Päätös maa-ainesluvan haltijan muutoksesta

tammikuuta 13, 2020 at 9:05 ap.

Joutsan kunnan ympäristötarkastaja päättää hyväksyä Destia Oy:n maa-ainesluvan siirron
Sora-Manninen Oy:lle. Kyseessä on Joutsan kunnan ympäristölautakunnan 17.12.2015 § 59
Destia Oy:lle myöntämä soran ja hiekan ottamislupa Joutsan kunnan Rutalahden kylässä
sijaitsevalle kiinteistölle Mattila II RN:0 6:75. Kaikki lupaan liittyvät velvoitteet siirtyvät sellai-
senaan uudelle luvanhaltijalle.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat kuulutusajan 13.01.-13.02.2020 nähtävillä Joutsan
asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5. Päätös on lisäksi nähtävillä Joutsan kunnan www-sivuilla
(Hallinto ja päätöksenteko -> Viranhaltijäpäätökset -> Ympäristötarkastaja) Päätökseen  tyytymätön
voi hakea siihen muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen             
antopäivästä ko. päivää lukuun ottamatta. Viimeinen valituspäivä on 13.02.2020.

Joutsassa 10.01.2020
Ympäristötarkastaja

 

Tags: