Talousjohtajan virka

helmikuuta 15, 2018 at 1:54 ip.

Pitkäaikaisen työntekijän jäädessä eläkkeelle Joutsan kunnassa avautuu talousjohtajan virka. Tehtävän hoi­ta­mi­seen toivotaan vi­ran­hal­ti­jaa mahdollisimman pian. Virkanimike muut­tuu talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jan viraksi 1.8.2018 lähtien, mikäli Jout­san val­tuus­to päät­tää virkanimikkeen muuttamisesta kokouksessaan 12.3.2018.

Virkaan valittava toimii vastuualueen esimiehenä, vastaa pää­tös­ten val­mis­te­lus­ta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan joh­to­ryh­mään. Li­säk­si hän toimii kunnanjohtajan si­jai­sena.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä talous- ja kun­nal­lis­hal­lin­toon. Lisäksi arvostetaan yhteistyö- ja johtamistaitoja.

Hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin. Va­li­tun on ennen viran vas­taan­ot­ta­mis­ta esitettävä hy­väk­syt­ty lääkärintodistus ter­vey­den­ti­las­taan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esit­tää oman palkkatoivomuksensa. Virassa noudatetaan ko­ko­nais­palk­kaus­ta.

Hakuaika virkaan päättyy 1.3.2018 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lä­het­tä­mään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista toi­mit­taa, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Joutsan kun­ta, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä Talousjohtajan virka.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kel­poi­suus­to­dis­tuk­sis­ta. Hakemuksia ei palauteta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: mahdollisimman pian
Palkkaus: KVTES / palkkatoivomus
Työavain: 168930

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Harri Nissinen (harri.nissinen@joutsa.fi, 050 65 435) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (jukka.huikko@joutsa.fi, 050 367 9999)


 

Tags: