Lähihoitajien kesälomasijaisuuksia

27. helmikuuta 2018

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme kesälomasijaisuuksiin lähihoitajia Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä ja kotihoidossa osa henkilöstöstä tekee kaksivuorotyötä ja osa kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 16.3.2018 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 170528
Lisätietoa: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160, terhi.kallio@joutsa.fi tai kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089, soittoaika ma - pe klo 8.00 - 11.00, marjatta.virtanen@joutsa.fi


Sairaanhoitaja kesäsijaisuuteen

27. helmikuuta 2018

Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas sairaanhoitaja; olet se jota etsimme! Haemme sairaanhoitajaa kesälomasijaisuuteen Joutsan asumispalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa tehdään kolmivuorotyötä. Sairaanhoitajan työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa sairaanhoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Vanhuspalveluissa yleisesti Effica -potilastietojärjestelmä. Meillä on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu sekä mahdollisuus tehdä osa-aikatyötä.

Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus hoiva- ja hoitotyöstä, hyvät sosiaaliset työskentelytaidot sekä kiinnostus vanhuspalveluiden kehittämiseen. Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (sairaanhoitaja) sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Myös terveydenhuoltoalaa opiskelevat huomioidaan (terveydenhoitaja, sairaanhoitaja).

Palkkaus on KVTES:in mukainen. Työ alkaa 1.5.2018 tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen tyyppi sijaisuus.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 16.3.2018 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus sairaanhoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.5.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus:  KVTES
Työavain: 170519
Lisätietoa: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi


Yksityistieavustukset

21. helmikuuta 2018

Joutsan kunnassa olevien yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakemukset on 
toimitettava 29.3.2018 klo 15.00 mennessä Joutsan kunnan tekniselle osastolle 
tai asiointipisteeseen osoitteeseen Länsitie 5, 19650 JOUTSA.

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnan tekniseltä osastolta em. osoitteesta
sekä kunnan kotisivulta internetistä:
https://www.joutsa.fi/asiointi-ja-neuvonta/lomakkeet/

Yksityisteiden kunnossapitoa avustetaan kunnanvaltuuston päättämien avustus-
kriteerien puitteissa. Avustuksen ehtona on mm., että vakituisesti asuttu yksityistie
on vähintään 500 m pitkä.

19.2.2018

JOUTSAN KUNTA


Teknisen johtajan virka

15. helmikuuta 2018

Teknisen johtajan irtisanouduttua, Joutsan kunnassa avautuu haet­ta­vak­si teknisen johtajan virka. Tehtävän hoitamiseen toivotaan vi­ran­hal­ti­jaa mahdollisimman pian.

Virkaan valittava toimii Joutsan kunnan teknisen- ja ym­pä­ris­tö­osas­ton vastuualueen esimiehenä, vastaa päätösten valmistelusta ja täy­tän­töön­pa­nos­ta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan edellytetään soveltuvaa teknistä kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä kun­nal­lis­hal­lin­toon. Lisäksi arvostamme yhteistyö- ja johtamistaitoja se­kä kokemusta kunnallistekniikan ja talonrakentamisen ra­ken­nut­ta­mis­teh­tä­vis­tä tai näiden hankkeiden tilaajatehtävistä.

Hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin. Va­li­tun on ennen viran vas­taan­ot­ta­mis­ta esitettävä hy­väk­syt­ty lääkärintodistus ter­vey­den­ti­las­taan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esit­tää oman palkkatoivomuksensa. Virassa noudatetaan ko­ko­nais­palk­kaus­ta.

Hakuaika virkaan päättyy 1.3.2018 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lä­het­tä­mään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista toi­mit­taa, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Joutsan kun­ta, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä Teknisen johtajan virka.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kel­poi­suus­to­dis­tuk­sis­ta. Hakemuksia ei palauteta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES / palkkatoivomus
Työavain: 169004

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Harri Nissinen (harri.nissinen@joutsa.fi, 050 65 435) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (jukka.huikko@joutsa.fi, 050 367 9999)


Talousjohtajan virka

15. helmikuuta 2018

Pitkäaikaisen työntekijän jäädessä eläkkeelle Joutsan kunnassa avautuu talousjohtajan virka. Tehtävän hoi­ta­mi­seen toivotaan vi­ran­hal­ti­jaa mahdollisimman pian. Virkanimike muut­tuu talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jan viraksi 1.8.2018 lähtien, mikäli Jout­san val­tuus­to päät­tää virkanimikkeen muuttamisesta kokouksessaan 12.3.2018.

Virkaan valittava toimii vastuualueen esimiehenä, vastaa pää­tös­ten val­mis­te­lus­ta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan joh­to­ryh­mään. Li­säk­si hän toimii kunnanjohtajan si­jai­sena.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä talous- ja kun­nal­lis­hal­lin­toon. Lisäksi arvostetaan yhteistyö- ja johtamistaitoja.

Hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin. Va­li­tun on ennen viran vas­taan­ot­ta­mis­ta esitettävä hy­väk­syt­ty lääkärintodistus ter­vey­den­ti­las­taan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esit­tää oman palkkatoivomuksensa. Virassa noudatetaan ko­ko­nais­palk­kaus­ta.

Hakuaika virkaan päättyy 1.3.2018 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lä­het­tä­mään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista toi­mit­taa, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Joutsan kun­ta, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä Talousjohtajan virka.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kel­poi­suus­to­dis­tuk­sis­ta. Hakemuksia ei palauteta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: mahdollisimman pian
Palkkaus: KVTES / palkkatoivomus
Työavain: 168930

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Harri Nissinen (harri.nissinen@joutsa.fi, 050 65 435) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (jukka.huikko@joutsa.fi, 050 367 9999)


 


Jätehuollon järjestäminen Joutsassa, selvitys osakkuudesta Mustankorkea Oy:ssä

15. helmikuuta 2018

JOUTSAN KUNTA SELVITTÄÄ JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHTOJA JA OSAKKUUDEN MUSTANKORKEA OY:SSÄ

Joutsan kunta on järjestänyt jätehuollon tähän saakka itsenäisesti. Itsenäisesti jätehuollon järjestäviä kuntia on Suomessa enää murto-osa kunnista.

Suurimmassa osassa kunnista jätehuoltopalvelut tuottaa kunnan osakeyhtiö, kuntayhtymä tai liikelaitos.

Joutsassa jätteiden kuljetuksissa siirryttiin kiinteistöjen haltijoiden järjestämään jätteiden kuljetukseen vuonna 2014. Nykymallissa kunnan tulee kilpailuttaa ja hyväksyä jätteiden vastaanottopaikat, mutta kiinteistöjen haltijat sopivat kuljetuksesta itsenäisesti urakoitsijoiden kanssa.

Kunnan omien ja kunnan tytäryhtiöiden omistamien kiinteistöjen jätteiden kuljetukset sekä jätteiden vastaanottopaikkojen kilpailutus tulisi nyt järjestää, sillä edellisen kilpailutuksen mukaiset puitesopimukset ovat päättyneet ja tällä hetkellä jätehuoltopalvelut on hankittu suorahankintana vanhoilta sopimuskumppaneilta.

Joutsan kunta selvittää tässä tilanteessa jätehuollon järjestämisen mallin tulevaisuudessa.

Kunnassa päätetään myöhemmin tänä keväänä, että jatkaako Joutsan kunta edelleen jätehuollon järjestämistä itsenäisesti vai liittyykö se jätehuollossa seudulliseen jätehuoltoyhtiöön. Osakkuus Mustankorkea Oy:ssä olisi tarkoituksenmukaisin vaihtoehto seudulliselle jätehuollon järjestämisen toimintamallille Joutsassa.


Tiedote terveyskeskuksen A-rakennuksen purkutöiden alkamisesta

12. helmikuuta 2018

Maanrakennus T. Mäkelä Oy aloittaa terveyskeskuksen A-rakennuksen purkutyöt maaliskuun alussa.

Joutsan kunnan tekninen toimi on kilpailuttanut A-rakennuksen kokonaan purkamisen urakan. 
Urakoitsijaksi on valittu Maanrakennus T. Mäkelä Oy,  joka suorittaa purkutyöt kohteella 
maanantaista 5. maaliskuuta 2018 alkaen.

Purkutöiden kesto on noin 2 - 3 kuukautta aloituksesta, jona aikana A-rakennus puretaan perustuksiaan
myöten ja tonttia maisemoidaan tarvittavilta osin purkamisen jälkeen. Purkutyö on osa valmistelua 
SoTe-keskuksen uudisrakennushankkeeseen liittyen. 

Maanrakennus T. Mäkelä Oy:n työnjohtajana ja yhteyshenkilönä toimii Teijo Mäkelä, puh. 0400 344 518.
Työmaalle nimetään vielä ennen töiden alkamista työnjohtaja, jonka yhteystiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Purkutyömaa tullaan aitaamaan ja aidatulle alueelle kulkeminen on ehdottomasti kielletty.

Työmaasta tulee muodostumaan käyttäjille sekä Jousessa että terveyskeskuksessa jossain määrin melu-
haittaa. Pölyhaittaa pyritään minimoimaan kaikin tavoin. Mikäli havaitsette pölyn leviämistä, olkaa välittö-
mästi yhteydessä valvojaan sekä työnjohtajaan. Kaikki erikoispurkutyöt, kuten asbestin ja muiden haitta-
aineiden purkaminen tehdään osastoituna ja alipaineistettuna, joten näistä vaiheista ei muodostu riskiä
käyttäjille tai ympäristölle.

Työmaan valvojana ja työturvallisuuskoordinaattorina toimii Joutsan kunnan puolesta Joni Tuononen
Brado Oy:stä. Tuonosen tavoitatte puhelimitse 050 525 7185 tai sähköpostilla joni.tuononen@brado.fi
Tuonosen varahenkilönä toimii Mika Mäkinen, puh. 050 337 2451, sähköp. mika.makinen@brado.fi

Pahoittelemme jo ennalta mahdollista meluhaittaa.

Vastaamme mielellämme Teitä askarruttaviin kysymyksiin.

Jyväskylässä helmikuun 12. päivänä 2018

Brado Oy

  


Kunnanhallituksen asialista 12.2.2018

9. helmikuuta 2018

Kunnanhallitus                                                 12.02.2018 

AIKA                             12.02.2018 klo 16:15

PAIKKA                        Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

6

5

PUULAN SEUTUOPISTON ORGANISAATIORAKENNE

7

6

VUOKRASOPIMUS JOUTSAN KUNTA - JOUTSAN TYÖVÄENYHDISTYS RY.

10

7

VUOKRASOPIMUS JOUTSAN KUNTA - JOUTSAN NUORISOSEURA RY.

11

8

TALOUSJOHTAJAN IRTISANOMISILMOITUS

12

9

TEKNISEN JOHTAJAN IRTISANOMISILMOITUS

13

10

ORGANISAATIORAKENNE

14

11

TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

15

12

OIKAISUPYYNTÖ JA UUDELLEENKÄSITTELYVAATIMUS

16

13

ILMOITUSASIAT

20

14

MUUT ASIAT

21

 

 


Kuulutuksia; rakennusjärjestyksen uudistaminen, kaava yleisesti nähtävillä ja rantaosayleiskaavojen hyväksymispäätökset

7. helmikuuta 2018

KUULUTUKSET

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Joutsassa on käynnistynyt rakennusjärjestyksen uudistaminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 15 § mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa 
on soveltuvin osin noudatettava kaavoitusta koskevaa vuorovaikutusmenettelyä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on muun muassa kuvata
rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteita ja tarpeita.

Rakennusjärjestyksen uudistamista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asetetaan yleisesti nähtäville 8.2. - 12.3.2018.
Suunnitelma on nähtävillä kunnanvirastossa ja sähköisesti os. www.joutsa.fi/kaavoitus. 
Suunnitelmasta voi antaa vapaamuotoista palautetta. 


Kotikallion ranta-asemakaavan muutoksen kaavaehdotus, kiinteistö 172-402-6-34

Tekninen lautakunta päätti (25.1.2018 § 9) asettaa Kotikallion ranta-asemakaavan 
muutoksen kaavaehdotuksena yleisesti nähtäville.

