Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 10 

Vaalijalan kuntayhtymän jakautuminen soteuudistuksen johdosta ja uuden kuntayhtymän perustaminen

 

Kunnanhallitus 14.02.2022 § 49 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): Mika Sirkka, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja, puh. 040 533 5619

 

Kuntayhtymän jakautuminen ja uuden kuntayhtymän perustamissopimuksen hyväksyminen ovat kuntalain mukaisesti jäsenkuntien päätettäviä asioita. Tämän vuoksi Pieksämäen kaupunki toimii asian alullepanija ja saattaa yhteisesti jäsenkuntien harkittavaksi ja päätettäväksi alla tarkemmin kuvattuja toimenpiteitä.

 

Toimenpidepyynnössään Pieksämäen kaupunki pyytää Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntia ja Sateenkaaren koulun käyttäjäkuntia perehtymään  asian kuvaukseen ja liitteenä oleviin asiakirjoihin, sekä:

 

-          Esittämään Pieksämäen kaupungille 28.2.2022 mennessä:

 

  • Kunnan alustavan näkemyksen siitä, onko sillä halukkuutta liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi.
  • Kunnan kommentit alla kuvattuun asian taustaan sekä liitteenä oleviin luonnosasiakirjoihin, joilla sote-lainsäädännön asettamat vaatimukset voidaan täyttää.

 

-          Pieksämäen kaupunki yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa tulee tekemään asiakirjoihin tarvittavat muutokset 15.3.2022 mennessä jäsenkuntien kommenttien perusteella, jonka jälkeen Pieksämäen kaupunki toimittaa muokatut asiakirjaluonnokset jäsenkunnille. Tämän jälkeen Pieksämäen kaupunki ystävällisesti pyytää jäsenkuntia:

 

  • Käsittelemään uuden kuntayhtymän perussopimuksen sekä Vaalijalan kuntayhtymän jakautumissopimuksen toimivaltaisissa toimielimissään viimeistään 30.4.2022 mennessä, sekä toimittamaan viipymättä tiedon jäsenkuntien päätöksistä.
  • Edelleen jäsenkuntia pyydetään erikseen ilmoittamaan Pieksämäen kaupungille, kun jäsenkunnan ko. asioita koskevat toimielimen päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman ja/tai, mikäli päätöksistä on valitettu.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun aiheesta.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

 

 

Kunnanhallitus 28.03.2022 § 76 

 

 

 

 Asian valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen, puh. 040 358 0007

 

 

Vaalijalan kuntayhtymän Sateenkaaren koulu ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa eikä siirry siten hyvinvointialueille. Koulun toiminnan tulevaisuuden järjestelyvastuu on Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilla (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, 616/2021, 20 § 3 mom). Vaalijala on tunnustellut jäsenkunniltaan mahdollisuutta perustaa uusi kuntayhtymä. Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen edellyttää mukaan lähteviltä kunnilta sen perussopimuksen hyväksymistä. Kun uusi kuntayhtymä on perustettu, nykyisestä Vaalijalan kuntayhtymästä irrotetaan kuntalain 62 b:n mukaisella jakautumisella Sateenkaaren koulun toiminta, ja siihen liittyvä henkilöstö ja varat. Vaalijalan kuntayhtymä harjoittaisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja sillä olisi siihen liittyvät varat, velat ja henkilöstö. Uuden kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi kunnille esitetään Vaalijalan kuntayhtymän jakautumissuunnitelma, josta ilmenevät perustettavan kuntayhtymän siirtyvä tase ja henkilöstö. Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa 31.12.2022 ja sen toiminta, varat, velat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille. Vaalijalan kuntayhtymän hallitus on päättänyt esittää yhtymäkokoukselle leasingsopimuksen päättämistä. Uusi kuntayhtymä ryhtyy ylläpitämään Sateenkaaren koulun toimintaa. Osana jakautumista Vaalijalan kuntayhtymästä siirtyisi henkilöstöä liikkeenluovutuksella uuteen kuntayhtymään noin 30 henkilöä.

 

Sateenkaaren koulun irrottaminen osittaisjakautumisella on jäsenkuntien päätöksentekoon kuuluva järjestely, ja jäsenkunnilla on velvollisuus päättää vaadittavista toimenpiteistä, joilla Sateenkaaren koulun toiminta irrotetaan Vaalijalan kuntayhtymästä edellä viitatun sote-voimaanpanolain mukaisen velvollisuuden täyttämiseksi. Mikäli Sateenkaaren koulun toimintaa ei olla eriytetty Vaalijalan kuntayhtymästä, Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnat laiminlyövät velvollisuutensa laissa säädetyn toimenpiteen toteuttamisesta.

 

Järjestelystä ja toiminnan siirrosta uuteen kuntayhtymään ei seuraa välittömiä taloudellisia vaikutuksia Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnille, koska hyvinvointialueuudistuksessa Vaalijalan kuntayhtymän toiminta siirtyy varoineen ja velkoineen hyvinvointialueelle.

 

Uuteen kuntayhtymään voi liittyä myös muita kuin Vaalijalan jäsenkuntia ja kaikkien jäsenkuntien ei tarvitse kuntayhtymään liittyä. Kuntayhtymä tarjoaa palveluja jäsenkuntiensa lisäksi myös muille kunnille sovittavin hinnoin.

 

Perussopimusluonnos lähtee siitä, että kuntayhtymässä on vain yhtymähallitus. Kuntalain mukaan silloin jäsenkunnat päättävät hallituksen jäsenten valinnasta, tarkastuslautakunnan jäsenten valinnasta ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille yhtäpitävin päätöksin. Muu yleishallinnollinen päätöksenteko kuuluu hallitukselle. Hallituksessa on viisi jäsentä.

 

Uuden kuntayhtymän kunnilta kannettava peruspääoma tulee olemaan pieni, 1000 euroa per jäsenkunta. Uuden kuntayhtymän taloudellista tilannetta ja kantokykyä kuvaavat liitteet.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 
1. hyväksyy uuden kuntayhtymän perussopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan lopullisen perussopimuksen,
2. hyväksyy jakautumissopimuksen Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä ja valtuuttaa Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän yhtymähallitukset viimeistelemään ja allekirjoittamaan jakautumissopimuksen, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

Valtuusto 25.04.2022 § 10  

58/00.04.02/2022  

  

 

Päätös Valtuutettu Iiris Ilmonen esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteluun. Valtuutettu Kalle Willman kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tullut kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, jota on kannatettu, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että he, jotka äänestävät kunnanhallituksen esityksen puolesta äänestävät JAA, ja he, jotka äänestävät Iiris Ilmosen esityksen puolesta, äänestävät EI.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 19 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä.

Valtuutettu Kalle Willman esitti, että kunnanhallituksen esityksen kohtaa 1. ei hyväksytä.
Ehdotusta ei kannatettu.

Valtuutettu Iiris Ilmonen esitti, että kunnanhallituksen esitystä kohta 2. ei hyväksytä.
Valtuutettu Kalle Willman kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tullut kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, jota on kannatettu, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että he, jotka äänestävät kunnanhallituksen esityksen puolesta äänestävät JAA, ja he, jotka äänestävät Iiris Ilmosen esityksen puolesta, äänestävät EI.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 19 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi.

Valtuutettu Kalle Willman ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen asiassa.