Yleiskaavoitus

 

Rantaosayleiskaavan muutos Siikaniemi 

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen kokouksessaan 18.12.2017 § 45.

Kaavamuutos hyväksyttiin kaavaehdotuksen mukaisessa muodossa.

Hyväksymispäätökseen liittyvät kaava-asiakirjat:

>> Selostus (sis. Liite 3 ja 4)

>> Liite 1. Kaavakartta, merkinnät ja määräykset

>> Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

>> Liite 5. Emätilan muodostuminen ja emätilataulukko

>> Liite 6. Ely-keskuksen lausunto kaavaluonnoksesta

Muilta osin tämä kaavamuutos perustuu alkuperäiseen alueen ensimmäiseen rantaosayleiskaavaan ja sen taustaselvityksiin, jotka ovat olleet tämän kaavamuutoksen laatimisen perusteena.

7.2.2018


Rantaosayleiskaavan muutos,

Koivula 172-413-1-45

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2017 § 46 Joutsan rantaosayleiskaavan osittaisen muutoksen, joka koski kiinteistöä Koivula 172-413-1-45.

Kaavamuutos hyväksyttiin kaavaehdotuksen mukaisessa muodossa.

Hyväksymispäätökseen liittyvät kaava-asiakirjat:

>> Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

>> Kaavakartta, ehdotus

>> Kaavaselostus, ehdotus

Kaavamuutoksen tarkoituksena oli virheen korjaaminen kiinteistöllä Koivula 172-413-1-45. Kiinteistöllä on vanhastaan rakennuslupa vuodelta 1983 ja rakennettu loma-asunto, mikä olisi tullut huomioida vanhana rakennuspaikkana ensimmäistä kaavaa laadittaessa. Kaavamuutoksessa tämä rakennuspaikka merkitään rantaosayleiskaavaan vanhana rakennuspaikkana.

Muilta osin tämä kaavamuutos perustuu alkuperäiseen alueen ensimmäiseen rantaosayleiskaavaan ja sen taustaselvityksiin, jotka ovat olleet tämän kaavamuutoksen laatimisen perusteena.

7.2.2018


Pohjois-Suonteen rantaosayleiskaavan laajennus

Tieransaaren - Säynätniemen ranta-alueet

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2017 § 44 Joutsan rantaosayleiskaavan laajennuksen Tieransaari - Säynätniemi, Pohjois-Suontee.

Kaavassa on kyse ensimmäisen rantaosayleiskaavan laajentamisesta niille Pohjois-Suonteen kiinteistöille, jotka jätettiin vuonna 2003 rantayleiskaavan vahvistamisen ulkopuolelle.

Kaavan hyväksymispäätökseen liittyvät kaava-asiakirjat:

>> Kaavaselostus

>> Liite 1 ja 2. Kaava-alueet Säynätniemi - Tieransari ja pikkusaaret

>> Liite 3: Rantaosayleiskaavakartta 1:10 000 ja kaavamääräykset

>> Liite 4. Kantatilataulukko

>> Liite 5. Muistio viranomaisneuvottelusta

>> Liite 6. Pohjois-Suonteen rantaosayleiskaavan laajenusalueen muinaisjäännösten inventointi

>> Liite 7. Rantaosayleiskaavan laajennusalueen luontoselvitys liitteineen

 

Muilta osin tämä kaavan laajennus perustuu alkuperäiseen alueen ensimmäiseen rantaosayleiskaavaan ja sen taustaselvityksiin, jotka ovat olleet myös tämän kaavan laajennuksen  perusteena.

7.2.2018


Vireillä olevat tai keskeneräiset yleiskaavahankkeet:

 

Rutalahden yleiskaavan laajennus kiinteistöllä 172-419-3-74

30.6.2017

Tämä yleiskaava palautettiin uudelleen valmisteluun/ täydennettäväksi.

 

Kaavoituksessa on kyse yleiskaavan laatimisesta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 23.2.2011 liittyen. KHO purki kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen ja palautti kaava-alueen osan uudelleen valmisteltavaksi. Kaavoitusta jatketaan asettamalla kaavaehdotus tältä osin uudelleen yleisesti nähtäville.

Yleiskaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville 7.4. - 6.5.2016.

>> Yleiskaavaehdotus kartta ja kaavamääräykset

>> Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 23.2.2011

>> Rutalahden yleiskaavan selostus (Leivonmäen kunnanvaltuuston 17.9.2007 hyväksymä)

Kaavoituksen osallisilla on oikeus esittää muistutuksia kaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee antaa kirjallisena kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan kuluessa.

Lisätietoja kaavoituksesta saa kunnan tekniseltä osastolta.

Teknisenjohtajan viransij.: kunnanjohtaja Harri Nissinen 050 65435

6.4.2016

ympäristölautakunta

Joutsan pohjoisosien rantaosayleiskaava ja Rutajärven rantaosayleiskaavan kumoaminen.

 

10.12.2017

Uusi 2. kaavaehdotus asetettiin yleisesti nähtäville 3.7. - 4.8.2017.

Kaavaehdotuksesta jätettiin useita muistutuksia. Kaavoittaja valmistelee muistutuksiin vastineet, jotka käsitellään kunnassa ennen kuin kaavan hyväksymisestä päätetään.

Kaavasta käydään vielä viranoamisneuvottelu, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Neuvottelun ajankohta on tammikuussa 2018. Kaavan hyväksymisen arvioitu aikataulu on nyt helmikuu 2018.

Joutsan kunta, tekninen- ja ympäristöosasto

Kaava-alueet on esitetty kahdeksalla eri karttalehdellä. Alueeseen kuuluvat ent. Leivonmäen kunnan alueen vesistöt, joille ei ole aikaisemmin vahvistettu rantayleiskaavaa. Uusi kaava kumoaa voimaantulleessaan vanhan Rutajärven rantaosayleiskaavan.
Maanomistajien laatimien ranta-asemakaavojen (ent. rantakaavojen) kohdalla yleiskaava on ohjeena ranta-asemakaavoja muutettaessa.

 

Kaavan kaikki asiakirjat:

Lehtijako_A4.pdf

Karttalehti_1.pdf

Karttalehti_2.pdf

Karttalehti_3.pdf

Karttalehti_4.pdf

Karttalehti_5.pdf

Karttalehti_6.pdf

Karttalehti_7.pdf

Karttalehti_8.pdf

Merkinnät ja määräykset.pdf

Kaavaselostus_ehdotus_II.pdf 

Liite_1_OAS.pdf

Liite_2_joutsa_luontoselvitys__030611.pdf

Liite_3_maisematarkastelu.pdf

Liite_3a_Joutsa_royk_maisemaselvitys.pdf

Liite_4_Ematilaselvitys_EHDOTUS_II_11022016.pdf

Liite_5_Korvattavat.pdf

Liite_6_Kaavoitettavat_vesistot_.pdf

Liite_7_Mitoitusvyohykekartta.pdf

Liite_8_Turvetuotantoalueet.pdf

Liite_9_Yksityisten_perustamat_LSalueet.pdf

Liite_10_Pohjavesialueet.pdfLiite_11_Kivisuon_VOK_Toiminta_alue.pdf

Liite_12_Yhdyskuntarakenne.pdf

Vastineet_Ehdotuksen 2014_lausuntoihin.pdf

Vastineet_muistutuksiin_Ehdotus 2014.pdf


Joutsan kirkonkylän ja Leivonmäen kylän osayleiskaavat

Hankkeet käynnistetään uudelleen. Työt toteutetaan konsulttitoimeksiantona.

10.12.2017