Tiedote vesijohtoverkoston ja kiinteistöjen kupariputkien korroosiotutkimuksista

maaliskuuta 08, 2018 at 10:46 ap.

Kunnan tekninen ja ympäristöosasto ja Joutsan Vesihuolto Oy tiedottavat seuraavaa kunnan vesijohtoverkkoon tehdyistä selvityksistä.


Kunta ja vesilaitos ovat yhteistyössä VTT Expert Services Oy:n ja Brado Oy:n kanssa selvittäneet vesijohtoverkon laatua. Selvityksiin ryhdyttiin lokakuulla 2017, kun kunnan alueella oli ilmennyt pistesyöpymistä johtuvia vuotoja. Laajempien selvityksien perusteella vesijohtoverkon vesi täyttää vedelle asetetut laatuvaatimukset. Samalla tutkitut kupariputket olivat kaikkien näytteiden perusteella laatuvaatimukset täyttäviä.


Syöpymiseen mahdollisesti vaikuttava tekijä vedessä on selvityksien perusteella mahdollisesti pohjavedessä luontaisesti havaittavat piiyhdisteet. Piiyhdisteet eivät ole muutoin veden kannalta haitallisia, mutta ne voivat muodostaa putkissa poikkeavia saostumia, jotka joissain olosuhteissa voivat edesauttaa syöpymien kehittymistä. Selvityksistä tehdyt tarkemmat raportit voi pyytää luettavaksi kunnan tekniseltä toimistolta.

Syöpymävaurioiden aiheuttajaa ja piiyhdisteiden liittymistä vaurion syntyyn ei kuitenkaan tehdyillä selvityksillä pystytä osoittamaan. Asian selvittäminen edellyttää laajempia selvityksiä kansallisella tasolla, sillä vastaavia haasteita on havaittu myös muissa kunnissa ja kaupungeissa, joissa käytetään pohjavettä, eikä yksittäisen kunnan taloudelliset resurssit ole riittävät asian tutkimiseksi.

Nykyhetkellä ei ole käytettävissä pohjaveden puhdistusmenetelmää, jolla piiyhdisteiden määrää pystyttäisiin vähentämään vedenkäsittelyllä. Kunta ja vesilaitos ovat osaltaan päättäneet vesijohtoveteen ja -verkostoon liittyvät selvitykset.

Kunta ja vesilaitos ovat ilmoittaneet halukkuuteensa osallistua kansallisiin selvityksiin omien resurssiensa rajoissa.

Tags: