Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain perusteella järjestettävien palvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluna voidaan myöntää henkilökohtaista apua, kuljetuspalveluja, asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita. (hakulomakkeet) 

Vammaispalveluja myönnetään henkilölle, joka on vaikeavammainen ja avun tarpeen tulee olla välttämätöntä. Hakemuksen liitteeksi lääkärintodistus ja mielellään hoito- ja palvelusuunnitelma, josta ilmenee avun tarve. Avun tarve ei tule johtua pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Vammaispalvelujen käsikirjaan voit tutustua sosiaaliportti.fi -sivustolla >>

STM on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi.

Joutsan kunnan vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohjeet

 Yhteystiedot:

Sosiaalityöntekijä
Leena Seppälä
Länsitie 5
19650 Joutsa
p. 040 358 0009


Vammaispalveluiden hakemuslomakkeet pääsääntöisesti saatavissa sosiaalitoimistosta.

Vammaispalvelulain_mukainen_
kuljetuspalveluhakemus.pdf