Ranta-asemakaavan muutoksen kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 8.2. - 12.3.2018.
Kaavaehdotus on laadittu kaavaluonnoksen pohjalta ja kaavaluonnoksen sisältöisenä. 
Kaavaehdotuksesta on kaavoituksen osallisilla oikeus jättää muistutuksia sen nähtävilläolo-
aikana. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan kunnanhalli-
tukselle osoitettuna kunnanvirastoon tai sähköpostitse os. kunta@joutsa.fi.


Joutsan rantaosayleiskaavoja koskevat hyväksymispäätökset

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2017 seuraavat rantaosayleiskaavojen
laajennuksen ja kaavamuutokset:
§ 44 Joutsan rantaosayleiskaavan laajennus Tieransaari - Säynätniemi, Pohjois-Suontee. 
Kyseessä on ensimmäinen rantaosayleiskaava tälle alueelle.
§ 45 Joutsan rantaosayleiskaavan osittainen muutos, Siikaniemi.
§ 46 Joutsan rantaosayleiskaavan osittainen muutos kiinteistöllä Koivula 172-413-1-45.

Kaikkiin em. päätöksiin liittyvät kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnanvirastolla os. Länsitie 5,
19650 Joutsa ja sähköisesti internetissä os. www.joutsa.fi/kaavoitus.

7.2.2018
kunnanhallitus 


Hyvinvointi ja sivistyslautakunnan kokouksen asialista 13.2.2018

6. helmikuuta 2018

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta                                       13.02.2018

AIKA                             13.02.2018 klo 16:15

PAIKKA                        Kunnanvirasto, Käräjäsali, Länsitie 5 Joutsa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET

6

5

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS 2017

8

6

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2018

9

7

PERHEPÄIVÄHOITAJIEN KUSTANNUSKORVAUKSET VUONNA 2018

11

8

REKISTERISELOSTE / VARHAISKASVATUKSEN  ASIAKASKORTTI

12

9

VALINNAISAINEIDEN OPISKELU VUOSILUOKILLA 5-6

14

10

KOHDEAVUSTUKSET ALLE 18-VUOTIAIDEN LIIKUNTAPAIKKAMAKSUIHIN VUODELTA 2017

16

11

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

17

12

ILMOITUSASIAT

18

13

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

19

 

 


Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Joutsassa ajalla ma 12.2. - pe 16.2.2018

6. helmikuuta 2018

Vuonna 2011 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa tänä syksynä ja vuonna 2012 
syntyneet lapset aloittavat syksyllä esiopetuksen.  Esiopetus on muuttunut lainmuutoksella
velvoittavaksi. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden
kestävään esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Joutsalaisten vv. 2011 ja 2012 syntyneiden lasten koteihin on postitettu ilmoittautumislomakkeet. 
Tarvittaessa ohje sekä linkki tulostettaviin lomakkeisiin löytyy osoitteesta http://www.joutsa.fi/asiointi-ja-neuvonta/lomakkeet/ .
Ilmoittautuminen 1. luokalle tapahtuu joko Wilman kautta tai palauttamalla lomake koululle.
Kyläkoulujen esiopetukseen ilmoittaudutaan palauttamalla lomake koululle.
Varhaiskasvatuksen esiopetuksen (päiväkoti Esikot) ilmoittautumislomake palautetaan Varhaiskasvatus-
toimistoon, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa.

Yhteystiedot ja lisätietoja:
Kurkiauran koulu jouni.lahti@joutsa.fi, p. 040 358 8145
Mieskonmäen koulu mieskonmaki@joutsa.fi, p. 040 561 7445
Esiopetus Päiväkoti Esikot annikki.lehto@joutsa.fi, p. 040 821 7176
Joutsan yhtenäiskoulu yhtenaiskoulu@joutsa.fi, koulusihteeri p. 040 829 0466 

Koulujen rehtorit sekä varhaiskasvatuksen esimies vahvistavat oppilaiden esiopetus- ja koulupaikat
lähikouluperiaatteen mukaisesti.

Mikäli huoltaja ilmoittaa v. 2011 tai 2012 syntyneen lapsen toisen kunnan oppilaitokseen, pyydämme 
tiedon koulutoimistoon, p. 040 358 0008, koska oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvol-
lisuuden suorittaminen (PoL 26 §).

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN
Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan 4 kk ennen hoidon alkamista.
Hakemuslomakkeita saa varhaiskasvatustoimistosta os. Länsitie 7, sekä Joutsan kunnan asiointipis-
teestä os. Länsitie 5, 19650 Joutsa. Tiedustelut p. 040 821 7176.

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat lain mukaan velvollisia ilmoittamaan toiminnastaan kunnalle, 
Joutsassa varhaiskasvatustoimistoon, p. 040 821 7176.

Joutsassa 26.1.2018                                              Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta   


Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen avustukset v. 2018

31. tammikuuta 2018

Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta julistaa haettavaksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen 
yleis- ja kohdeavustukset.

Vapaa-aikatoimi: yleisavustukset urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille.
Hakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Nuorten vapaille harrastusryhmille julistetaan haettavaksi kohdeavustukset. Hakemuksessa
tulee olla toimintasuunnitelma ja selitys rahankäytöstä.

Kulttuuritoimi: yleis- ja kohdeavustukset, ohjeet hakulomakkeessa.

Hakulomakkeen saa kunnanviraston asiointipisteestä os. Länsitie 5 tai kunnan internet-sivulla
www.joutsa.fi  asiointi ja neuvonta/ lomakkeet.

Hakemukset liitteineen on toimitettava pe 2.3.2018 klo 15 mennessä kunnanviraston asiointipisteeseen,
osoite Länsitie 5, 19650 Joutsa (kuoreen merkintä avustuksesta) tai kunta@joutsa.fi (otsikkoon merkintä
avustuksesta).

Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 


Kuulutus Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan voimaantulosta

26. tammikuuta 2018

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukainen

KUULUTUS

Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan voimaantulosta

Keski-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 26.1.2018 (§ 6) maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 
mukaisesti määrätä Keski-Suomen maakuntavaltuuston 1.12.2017 (§ 40) hyväksymän Keski-Suomen tarkis-
tetun maakuntakaavan tulemaan voimaan. Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava
kumoaa Keski-Suomen maakuntakaavan, 1., 2., 3., ja 4. vaihemaakuntakaavat sekä Jämsän Länkipohjan
osalta Pirkanmaan 1. maakuntakaavan.

Lisätietoja: www.keskisuomi.fi/maakuntakaavoitus

KESKI-SUOMEN LIITTO
MAAKUNTAHALLITUS


Kunnanhallituksen asialista 29.1.2018

25. tammikuuta 2018

Kunnanhallitus                                                 29.01.2018

AIKA                             29.01.2018 klo 16:15

PAIKKA                        Käräjäsali, Länsitie 5

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

VALMISTAUTUMINEN EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN VOIMAANTULOON/TIETOSUOJATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

6

5

KUNNANHALLITUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN - NEUVOTTELUT YKSITYISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN KANSSA

8

6

VUOKRASOPIMUS JOUTSAN KUNTA - JUKOLAN JUUSTO OY

16

7

VUOKRASOPIMUS JOUTSAN KUNTA - KAROLIINAN KAHVIMYLLY OY

20

8

ORGANISAATIORAKENNE

21

9

ILMOITUSASIAT

22

10

MUUT ASIAT

23

 

 


Järvi-Suomen Energia saneeraa sähköverkkoa Joutsan taajamassa

25. tammikuuta 2018

Joutsassa saneerataan sähköverkkoa sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. 
Keski- ja pienjänniteverkon saneeraustyöt alkavat helmi-maaliskuun vaihteessa. 
Keskijänniteverkkoa asennetaan maakaapeliksi 5 kilometriä ja pienjänniteverkkoa
vajaa 10 kilometriä.

Rakennustyöt sijoittuvat Joutsan taajaman pohjoispuolelle. Työt valmistuvat vuoden 2018 
loppuun mennessä. Joutsan taajama on tämän jälkeen pääosin maakaapeloitu. Lisäksi
rakennetaan kuusi puistomuuntamoa. Ilmajohtojen purkutyöt toteutetaan talven 2019
aikana. Ilmajohtoa puretaan yhteensä vajaa 10 kilometriä.

