Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 30


Sidonnaisuusrekisteri 2021 / Päivitetty 2022

 

Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri

 

Tarkastuslautakunta 31.08.2021 § 32 

 

 

 Kuntalaissa (84§) määrätään sidonnaisuuksien ilmoittamisesta seuraavaa

 " Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja vi-ranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luotta-mustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhtei-söissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

 

 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitus-velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvolli-suuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta".

 

 Hallintosäännön mukaan:

 64 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät

 

 "Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun si-donnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemi-sesta kunnan verkkosivuilla.

 Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

 Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa".

 

 Sidonnaisuudet on kerätty aiemmin kohdehenkilöiltä sähköisellä lomakkeella, joka on esityslistan liitteenä.

 

Puheenjohtajan ehdotus 1. lautakunta tarkistaa   sidonnaisuusilmoituslomakkeen ja päättää lähettää sen Kuntalain 84 §:n tarkoittamille kunnan virkamiehille ja luottamushenkilöille sähköisesti. Palautusaika kunnan Kirjaamoon on kaksi viikkoa lähettämisestä. Lähetteenä käytetään ko. lautakunnan päätöstä ja lähetteessä mainitaan, ettei merkittävän omaisuuden katsota sisältävän tavanomaista asuntokiinteistöä. 

2. lautakunta käsittelee saadut ilmoitukset seuraavassa kokouksessaan, päättää niistä tehtävän rekisterin (Tietosuojalaki 1050/2018) muodostamisesta, ilmoitusten julkaisemisesta tietoverkossa  ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin

 

 

Tarkastuslautakunta 21.09.2021 § 39 

 

 

 

Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty kuntalain 84 §:n mukaisesti kunnanhallituksen jäseniltä ja varajäseniltä, teknisen lautakunnan jäseniltä ja varajäseniltä, valtuuston puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajilta, lautakuntien puheenjohtajilta ja varapuheenjohtajilta sekä kunnanjohtajalta ja lautakuntien esittelijöiltä. Ilmoitukset on pyydetty palauttamaan 20.9.2021 mennessä.

 

 

Puheenjohtajan ehdotus Lautakunta toteaa  saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja tarkistaa ne.
Päätetään toimenpiteistä niiden suhteen, joilta mahdollisesti ei ole saatu ilmoitusta tai edellytetään ilmoituksen täydentämistä.
Päätetään kuntalain 84§:n mukaisen sidonnaisuusrekisterin perustamisesta ja julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa, rekisterin tietosuojaselosteesta sekä päätetään saattaa ilmoitukset kuntalain 84§:n 2 mom mukaisesti valtuuston tiedoksi.
Keskustellaan sidonnaisuusrekisteri  -soveluksen mahdollisesta tarpeesta.

 

 

Päätös Asian valmistelu päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen ja puuttuvia sidonnaisuusilmoituksia pyydetään uudelleen. Lisäksi lautakunta päätti, että mikäli seuraavaan kahden viikon määrääaikaan mennessä sidonnaisuusilmoitusta ei ole toimitettu, ilmoituksen toimittamatta jättäminen merkitään sidonnaisuusrekisteriin.

 

 

Tarkastuslautakunta 26.10.2021 § 50 

 

 

 

 Tarkastuslautakunta jatkaa edellisissä kokouksissa aloittamaansa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä ja sidonnaisuusrekisterin valmistelua.

 

Päätösehdotus Lautakunta
1. laatii sidonnaisuusrekisterin saatujen sidonnaisuusilmoitusten pohjalta ja esittää kunnan sidonnaisuusrekisterin tiedoksi valtuustolle.
2. hyväksyy sidonnaisuusrekisterin tietosuojaselosteen.

 

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Valtuusto 20.12.2021 § 77 

 

 

 

Päätös Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

 

 

Tarkastuslautakunta 08.03.2022 § 13 

 

 

 

 Asian valmistelija: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Eero Peltoniemi

 

Tarkastuslautakunnan 26.10.2021 laatimaan sidonnaisuusrekisteriin on tullut muutoksia ja täydennyksiä valtuuston tekemien luottamushenkilövalintojen ja uusien viranhaltijoiden johdosta.

 

 

Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta

  1. lisää sidonnaisuusrekisteriin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Juha Järvisen ja talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen
  2. poistaa rekisteristä Kalle Willmanin
  3. täydentää ja muokkaa sidonnaisuusrekisterissä olevia tietoja Heikki Kuurneen ja Eero Peltoniemen osalta ja
  4. saattaa päivitetyn sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi. 

 

Päätös Asian käsittelyä siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

 

 

Tarkastuslautakunta 27.04.2022 § 30  

213/00.03.01/2021  

 

 

 Asian valmistelija: puheenjohtaja Eero Peltoniemi   

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta
1. lisää sidonnaisuusrekisteriin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Juha Järvisen ja talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen
2. poistaa rekisteristä Kalle Willmanin
3. täydentää ja muokkaa sidonnaisuusrekisterissä olevia tietoja Heikki Kuurneen ja Eero Peltoniemen osalta ja
4. saattaa päivitetyn sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.