Kuulutus lupahakemusten vireilletulosta

elokuuta 12, 2019 at 11:57 ap.

Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle on toimitettu seuraavat lupahakemukset:

GRK Infra Oy hakee ympäristölupaa, bioterminaalitoimintaan, rakennus- ja purkujätteen
mekaanisessa käsittelyssä syntyvien rejektien vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn,
ylijäämämaiden sekä mara-asetuksen mukaisten materiaalien vastaanottoon, varastointiin
ja käsittelyyn sekä kenttärakenteen ja suojavallin rakentamiseen hakemuksessa esitetyin
materiaalein. Toiminta sijaitsee osoitteessa Leivonmäentie 42, 41770 Leivonmäki tilalla
SAHA 172-418-2-598. Toiminnalle haetaan samalla aloituslupaa ennen päätöksen
lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §). 

Hannes ja Raili Kiiskinen hakevat maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista
lupaa kallion ottotoimintaan. Alueella on aiemmin ollut ympäristö- ja maa-aineslupa
toiminnalle ja nyt haetaan jatkolupaa samalle alueelle. Kallio irrotetaan ja murskataan
ottoalueella käytettäväksi edelleen rakentamistoimintaan seutukunnalla. Toimintaan 
liittyy myös kierrätysasfaltin tai betonin murskaus. Toiminta sijaitsee tilalla Taipale
172-404-2-126. Haettu kokonaismäärä on 350 000 m³ ja ottamisaika 10 vuotta.

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä asiointipisteessä, osoitteessa Länsitie 5,
kuulutusajan 12.08.2019 - 10.09.2019. Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa
koskea (asianosainen) on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta.
Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Tekniselle
lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 10.09.2019
mennessä osoitteella Joutsan kunta, Tekninen ja ympäristöosasto, PL 20, 19651 Joutsa
tai sähköisesti osoitteella kirjaamo(at)joutsa.fi. Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai
mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot.

Lisätietoja ympäristölupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja
Marika Masalin-Weijo, puh. 040 3479 209, s-posti marika.masalin-weijo(at)joutsa.fi.

Joutsa 09.08.2019

Joutsan kunnan tekninen lautakunta  

Tags: