin voi tutustua
kunnanvirastolla ja sähköisesti kunnan kotisivuilla www.joutsa.fi/kaavoitus

Asemakaavan kumoamisella mahdollistetaan valtatien 4 tiesuunnitelman
hyväksyminen Leivonmäen taajaman kohdalla. Leivonmäen yritystalon ja 
Teboilin kortteleita koskevan asemakaavan laatiminen jatkuu erillisenä
asemakaavana. 

 


Perhetyöntekijä

4. lokakuuta 2017

Haemme työsopimussuhteista perhetyöntekijää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelun avohuollon edellyttämiin tehtäviin. Työn pääpaino on ehkäisevässä perhetyössä, mutta työhön kuuluu myös vähäisessä määrin lastensuojelun perhetyötä.

Työ kohdistuu tuen tarpeessa oleviin lapsiperheisiin. Perhetyöntekijä tukee ja ohjaa perheitä. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti päiväluonteisesti, mutta saattaa tarvittaessa sisältää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ilta- ja viikonlopputyötä.

Työntekijältä edellytetään ammatillista perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa. Työssä vaaditaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kannustavaa työotetta ja kykyä kuulla asiakasta, joustavuutta sekä vastuullisuutta. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käytön mahdollisuus on välttämätön.

Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä. Sosiaalihuollon tehtävissä toimivien lähihoitajien tulee olla hakenut nimikesuojausta rekisteröitymällä Valviran ammattihenkilölain mukaiseen rekisteriin.

Hakemukset, minkä liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan 20.10.2017 klo 12 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä "Perhetyöntekijä". 

Haku päättyy: 20.10.2017 klo 12.00
Työsuhteen kesto: vakinainen
Työn luonne: kokopäivätyö
Työ alkaa: 1.11.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain (kuntarekryssä): 153537
Yhteystiedot: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä puh. 040 358 0009


Sidonnaisuusilmoitukset lisätty

3. lokakuuta 2017

Sidonnaisuusilmoitukset julkaistu kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.joutsa.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/sidonnaisuudetPerusturvalautakunta 26.9.2017 asialista

26. syyskuuta 2017

Perusturvalautakunta                                       26.09.2017

 AIKA                             26.09.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Kunnanviraston Käräjäsali, Länsitie 5, Joutsa

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Asia

Otsikko

Sivu

15

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

16

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

17

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

18

PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALUSTAVA TALOUSARVIO  VUODELLE 2018 (ULKOINEN)

6

19

NUORTEN TYÖPAJAN TOIMINTARAPORTTI 1.7.2016-30.6.2017

9

20

PÄIHDEHUOLLON PALVELUT 2018

11

21

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

12

22

ILMOITUSASIAT

13

23

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

15

Lisälista

Asia

Otsikko

Sivu

24

PALVELURAKENNETYÖRYHMÄN RAPORTTI UUDESTA PALVELURAKENTEESTA

2

25

VANHUSPALVELUIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE VUODELLE 2017

6


Lähihoitaja, 3 työsuhdetta

25. syyskuuta 2017

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen kolmea (3) lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 9.10.2017 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

 Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.11.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen
Työavain: 152693
Yhteystiedot: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160, terhi.kallio@joutsa.fi tai kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089, marjatta.virtanen@joutsa.fi


Toimistosihteeri

21. syyskuuta 2017

Tehtävän kuvaus

Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysosaston tehtävä on järjestää kuntalaisille varhaiskasvatuksen, koulutoimen, kansalaisopiston, kirjasto- , kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palveluja. Perusopetuksen, lukio-opetuksen ja vapaan sivistystyön koulutuspalveluja järjestetään myös naapurikuntien oppilaita ja opiskelijoita varten.

Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysosastossa on haettavana toimistosihteerin tehtävä. Ensisijainen sijoituspaikka on koulutoimistossa.

Toimistosihteeriä haetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 15.11.2017 alkaen.

Toimistosihteerin tehtävänä on vastata hyvinvointi- ja sivistysosaston asiakirjahallinnosta sekä osallistua asiakaspalvelu-, taloushallinto-, tilastointi- ja muihin toimistotehtäviin.

Koulutoimen tehtävien lisäksi hän osallistuu hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokousten valmisteluun mm. esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelu sekä lautakunnan päätösten toimeenpano. Lisäksi tehtävään kuuluu lautakunnan kokoussihteerin tehtävät sekä muut työnantajan määräämät tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistoasteentutkinto. Eduksi luetaan kokemus vastaavista tai muista vaativista toimistotehtävistä. Lisäksi edellytetään toimisto-ohjelmien tuntemusta (Dynasty ja Pro Economica). Aikaisempi työskentely kunnallishallinnon tehtävissä katsotaan eduksi.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Työaika on liukuva toimistotyöaika (36,25 h/vko).

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo. Hakemukset pyydetään lähettämään 13.10.2017 klo 12 mennessä postitse osoitteeseen Joutsan kunta, peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä "Toimistosihteeri".

Työ alkaa: 15.11.2017 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain: 152503
Yhteystiedot: Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, puh. 0400 641 105


Kunnanhallituksen asialista 25.9.2017

19. syyskuuta 2017

Joutsan kunnanhallitus                                                      25.09.2017

 AIKA                             25.09.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Käräjäsali

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

VT4 MUUTOKSIIN LIITTYVÄ LEIVONMÄEN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

6

5

MÄNTYPIRTIN OSTAMINEN

7

6

HALLINTOJOHTAJA HANNU PULKKISEN EROANOMUS

9

7

ILMOITUSASIAT

10

8

MUUT ASIAT

11

 


Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttaminen

15. syyskuuta 2017

Hakija:  Harri ja Karolina Jokinen
              Tammimäentie 134
              19920 Pappinen

Sijainti
Tammimäentie 134, 19920 Pappinen, kiinteistötunnus 172-402-4-262

Hakemus
Harri ja Karolina Jokinen ovat toimittaneet hakemuksen 27.04.2015 myönnetyn
ympäristöluvan muuttamiseksi. Hakemus koskee nautakasvattamon laajentamista.

Nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 15.09. - 16.10.2017 osoitteessa: Joutsan kunta,
Asiointipiste, Länsitie 5, 19650 JOUTSA. Avoinna ma-pe klo 9- 15.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään
16.10.2017 klo 15 Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen PL 20, 19650
JOUTSA.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209

Joutsassa 14.09.2017
Tekninen lautakunta

  


Hyvinvointi ja sivistyslautakunnan kokouksen asialista 19.9.2017

13. syyskuuta 2017

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta                                       19.09.2017

 AIKA                             19.09.2017 klo 16:15

 PAIKKA                        Kunnanvirasto, os. Länsitie 5, Joutsa Käräjäsali

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Asia

Otsikko

Sivu

15

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

16

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

17

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

18

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 AJALTA 1.1.-30.6.2017

6

19

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018  (ULKOINEN TOIMINTA)

8

20

KESKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

10

21

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

11

22

ILMOITUSASIAT

12

23

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13


Asemakaavan muutoksen hyväksyminen kortteliin 48

13. syyskuuta 2017

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi 13.2.2017 § 11 asemakaavan muutoksen kortteliin 48.
Asemakaavaa koskeva valitus on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 16.8.2017.

Kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava on lainvoimainen ja se tulee voimaan tällä
kuulutuksella.

13.9.2017
Joutsan kunta 


Get this feed  codestrat concrete5 addon development
« Edellinen12Seuraava »