Työtä sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi

- Maakaapelointityö parantaa sähkön toimitusvarmuutta Joutsassa, kun saamme taajaman
sähköverkot lähes kokonaisuudessaan kaapeloitua. Työn kokonaiskustannukset ovat noin 
1 miljoonaa euroa. Tämä projekti on osa investointiohjelmaamme. Tavoitteenamme on
kaapeloida kaikki taajamien sähköverkot vuoden 2019 loppuun mennessä, verkostopäällikkö
Mika Matikainen Järvi-Suomen Energiasta kertoo.

Järvi-Suomen Energia investoi säävarman verkon rakentamiseen ja sähköverkon kehittämiseen
vuonna 2018 noin 35 miljoonaa euroa. Verkostoinvestointien työllistävä vaikutus on 110 henkilö-
työvuotta. Yhtiö käyttää yli 60 prosenttia saamistaan siirtomaksuista verkostoinvestointeihin.

 

 

 


Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa - Toivakka, Joutsa

25. tammikuuta 2018

KUULUTUS

Liikennevirasto on 16.1.2018 hyväksynyt päätöksellään nro 
LIVI/7226/04.01.01/2017 tiesuunnitelman "Valtatien 4 parantaminen
välillä Joutsa - Toivakka, Joutsa"

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat maantielain 103 §:n 
mukaisesti jäljennöksinä nähtävillä yhtäjaksoisesti 30 päivää ajalla
25.1. - 23.2.2018 Joutsan asiointipisteessä, osoitteessa Länsitie 5,
19650 JOUTSA.

24.1.2018

Joutsan kunta

 

Lisätietoja antaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta
johtava asiantuntija Hannu Keralampi puh. 0295 024 689. Jäljennöksen 
Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi
tilata puhelimella 0295 024 681, Kirsten Holmstedt tai osoitteella: Keski-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri, PL 250,
40101 JYVÄSKYLÄ.

www.ely-keskus.fi/keski-suomi 

 


Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

19. tammikuuta 2018

Hakija: Tarpaper Recycling Finland Oy
             Niemenkatu 73
             15140 Lahti

Sijainti: Leivonmäentie 42
              41770 Leivonmäki
              kiinteistö 172-418-2-598 (SAHA)

Hakemus
Tarpaper Recycling Finland hakee lupaa erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanotolle, 
varastoinnille, käsittelylle ja käsitellyn kattohuopajätteen (kattohuoparouhe) jätteeksi
luokittelun päättymiselle. Kyseessä on uusi toiminta.

Nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä kuulutusaikana 19.1. - 19.2.2018 Joutsan kunnan
asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään
19.2.2018 Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen PL 20, 19651 JOUTSA.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 18.1.2018
Tekninen lautakunta
 OIKAISU Itä-Häme lehdessä julkaistuun uutiseen 11.1.2018

11. tammikuuta 2018

Itä-Häme lehdessä on 11.1.2018 kirjoitettu otsikolla "Seututerveyskeskukselle vihreää valoa". 

Joutsan kunnanhallituksen kokouksessa tiistaina 9.1.2018 ei ole valinnut perusterveydenhuollon palvelujen tuottajaksi Keski-Suomen seututerveyskeskusta, eikä se ole päättänyt laittaa Huuponhovin kiinteistöä myyntiin. 
Käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja päätti tehdä muutetun ehdotuksen, jonka mukaisesti kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Asiaa käsitettään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa 29.1.2018.


Kuulutus maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta lupahakemuksesta

10. tammikuuta 2018

Asia
Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus

Luvan hakija
Helsingin Moottorikerho ry
c/o Mervi Sillman
Graniittitie 6 A 1
00710 Helsinki

Toiminta ja sijainti
Helsingin Moottorikerho ry hakee maastoliikennelain 30 §:n mukaista lupaa Päijänteen
Ympäriajo -nimisen enduro-moottoripyöräkilpailun maastokokeiden järjestämiseksi
Joutsan kunnan alueella 17.3.2018 sekä vastaavan kilpailun järjestämiseksi maaliskuun
puolivälissä vuosina 2019 ja 2020 hakemuksen liitteenä olevien karttojen mukaisesti.

Ennakkoarvion mukaan kilpailuun osallistuu noin 270 moottoripyörää. Hakemuksen 
mukaan Päijänteen Ympäriajokilpailun aiheuttamat haitat ympäristölle ovat hyvin pienet, 
eikä kilpailusta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muullekaan ympäristölle.
Kilpailun jälkeen kartoitetaan ja korjataan kilpailun mahdollisesti aiheuttamat vauriot ja 
siistitään maasto reittimerkeistä. Lisäksi järjestäjä kerää katselu- ja huoltoalueilta roskat
pois.

Asiakirjojen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 10.1. - 23.1.2018 Joutsan kunnan
asiointipisteessä os. Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus muistutuksen 
tekemiseen sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus lausua mielipiteensä.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 23.1.2018 klo 15 mennessä
Joutsan kunnan ympäristötarkastajalle osoitteeseen PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Joutsassa 9.1.2018
Tekninen lautakunta 


Presidentinvaali 2018

10. tammikuuta 2018

Joutsan kunnan keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) toimitetaan 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali toimitetaan 11.2.2018.

Toimitettavassa presidentinvaalissa äänestys Joutsan kunnassa tapahtuu

Joutsan äänestysalueella Joutsan kunnanvirastolla, osoite Länsitie 5, Joutsa.
Leivonmäen äänestysalueella Kurkiauran koululla, osoite Leivonmäentie 6, Leivonmäki

Äänestyshuoneistot avataan äänestyspäivänä klo 9 ja suljetaan klo 20.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 17.-23.1.2018  ja mahdollisella toisella kierroksella 31.1.-6.2.2018

Ennakkoäänestyspaikat:
Joutsan kunnanvirasto os. Länsitie 5, Joutsa. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna arkisin klo 9 – 18
ja lauantaina klo 10 – 14. Sunnuntaina ei ole äänestystä.
Leivonmäen kirjastolla, os. Leivonmäentie 6, Leivonmäki, on ennakkoäänestys to 18.1.2018 klo 13 – 19 ja pe 19.1.2018 klo 10 – 16 sekä to 1.2.2018 klo 13 – 19 ja pe 2.2.2018 klo 10 – 16.

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan laitoskohtaisesti erikseen.

Kotiäänestys

Ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana arkipäivinä klo 9  – 19.  

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli em. henkilö voi mennä äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin tai muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos hän asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite PL 20, 19651 Joutsa, tai puhelimitse puh. 0400 454 044 viimeistään 16.1.2018 ennen klo 16.
Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Ennakkoäänestykseen ja varsinaisen vaalipäivän äänestykseen osallistuja on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla.

Joutsassa, 10.1.2018

JOUTSAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Valtatien 4 parantaminen välillä Savenaho - Vestonmäki, Joutsa ja Toivakka

9. tammikuuta 2018

KUULUTUS

Liikennevirasto on 19.12.2017 pidentänyt päätöksellään 
nro LIVI 9024/04.01.01/2017tiesuunnitelman

Valtatien 4 parantaminen välillä Savenaho - Vestonmäki, Joutsa ja 
Toivakka

hyväksymispäätöksen voimassaolon määräaikaa neljällä vuodella vuoden 
2021 loppuun.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä
30 päivää 9.1. - 8.2.2018 Joutsan asiointipisteessä, osoitteessa Länsitie 5,
Joutsa.

(maantielaki 103 § 1 mom.)

JOUTSAN KUNNANHALLITUS

 

Lisätietoja antaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta
Hannu Keralampi puh. 0295 024 689.

Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä voi tilata puhelimella
0295 024 681, Kirsten Holmstedt tai osoitteella: Keski-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri, PL 250, 40101
JYVÄSKYLÄ.

www.ely-keskus.fi/keski-suomi


Valtatien 4 parantaminen välillä Oravakivensalmi - Angesselkä, Joutsa

9. tammikuuta 2018

KUULUTUS

Liikennevirasto on 19.12.2017 pidentänyt päätöksellään 
nro LIVI 9025/04.01.01/2017tiesuunnitelman

Valtatien 4 parantaminen välillä Oravakivensalmi - Angesselkä, Joutsa

hyväksymispäätöksen voimassaolon määräaikaa neljällä vuodella vuoden 
2021 loppuun.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 
30 päivää 9.1. - 8.2.2018 Joutsan asiointipisteessä, osoitteessa Länsitie 5, 
Joutsa.

(maantielaki 103 § 1 mom.)

JOUTSAN KUNNANHALLITUS

 

Lisätietoja antaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta
Hannu Keralampi puh. 0295 024 689.

Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä voi tilata puhelimella
0295 024 681, Kirsten Holmstedt tai osoitteella: keski-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri, PL 250, 40101 
JYVÄSKYLÄ.

www.ely-keskus.fi/keski-suomi Yrittäjäntien maankaatopaikka on tilapäisesti suljettu

5. tammikuuta 2018

Kunnan ylläpitämä Yrittäjäntien maankaatopaikka suljettiin tilapäisesti vuodenvaihteessa

Mikäli tarvitset maankaatopaikkaa puhtaiden ylijäämämaiden läjittämiseen sulkuaikana, pyydämme ottamaan yhteyttä tekniselle osastolle.

Maankaatopaikka on tilapäisesti suljettuna, kunnes vastaanottotoimintaan löydetään joko yhteistyökumppani tai muu nykyistä selkeämpi toimintamalli, jolla varmistetaan alueen tarkoituksenmukainen käyttö ja valvonta.

Toiminta on kunnan vapaaehtoinen palvelu, jonka tarkoituksena on lyhentää kuljetusmatkoja. Alue on tarkoitettu kunnan, yritysten ja yksityisten käyttöön pienissä hankkeissa.

Yrittäjäntien maankaatopaikalla on voimassa oleva ympäristölupa. Maankaatopaikalle tulisi läjittää vain sellaisia puhtaita maa-aineksia, joiden hyödyntäminen ei ole jatkosssa mahdollista. 

Kunta selvittää eri mahdollisia yhteistyömuotoja maankaatopaikkatoiminnalle ja palvelu pyritään käynnistämään uudelleen kevään aikana.

Tekninen ja ympäristöosasto


Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta

5. tammikuuta 2018

Hakija: Sora-Manninen Oy
             Sahinjoentie 140
             41660 Toivakka

Hakemus
Sora-Manninen Oy hakee lupaa 10 vuodeksi yhteensä 270 000 m³:n maa-ainesten ottoon ja maisemoinnin
suorittamiseen tilalle Tammiharju 172-411-9-158. Maa-aines alueella on pääosin soraa ja hiekkaa. Suunnitelma-
alueen pinta-ala on 7,87 ha.

Kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 05.01. - 05.02.2018 Joutsan kunnan asiointipisteessä osoit-
teessa Länsitie 5, Joutsa.

Muistutukset ja mielipiteet
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 05.02.2018 mennessä tekniselle
lautakunnalle osoitteeseen Joutsan kunta, Tekninen lautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Joutsassa 04.01.2018

Tekninen lautakunta 


Kunnanhallituksen asialista 9.1.2018

4. tammikuuta 2018

Kunnanhallitus                                                 09.01.2018 

AIKA                             09.01.2018 klo 15:30

PAIKKA                        Nuorisoseurantalo Suojarinne, Vällyhoilontie 32, Rutalahti

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Asia

Otsikko

Sivu

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

2

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5

4

KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 18.12.2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO

6

5

VUODEN 2018 TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJE

7

6

KAAVOITUSMAKSUT

8

7

KUNNANHALLITUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN – NEUVOTTELUT YKSITYISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN KANSSA

10

8

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU

14

9

ILMOITUSASIAT

15

10

MUUT ASIAT

16

11

KUNNANJOHTAJASOPIMUKSEN MUKAINEN KEHITTÄMISKESKUSTELU SEKÄ TYÖN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

17

 

 


Get this feed  codestrat concrete5 addon development
« Edellinen123Seuraava »