Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 52


# Arviointikertomus 2021

 

Arviointikertomuksen lausunto 2021

 

Kunnanhallitus 13.03.2023 § 52  

61/00.01.03/2023  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Vuoden 2021 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta on nostanut esiin seuraavia huomioita:

 

Kunnan tilinpäätös muodostui vuodelta 2021 hyväksi ja mahdolliset talouden riskitekijät ovat ainakin hetkellisesti poistuneet. Hallinnon työtä ovat lisänneet useat valitukset ja oikaisuvaatimukset. Kehittämisyksikön osalta on saavutettu tuloksia ja vaikuttavuutta, mitkä ylläpitävät kunnan elinvoimaa ja mahdollistavat elinvoiman kasvua. Oravakiven kiinteistökehitystä tulee jatkaa edelleen.

 

Koronapandemia on tuonut toimintaan muutoksia sekä perusturvaan, että hyvinvointi- ja sivistysosastolle. Henkilöstön saamisessa on ollut haasteita. Perusturvan osalta erikoissairaanhoidon menot ylittyivät merkittävästi edellisvuoteen nähden.

 

Varhaiskasvatuksessa ennakoitua suuremmat lapsimäärät toivat lisähaasteita. Talouspoikkeamat sivistysosastolla johtuivat ennakoitua suuremmista sijaisuustarpeista.

 

Teknisen toimen osalta tarkastuslautakunta kiittää sote-investoinneista, mutta kiinnittää huomiota kunnan kirkonkylän näkymään ja sen kohentamiseen nelostietä etelästä tultaessa. Kunnan konserniyhtiöiden henkilöstötilanne - ja riittävyys on myös nostettu huolenaiheeksi. Kaavoituksen kehittäminen nähdään edelleen tarpeellisena. Tarkastuslautakunta näkee kunnan tasapuolisen kehittämisen tarpeellisena.

 

Johtopäätöksissä tarkastuslautakunta näkee huolena kunann laajojen tehtävien toteuttamisen, myös TE24 -uudistuksen jälkeen. Kehittämisessä tulisi lisätä edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle. Elinvoiman ja elinvoimatekijöiden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi on kiinnitettävä merkittävissä määrin huomiota ja panostettava resursseja laajasti osallistamalla kuntalaisia ja yrittäjiä, samoin vapaa-ajan asukkaita yhdessä pohtimaan kunnan elinvoiman menestystekijöitä, veto- ja pitovoimatekijöitä ja toiminnan suuntaa paikallisessa strategiapäivityksessä ja päätöksenteossa. Tarkastuslautakunta suosittelee kehittämisyksikön ja yleisen kulttuuritoimen tuomista yhä selkeämmin osaksi kunnan strategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa.

 

Kunnanhallitus toteaa, että talouden tarkkaa seurantaa ja pitoa on jatkettu ja tullaan jatkamaan edelleen. Valitukset ja oikaisuvaatimukset muodostavat edelleen suuren osan hallinnon työstä. Oravakiven kiinteistökehityksessä on jatkettu erityyppisten etenemislinjojen selvittämistä.

 

Henkilöstön saatavuudessa on edelleen paikoin suuria haasteita, joihin on pyritty vastaamaan henkilöstön palkkausta ja etuja kehittämällä, työilmapiiriä parantamalla ja työskentelykokonaisuuksia yhdistämällä. Koronapandemian mukanaan tuomat sijaisuustarpeet ovat olleet väliaikaisia ja sijaistuksien määrä on vähentynyt huipusta koronapandemian pikkuhiljaa väistyessä.

 

Varhaiskasvatuksessa on panostettu tiloihin Kirkkokankaan päiväkodin remontoinnin myötä.

 

Kunnan kirkonkylän näkymää nelostieltä etelästä tultaessa on pyritty parantamaan, mutta suurin haaste on luonnonsuojelualue, jonka purkamisesta on käynnistetty keskustelut ELY-keskuksen kanssa. Kaavoitusta on kehitetty ja kaavoitustoimikunta on perustettu kaavoituksen tehostamiseksi. Kunann konserniyhtiöiden henkilöstötilanne on ennen muuta yhtiöiden oma asia, eikä siihen liittyvät haasteet ole noussut kunnanhallituksen tietoon.

 

Kunnanhallitus näkee tärkeänä kunnan tasapuolisen kehittämisen, jonka vuoksi kunnanhallituksen kyläiltoja on pidetty ympäri Joutsaa mm. Uimaniemellä ja Rutalahdessa sekä kevään 2023 aikana ainakin Angesselässä ja Leivonmäellä.

 

Kuntastrategia on päivitetty valtuuston toimesta 19.9.2022 ja elinvoimatekijöiden parantamista sekä veto- ja pitovoimatekijöitä on tarkasteltu uusitussa strategiassa entistä tarkemmin. Elinvoimapöytä on myös perustettu kunnanhallituksen alaisuuteen pohtimaan laaja-alaisesti elinvoiman menestystekijöitä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää saattaa lausunnon arviointikertomuksen toimenpiteistä valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.