Poikkeamislupa kiinteistölle Kanta-Rantala 172-411-5-33

lokakuuta 01, 2018 at 8:02 ap.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 20.9.2018 § 62 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Pappisen kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Kanta-Rantala 172-411-5-33. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun rantaosayleiskaavan kaavamääräyksistä niin, että kaavan mukaiselle AT-alueelle voitaisiin rakentaa omakotitalo ilman kaavamääräyksen edellyttämää asemakaavaa.

Hakija:
Mäentalo Siiri
Savitie Ilona

Päätöksen antopäivä on 2.10.2018

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 1.10. – 1.11.2018 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

 Tekninen lautakunta

Tags: