Palveluihin hakeutuminen

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI

Ennen palveluiden myöntämistä asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi. Aloite palvelutarpeen arviointiin voi tulla asiakkaalta itseltään tai hänen läheiseltään. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää 75 vuotta täyttänyt henkilö tai Kelan erityishoitotuen saaja.  Ei-kiireellisissä tilanteissa palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Määräajassa tapahtuva palvelutarpeen arviointi koskee henkilöitä, jotka eivät ole sosiaalipalvelujen piirissä tai ovat palvelujen käyttäjiä, mutta palvelun tarve on muuttunut. Palvelutarpeen arvioinnista otetaan yhteyttä kotihoidon esimieheen tai kotihoidon vastaavaan sairaanhoitajaan.  

Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja toimii myös kotiutushoitajana, joka arvioi kotiutustilanteissa palvelujen tarpeen. Palvelutarpeen arvioinnissa asiakkaan toimintakyky selvitetään voimavarakartoituksella / palvelusuunnitelmalla, jossa huomioidaan asiakkaan elämän kokonaisuus ja palvelut suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaalle. Kun palvelutarve on arvioitu, laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään, millainen palvelujen kokonaisuus tarvitaan hänen hyvinvointinsa, terveytensä, toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi sekä hänen hyvän hoitonsa turvaamiseksi. Asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa neuvotellaan vaihtoehdoista kokonaisuuden muodostamiseksi. Asiakkaan näkemykset vaihtoehdoista kirjataan suunnitelmaan.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää suullisesti tai täyttää kirjallisen pyynnön. 

Alla olevalla lomakkeella voit tehdä ilmoituksen iäkkään ihmisen palvelutarpeen arvioinnista:

palvelutarveilmoitus.pdf

Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon aloittaminen edellyttää, että asiakas tai hänen edunvalvojansa antaa suostumuksen asiakkaan potilastietojen katseluun, kirjaamiseen ja tietojen luovuttamiseen. Suostumus voidaan antaa puhelimitse suullisella suostumuksella, jonka ammattihenkilö kirjaa potilastietojärjestelmään asiakkaan tietoihin, joka myöhemmin täydennetään kirjallisella suostumuksella.

Kotihoidon esimies
Marjatta Virtanen

p. 0400 670 089
puhelinaika ja ajanvaraus
ma-pe klo 8-11
marjatta.virtanen@joutsa.fi

Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja, kotiutushoitaja
Eija Rämö
p. 040 840 4636
soittoaika ma-pe klo 9-11 ja 12-13
eija.ramo@joutsa.fi