Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen seteli on niille vanhuksille, jotka eivät rajoitetun toimintakykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan, vaan tarvitsevat ympärivuorokautista valvottua asumista siihen liittyvine palveluineen. Palveluseteli sisältää ympärivuorokautiset palvelut, tarvittavan ohjauksen, avustamisen, hoidon, toimintakyvyn tukemisen sekä ateriat. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka täyttävät tehostettuun asumiseen pääsyn myöntämisperusteet.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli-opas asiakkaille:
tehostetun.palveluasumisen.palveluseteli.pdf

Palveluntuottajia haetaan jatkuvalla haulla. Kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus.

Hakulomake,  liite ja tehostetun_palveluasumisen_palvelusetelin_sntkirja.pdf

Lisätietoja antavat vs. peruspalvelujohtaja (sos.) Terhi Kallio, p. 0400 641 105 tai terhi.kallio@joutsa.fi

Hakemukset toimitetaan postitse Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 Joutsa tai sähköpostilla terhi.kallio@joutsa.fi


Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajaportaalissa www.palveluseteli.fi

•   Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Palvelutili Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Palvelutili Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

•   Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 3 % (lastenpäivähoito ja jatkuvat asumispalvelut 0,7 %) setelin arvosta Palvelutili Oy:lle.

Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon palvelusetelin tarkoitus on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona. Kotihoidon palveluseteli sisältää säännöllisen kotihoidon, tilapäisen kotihoidon sekä kuntouttavan arviointijakson.

Palvelusetelin arvo ja taso määräytyvät kotihoidon avun määrästä ja asiakkaan tuloista.  Avun tarpeen määrittelyn tukena hyödynnetään vanhuspalveluissa käytössä olevia mittareita. Kotihoidon palveluseteli on tulosidonnainen.

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja luettavissa linkistä: Kotihoidon_palvelusetelin__sntkirja.pdf

Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajaportaalissa: https://www.palveluseteli.fi/

Kunta toimii palvelujen järjestäjänä hyväksymällä palveluntuottajiksi ne palveluntuottajat, jotka täyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5§:n 1. mom:n kohtien 1 - 4 vaatimukset sekä kunnan asettamat muut vaatimukset ja ehdot.

Kunnan tulee ottaa palveluntuottajan valintaa koskeva asia käsittelyyn yhden kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun palveluntuottaja on toimittanut hakemuksensa pyydettyine liitteineen. Kunta merkitsee hyväksymänsä palveluntuottajat lain 4§:n 3 mom:ssa tarkoitettuun luetteloon.

Kotihoidon palvelusetelituottajaksi hakeutuminen ja hyväksymiskriteerit luettavissa linkistä: Hakemus_kotihoidon_palvelusetelituottajaksi_ja_hyvksymiskriteerit.pdf