Kuulutus ympäristöluvan lupamääräyksen muuttamista koskevasta päätöksestä, Tarpaper Recycling Finland Oy:n Leivonmäen laitos

maaliskuuta 05, 2019 at 8:51 ap.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen, joka koskee 
Tarpaper Recycling Finland Oy:n Leivonmäen laitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 2 muuttamista.
Ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaan kattohuopajätteen varastoinnin tulee tapahtua sisällä hallissa.
Päätöksellä muutetaan ympäristöluvan lupamääräystä siten, että kattohuopajätettä voidaan varastoida 
10 000 t peitettynä ulkona hallin päädyssä.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 06.03.2019.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 05.03.-05.04.2019.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan asiointipisteessä
os. Länsitie 5, Joutsa sekä kunnan www-sivuilla (Hallinto ja päätöksenteko -> Esityslistat ja kokouspöytäkirjat
-> Tekninen lautakunta 21.02.2019 Pöytäkirja).

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus on hakijalla ja niillä, joiden
oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Valituskirjelmä on toimitettava
Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 05.04.2019. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 01.03.2019

Tekninen lautakunta

 

Tags: