Suunnittelutarveratkaisu kiinteistölle Sillanlahti 172-402-2-321

joulukuuta 04, 2019 at 10:09 ap.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 20.11.2019 § 82 antanut myönteisen
päätöksen suunnittelutarveratkaisu -asiassa.

Suunnittelutarveratkaisu koskee Joutsan kunnassa suunnittelutarvealueella sijaitsevaa
kiinteistöä Sillanlahti 172-402-2-321.

Hakija:
Jukka Airaksinen

Päätöksen antopäivä on 3.12.2019.

Suunnittelutarveratkaisun asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 2.12.2019 - 3.1.2020
Joutsan kunnan asiointipisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon
jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän
toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Suunnittelutarveratkaisuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelle, os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta

Tags: