Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 4


 

Teknisen lautakunnan kokoukset 2023

 

Tekninen lautakunta 26.01.2023 § 4  

21/00.00.01/2023  

 

 

 Asian valmistelija: tekninen johtaja Arttu Mönkölä puh. 0400 649 224

 

Joutsan kunnan hallintosäännön 118 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajlle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja (Joutsan kunnan hallintosääntö 119 §). Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Alustava asialista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai

 -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

 

Joutsan kunnan hallintosäännön 140 §:n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja ja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kun kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Kunnanhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.

 

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaisin Teams-yhteydellä tai Käräjäsalissa (Länsitie 5) klo 16:15 alkaen. Lautakunta voi pitää kokouksia eri toimipisteissä.

Lautakunta päättää, että vuoden 2023 teknisen lautakunnan kokouskutsu ja esityslista liitteineen toimitetaan sähköisesti pääsääntöisesti viikkoa ennen kokousta teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja -edustajalle, kunnanhallituksen nimeämälle vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalle ja nuorisovaltuuston edustajalle. Kiireellisessä tapauksessa voidaan noudattaa myös lyhyempää kokouskutsuaikaa. Esityslistat julkaistaan kunnan internet-sivuilla (www.joutsa.fi) hallintosäännön 121 §:n mukaisesti.

Lautakunta päättää, että kokouksessa pöytäkirjanpitäjänä toimii teknisen hallinnon toimistosihteeri (hallintosääntö 124 §; toimielin voi päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta).

Lautakunta päättää, että kuntalain 140 §:n mukaisesti sen kokouksista laaditut pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville kunnan verkkosivuille, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on salassapidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytkirjan sisöältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- ja/tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kuntalain 139 §:n mukaan päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan mitä hallintolain 59 §:ssä säädetään tavallisesta tiedoksiannosta ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä säädetään tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta.

Mikäli lautakunnan jäsen on estynyt saapumaan kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa asiasta henkilökohtaiselle varajäsenelle ja teknisen hallinnon toimistosihteerille. Varajäsenille esityslista ilman liitteitä toimitetaan samanaikaisesti kuin varsinaisille jäsenille.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.