Teknisen johtajan virka

helmikuuta 15, 2018 at 1:59 ip.

Teknisen johtajan irtisanouduttua, Joutsan kunnassa avautuu haet­ta­vak­si teknisen johtajan virka. Tehtävän hoitamiseen toivotaan vi­ran­hal­ti­jaa mahdollisimman pian.

Virkaan valittava toimii Joutsan kunnan teknisen- ja ym­pä­ris­tö­osas­ton vastuualueen esimiehenä, vastaa päätösten valmistelusta ja täy­tän­töön­pa­nos­ta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan edellytetään soveltuvaa teknistä kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä kun­nal­lis­hal­lin­toon. Lisäksi arvostamme yhteistyö- ja johtamistaitoja se­kä kokemusta kunnallistekniikan ja talonrakentamisen ra­ken­nut­ta­mis­teh­tä­vis­tä tai näiden hankkeiden tilaajatehtävistä.

Hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin. Va­li­tun on ennen viran vas­taan­ot­ta­mis­ta esitettävä hy­väk­syt­ty lääkärintodistus ter­vey­den­ti­las­taan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esit­tää oman palkkatoivomuksensa. Virassa noudatetaan ko­ko­nais­palk­kaus­ta.

Hakuaika virkaan päättyy 1.3.2018 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lä­het­tä­mään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista toi­mit­taa, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Joutsan kun­ta, PL 20, 19651 Joutsa. Kuoreen merkintä Teknisen johtajan virka.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kel­poi­suus­to­dis­tuk­sis­ta. Hakemuksia ei palauteta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES / palkkatoivomus
Työavain: 169004

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Harri Nissinen (harri.nissinen@joutsa.fi, 050 65 435) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (jukka.huikko@joutsa.fi, 050 367 9999)

Tags: