LAIN MUKAINEN ILMOITTAMISVELVOLLISUUS

IÄKKÄÄN HENKILÖN PALVELUTARPEESTA

Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista) tuli voimaan 1.7.2013. Eräs lain tuomista uusista asioista on ilmoittamisvelvollisuus iäkkään henkilön palveluntarpeesta (§25).

Pykälä velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle mikäli on tehtävässään saanut tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoituksen voi tehdä salassapitosäännösten estämättä ja se on tehtävä viipymättä. Myös muu kuin em. ammattiryhmiä edustava henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Ilmoituksen tekeminen:

Ilmoitus tehdään kiireellisissä tapauksissa ensisijaisesti puhelimitse. Ei-kiireellisen ilmoituksen tekemistä varten on tehty ”Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta” -lomake. Lomake auttaa olennaisten tietojen kokoamisessa ja helpottaa sosiaalihuollon viranomaisen työtä asian jatkokäsittelyssä.

Joutsan kunnassa ilmoituksen voi jättää:
- virka-aikana, ma - pe klo 8 - 16 Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, p. 0400-670 089
virka-ajan ulkopuolella, Palvelukeskus Jousi, p. 040-582 7933

ilmoituslomake (pdf)

Lomake lähetetään osoitteeseen: Myllytie 14, 19650 Joutsa

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25 § Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta. Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista.
Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.