Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 39


 

Hallintopakkomääräys Tarpaper Recycling Finland Oy

 

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 119 

 

 

 

 Asian valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo puh.

 

 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 175 §:n mukainen hallintopakkomääräys  Tarpaper Recycling Finland Oy:lle kattohuopajätteen määrän vähentämiseksi ja ulkovarastoinnin saattamiseksi luvanmukaiseen kuntoon kiinteistöllä Terva 172-418-2-20. 

Lupapäätös ja sen sijainti

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupapäätös  Tarpaper Recycling Finland Oy:lle kattohuopajätteen vastaanottoon, varastointiin, käsittelyyn ja käsitellyn kattohuopajätteen jätteeksi luokittelun päättymiselle (Tekninen lautakunta 22.03.2018 § 36).  Tarpaper Recycling Finland Oy:lle on myönnetty ympäristöluvan lupamääräyksen 2 muutos (Tekninen lautakunta 21.02.2019 § 11).

Lupapäätöstä koskeva toiminta sijaitsee Leivonmäellä kiinteistöllä Terva 172-418-2-20, os. Leivonmäentie 42. Kiinteistön omistaa PyroBit Oy.

Asian valvontatietoja

  Vuosi 2020

Vuonna 2020 ympäristötarkastajalle esitettiin kuntalaisten toimesta useita kysymyksiä  liittyen Tarpaper Recycling Finland Oy:n Leivonmäen laitoksen toiminnan luvan mukaisuuteen, mm. varastoitavan kattohuovan määrään. 14.10.2020 ympäristötarkastaja pyysi sähköpostitse Tarpaper Recycling Finland Oy:ltä tietoa Leivonmäen laitoksella varastoitavan kattohuovan määrästä. Samana päivänä sähköpostitse saapuneen vastauksen mukaan kattohuopaa laitoksella on 18 500 tonnia. Ympäristöluvan mukainen suurin sallittu määrä kattohuopaa on 19 900 tn.

 

Jotta kattohuovan määrästä saataisiin riippumattoman tahon arvio, pyydettiin konsulttia selvittämään kasojen paino. Konsultti suoritti mittauksen 15.12.2020. Tulosten mukaan sisällä hallissa oli 19 490 m3 kattohuopaa ja ulkona 2040 m3. Tulosten mukaan selväksi kävi, että alueella oli kattohuopaa enemmän kuin luvan sallima määrä.

 

Toiminnanharjoittajalle tehtiin selvityspyyntö 22.12.2020. Selvityspyynnössä pyydettiin erityisesti selvitystä miksi toiminnanharjoittajan ilmoittamassa ja mittauksin selvitetyssä painossa on niin suuri ero, onko ympäristöluvan lupamääräyksen 8 mukaista meluselvitystä tehty, minkä vuoksi ulkona olevaa kasaa ei ole peitetty ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaisesti ja onko varastointialue asfaltoitu, tiivis ja vettä läpäisemätön, niin kuin ympäristöluvan lupamääräyksessä 2 edellytetään.

 

Vuosi 2021

Toiminnanharjoittajan vastaus saapui 11.1.2021. Selvityksessä todetaan mm. seuraavaa: Huomattava ero todellisen ja mitatun määrän välillä johtuu mittaavan tahon käyttämästä virheellisestä varastoidun kattohuovan tilavuuspainosta. Oma käsityksemme kokonaismäärästä on kirjanpitomme mukainen 22 216 tn. Tässä määrässä on siten ylitystä luvan enimmäismäärään tuo 2 216 tn, mutta se on vain hyvin lyhytaikainen ylitys ja tilanne tulee korjautumaan kuluvan vuoden aikana. Tiedostoistamme merkintää meluselvityksestä. Tuotantoa alueella ei ole aloitettu, joten ainoat äänilähteet tontilla ovat urakoitsijan koneet. Teemme kyllä meluselvityksen, mutta se olisi järkevintä tehdä sitten keväämmällä, kun saamme mobiilimurskan tontille. Jouduimme Lahden vastaanottopisteen hetkittäisen kiinniolon johdosta ajamaan ylimääräisiä kuormia Leivonmäkeen. Tämä tuli yllättäen ja tästä syystä kasa ei ole katettu. Materiaalista ei liukene haitta-aineita ympäristöä kuormittavia määriä. Ulkoalueella materiaali on varastoitu vedenpitävän betonilaatan päälle.

 

Ympäristötarkastaja kehotti toiminnanharjoittajaa 9.7.2021 ryhtymään välittömästi riittäviin toimenpiteisiin laillisen tilan palauttamiseksi. Kattohuopajätteen varastoitava määrä tulee olla luvan (lupamääräys 1.) mukainen ja ulkona oleva jäte tulee varastoida peitettynä asfaltoidulla, tiiviillä ja vettä läpäisemättömällä alustalla (lupamääräys 2.). Samalla kuultiin asianosaista.

 

Vastauksessaan 24.8.2021 Tarpaper Recycling Finland Oy toi esiin mm. seuraavaa: Leivonmäeltä siirretään nykyisellä kiinteistöllä sijaitsevalta varastolta n. 7800 tn syksyn aikana uuteen varastopaikkaan Jyväskylään tai muualle. Samalla alamme kunnostaa Leivonmäeltä ostettavaa uutta kiinteistöä sellaiseksi, että se sallii kattohuovan varastointia, ts. teemme tarvittavan kokoisen asfalttikentän uudelle alueelle. Ympäristötarkastaja esitti edelleen sähköpostitse tarkentavan kysymyksen mitä tarkoittaa syksyn aikana ja sai 30.8.2021 vastauksen, että syksyn aikana tarkoittaa vuoden loppuun mennessä.

 

Lautakunta keskusteli asiasta syksyn kokouksen yhteydessä ja ympäristötarkastaja sai suullisen ohjeen, että hallintopakkotoimia ei aloiteta ennen vuoden vaihdetta. Tarpaper Recycling Finland Oy:n toimitusjohtaja Martti Hintikka oli esittelemässä yrityksen toimintaa 16.12.2021 teknisen lautakunnan kokouksen yhteydessä. Esittelyn yhteydessä kävi ilmeiseksi, että ympäristöluvan lupamääräysten 1 ja 2 vastainen toiminta jatkuu edelleen. Kysyttäessä milloin laillinen tila voidaan saavuttaa, Hintikka arvioi, että jätemäärien osalta luvan mukaiseen tilanteeseen päästäneen toukokuun 2022 loppuun mennessä. Tässä yhteydessä ympäristötarkastaja sai lautakunnalta suullisen ohjeen, että hallintopakkoa ei aloiteta, vaan odotetaan asiassa toukokuun loppuun saakka.

 

Vuosi 2022

Teknisen lautakunnan ympäristökatselmuksen yhteydessä 14.6.2022 tehtiin tarkastus Tarpaper Recycling Finland Oy:n Leivonmäen laitokselle. Toiminnanharjoittajan kanssa oli sovittu tarkastuksesta. Toiminnanharjoittaja ei saapunut paikalle. Tarkastuksella todettiin, että ulkona olevaa jätettä varastoitiin edelleen peittämättä ja suurelta osin niin, että se ei ollut asfaltoidulla, tiiviillä ja vettä läpäisemättömällä alustalla (lupamääräys 2). Koska toiminnanharjoittaja ei ollut paikalla, varastoitavan jätteen määrä tuli selvittää jälkikäteen. Toiminnanharjoittajan edustaja ilmoitti sähköpostitse 23.6.2022, että varastoitava määrä on 22 000.

 

Ympäristötarkastaja kehotti toiminnanharjoittajaa 8.7.2022 ryhtymään välittömästi riittäviin toimenpiteisiin laillisen tilan palauttamiseksi. Kattohuopajätteen varastoitava määrä tulee olla luvan (lupamääräys 1.) mukainen ja ulkona oleva jäte tulee varastoida peitettynä asfaltoidulla, tiiviillä ja vettä läpäisemättömällä alustalla (lupamääräys 2.) Samalla kuultiin toiminnanharjoittajaa.

 

15.8.2022 saapuneessa vastauksessa toiminnanharjoittaja toteaa mm. seuraavaa: Tarpaper tulee siirtämään ympäristöluvan ylittävän määrän Pyrobit Oy:n uuden ympäristöluvan mukaiselle alueelle, kuten olemme jo aiemmin luvanneet. PyroBitillä on valmiina väliaikainen murskepintainen varastokenttä, jolle siirto voidaan tehdä heti. Lisäksi on 30.9.2022 mennessä valmistumassa lupamääräysten mukaisesti uusi asfaltoitu kenttä, jolle ko. ylitysmäärä on tarkoitus siirtää. Tarkoitus on selvitä yhdellä siirrolla ja tehdä se suoraan asfaltoidulle kentälle.

 

Tarpaper on tehnyt keväällä 2022 testin, missä sen varastossa olevaa kattohuopaa murskattiin mobiilimurskalla CE-merkin mukaiseksi tuotteeksi, jota voidaan jatkossa käyttää Pyrobitin suunnittelemassa prosessissa syötteenä. Tuossa uudessa tulevassa prosessissa on tarkoitus erottaa kattohuovassa oleva bitumi erilleen uusibitumiksi. Kun em. ylitysmäärän siirto n. 2000 tn on toteutettu, on Tarpaperin varastomäärä ympäristöluvan mukainen max. 19 900 tn ja kaikki sen alueella oleva kattohuopa on myös päällystetyllä alueella. Luparikkomus on johtunut viivästyksissä saada tilaa yhtiön vastaanottamalle Kattohuovalle sekä kaudella 2021 huonosti menneestä BitumenMix-tuotteen myynnistä. Lupamääräys kattohuovan peittämisen osalta on asia, jota Tarpaperin missään muilla paikkakunnilla olevissa luvissa ei ole.  Rambollin raportin kohta 4.Liukoisuus-ominaisuudet selvitys osoittaa, ettei peittämisvaatimukselle ole perusteita. Kun Tarpaper haki v. 2019 lupaa varastoida luvan kokonaismäärästä 10 000 tn kattohuopaa hallin ulkopuolella päällystetyllä alueella, tuli päätökseen mukaan ehto, että ulkona oleva kattohuopa tulee peittää. Yhtiö on tekemässä muutoshakemusta tämän peittämisehdon osalta. Sen perusteena on edellä mainittu Rambollin selvitys, joka toteaa: Liukoisuustestin tulokset tukevat kattohuoparouheen luokittelemista tavanomaiseksi jätteeksi, eikä sillä liukoisuustestitulosten perusteella arvioida olevan ympäristölle vaarallisuusominaisuutta. Yhtiöllä on mm. Mäntsälässä uudempi ympäristölupa kattohuovan varastointiin ja siellä ei ole lainkaan tuota peittämisvaatimusta. Lupamääräykseen liittyvä asia alustasta on nykyisellä alueella kunnossa sen jälkeen, kun ylitysmäärät n. 2000 tn saadaan siirrettyä Pyrobitin alueelle. Sen jälkeen Tarpaperin alueella olevat kattohuovat ovat tiiviillä päällystetyllä alueella. Siirron viivästyminen on johtunut keväällä tehdystä mobiilimurskan koekäytöstä, jonka tavoitteena oli murskata koko ylittävä määrä n. 3000 tn mutta testi keskeytyi ja koko määrää ei vielä saatu murskattua vaan ainoastaan n. 1000 tn. 

 

Ympäristötarkastaja on 17.11.2022 kysynyt sähköpostitse Tarpaper Recycling Finland Oy:ltä, mikä on tällä hetkellä tilanne Leivonmäen laitoksen varastoinnin osalta ja onko kattohuovan määrässä päästy luvassa määrättyyn vai vieläkö ylitystä ilmenee. 18.11.2022 saapuneessa vastauksessa vt. toimitusjohtaja ilmoittaa seuraavaa: Tällä hetkellä vanhalla tontilla n.22.000 vai uudella n.8000 tonnia. Suunnitelmissamme on ollut murskata tuosta vanhasta varastosta 3.000 – 5000 tonnia tänä vuonna. Alihankkijamme on kuitenkin viivästyttänyt murskauksen aloittamista koska hänen edellinen urakkansa on venähtänyt ja näillä näkymin pääsemme aloittamaan murskauksen vasta joulukuun puolessa välissä. Ensi keväänä on tarkoitus murskata toiset 3.000-5.000 jotta pääsemme selvästi alle luvassa määrättyjä rajoja.

 

 

Esittelijä Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää:

-          todeta, että teknisen lautakunnan ympäristölupapäätösten (22.3.2018 § 36, 21.02.2019 § 11) määräyksiä on rikottu varastoitavan määrän (lupamääräys 1) sekä ulkovarastoinnin toteutuksen osalta (lupamääräys 2.)

-          määrätä ympäristönsuojelulain 175 §:n 1 momentin kohdan 3 perusteella Tarpaper Recycling Finland Oy:lle alla olevat päävelvoitteet (1 ja 2) ja niihin liittyvät ympäristönsuojelulain 184 §:n mukaiset tehosteet  toiminnan saattamiseksi luvan mukaiseen kuntoon;

-          asettaa päävelvoitteen 1 noudattamisen tehosteeksi 20 000 € :n ja päävelvoitteen 2 noudattamiseksi 5000 € kiinteät uhkasakkolain 6 §:n mukaiset uhkasakot;

-          määrätä, että tätä päätöstä on noudatettava ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 

Päävelvoite 1

Kiinteistölle 172-418-2-20 (Terva) varastoidut ja selvityksessä 11.1.2021 sekä toistamiseen selvityksessä 23.6.2022 todetut ylimääräiset kattohuopajätteet tulee poistaa kiinteistöltä Tarpaper Recycling Finland Oy:n toimesta kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Jätteitä tulee poistaa niin paljon, että varastoon jää korkeintaan 19 900 tonnia kattohuopajätettä. Siirtoasiakirjat jätteen toimittamisesta tulee toimittaa Tekniselle lautakunnalle viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

 

Päävelvoite 2

Ulkona oleva jäte tulee varastoida peitettynä asfaltoidulla, tiiviillä ja vettä läpäisemättömällä alustalla (lupamääräys 2.) Vaihtoehtoisesti tulee saattaa vireille ympäristöluvan muutoshakemus edellä mainitun osalta. Toimenpiteet tulee suorittaa viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. 175 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua säännöstä tai määräystä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä taikka määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa. Saman pykälän kohdan 2 mukaan valvontaviranomainen voi määrätä palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta ympäristölle aiheutunut haitta. 184 §:n mukaan viranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään. Päätöksen tehnyt viranomainen voi 200 §:n mukaan määrätä, että 175 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta huolimatta noudatettava. 

 

Ympäristölupapäätöksen (22.03.2018, § 36) lupamääräystä 1 on rikottu. Lupamääräyksen mukaan Tarpaper Recycling Finland Oy:n Leivonmäen laitokselle saa vastaanottaa ja käsitellä siellä kattohuopajätettä hakemuksen mukaisesti enintään 19 900 t/a. Kattohuopajätteen kerrallaan varastoitava enimmäismäärä on 19 900 t.  Varastomäärä on tällä hetkellä toiminnanharjoittajan arvion mukaan reilu 22 000 tonnia. 

 

Lisäksi ympäristölupapäätöksen (21.02.2019 § 11) lupamääräystä 2 on rikottu ulkovarastoinnin osalta. Lupamääräyksen mukaan kattohuopajätettä voi varastoida 10 000 t peitettynä hallin päädyssä hakemuksen mukaisesti. Varastointialueen tulee olla asfaltoitu, tiivis ja vettä läpäisemätön. Loput kattohuopajätteestä tulee varastoida hallissa. Käsittelyn tulee hakemuksen mukaisesti tapahtua sisällä hallissa. Hallin lattiarakenteen tulee olla tiivis.

 

Toiminnanharjoittajaa on kehotettu kaksi kertaa saattamaan kattohuopajätteen varastoitava määrä luvan mukaiseksi ja varastoimaan ulkona oleva jäte peitettynä asfaltoidulla, tiiviillä ja vettä läpäisemättömällä alustalla.

 

Edellä esitetyn johdosta asiassa on tarpeen antaa ja tehostaa määräystä kiinteän uhkasakon uhalla. Jos päävelvoitetta ei noudateta määräaikaan mennessä, Tekninen lautakunta voi uhkasakkolain 10 §:n nojalla tuomita uhkasakon maksettavaksi. Ympäristönsuojelulain 200 §:n perusteella on kiinteistöltä 172-418-2-20 poistettava ylimääräiset kattohuopajätteet sekä laitettava vireille lupamääräyksen 2 muutos tai varastoida ulkona oleva jäte peitettynä asfaltoidulla, tiiviillä ja vettä läpäisemättömällä alustalla olemassa olevan lupamääräyksen 2 mukaisesti. Muutoksenhaku ei saa viivästyttää toimenpiteitä. 

  

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Sovelletut oikeusohjeet 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 §, 7 §, 16 §, 172 §, 175 §, 184; 200 
Hallintolaki (434/2003) 34 §; 39 § 
Uhkasakkolaki (1113/1990) 6 §, 7 §, 8 §, 10 § ja 22 § 
Joutsan kunnan hallintosääntö

 

 

Tiedoksi

Asiaote ja valitusosoitus haastetiedoksiantona/ Tarpaper Recycling Finland Oy

 

Jäljennös otteesta /kiinteistönomistaja PyroBit Oy

 

Uhkasakkolain 19 §:n mukainen rekisteröinti (tuomitseminen), Rekisterimerkintä koskien kiinteistöä 172-418-2-20/Maanmittauslaitos  

 

 

 

 

Tekninen lautakunta 23.03.2023 § 39  

224/11.01.00/2021  

 

 

 Asian valmistelija(t): ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

 

Hallintopakkopäätös on toimitettu Tarpaper Recycling Finland Oy:lle 8.12.2022. Alueelle on tehty tarkastus 14.3.2023. Tarkastuksella tehtiin seuraavat havainnot päävelvoitteisiin liittyen:

 

Havainnot päävelvoitteeseen 1 liittyen: Kattohuopajätettä oli siirretty kiinteistöltä. Siirtoasiakirjoja ei ole toimitettu tekniselle lautakunnalle. Toiminnanharjoittajan mukaan kattohuopajätettä on siirretty naapurikiinteistölle PyroBit Oy:n puolelle, jolla on lupa po. jätteen varastointiin. Siirtoasiakirjoja ei ole laadittu.

 

Havainnot päävelvoitteeseen 2 liittyen: Toiminnanharjoittaja on saattanut vireille ympäristöluvan muutoshakemuksen, jossa haetaan lupaa välivarastoida kattohuopajätettä peittämättömänä kentällä. Kattohuopajätettä varastoidaan edelleen asfaltoimattomalla alustalla, eikä lupaan siltä osin ole haettu muutosta.

 

Yhtiö on toimittanut 15.3.2023 sähköpostitse kattohuovan siirtoon liittyvän laskun sekä 20.3.2023 selvityksen yhtiön tilanteesta.

 

Liitteet kokoukseen osallistuville:

- Tiedoksiantotodistus

- Tarkastuskertomus 14.3.2023

- sähköpostiviesti 15.3.2023

- selvitys yhtiön tilanteesta 20.3.2023

 

Esittelijä Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo

 

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Muutettu päätösehdotus Uhkasakkoa ei laiteta maksuun ja edellytetään, että lupaehdot kaikilta osin täytetään.

 

 

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.