Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joko muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välille sopimus, jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, hoidettavan ja hoitajan tarvitsemat palvelut sekä selvitys hoidettavan hoidon järjestämisestä omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää sekä lyhyt- että pitkäaikaisen hoidontarpeen perusteella silloin, kun omaisen antama hoito on hoidettavan edun mukaista ja edellytykset omaishoidon toteuttamiseksi ovat olemassa. Omaishoidon tuki on kunnan yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva palvelu, jonka kunta järjestää talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tuen myöntäminen kuuluu kunnan harkintaan eikä hakijalla ole ehdotonta oikeutta tuen saantiin (subjektiivinen oikeus). Perusturvalautakunta vuosittain tarkistaa omaishoidon myöntämisperusteet.

 Lisää omaishoidon tuesta luettavissa alla olevista linkeistä:

OMAISHOIDON_TUKI.esite2019.pdf

Omaishoidon_tuen_myntmisen_perusteet_1.1.2019.pdf

 

OHT_hakemus_2019.pdf

Ikäihmisten perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen ja tarpeenmukaiseen hoitoon sekä läheisiin ihmissuhteisiin perheenjäsenenä.

Joutsan kunta järjestää vain perhehoitajalain mukaiseen toimeksiantosopimukseen perustuvaa perhehoitoa ikäihmisille.

perhehoidon_toimintaohje_2019.pdf


Kotihoidon esimies
Marjatta Virtanen
p. 0400 670 089
marjatta.virtanen@joutsa.fi
omaishoidon tukiasiat ajan-varauksella
soittoaika ja ajanvaraus
ma-pe klo 8-11

Asumispalvelujen ja
hoitotyön esimies

Terhi Kallio
p. 040 358 8160
terhi.kallio@joutsa.fi
Ikäihmisten perhehoito