Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Riihelä 172-411-17-19

marraskuuta 27, 2018 at 7:58 ap.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 15.11.2018 § 88 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Tammilahden kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Riihelä 172-411-17-19. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).                    

Hakija:
Salonen Paula
Salonen Panu

Päätöksen antopäivä on 28.11.2018

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 27.11. – 28.12.2018 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä,
Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta

Tags: