Poikkeamislupa kiinteistölle Kariranta 172-416-1-2245

huhtikuuta 04, 2019 at 1:37 ip.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.3.2019 § 23 antanut myönteisen 
päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Hartolan kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Kariranta
172-416-1-2245. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan
käyttötarkoituksesta (RA > AP).

Hakija:
Borén Pauli
Borén Sirkka-Liisa

Päätöksen antopäivä on 4.4.2019

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 3.4. - 6.5.2019 Joutsan kunnan asiointipisteessä,
Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen
annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä
tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle,
os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta     

Tags: