Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Esityslista 10.06.2024/Asianro 9 

Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö khall § 100

 

Kunnanhallitus 10.06.2024     

55/10.02.02/2024  

 

 

 Asian valmistelija(t): kunnanjohtaja Harri Nissinen, talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen ja tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Kunnan jäsen Pekka Huikko on tehnyt Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen kunnanhallituksen päätöksestä 4.3.2024 / § 50 ja siihen liittyvästä oikaisuvaatimuksen ratkaisusta 29.4.2024 / § 99 sekä kunnanhallituksen päätöksestä 18.3.2024 / § 68 ja siihen liittyvästä oikaisuvaatimuksen ratkaisusta 29.4.2024 / § 101. Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Joutsan kunnalta lausuntoa kunnallisvalituksen alaisista päätöksistä sekä kehottaa lisäksi varaamaan Pauliina Maukoselle tilaisuuden lasunnon antamiseen.

 

Kunnanhallitus toteaa ensimmäiseksi, että valituksessa hallinto-oikeuteen ei ole nostettu esiin merkittäviä uusia näkökulmia oikaisuvaatimukseen nähden.

 

 Kunnanhallitus toteaa, että prosessin mukaisesti erilaiset selvitystyöt ovat alkaneet kunannhallituksen päätöksillä ja asiat etenevät aikanaan valtuuston päätöksentekoon. Tässä hallinto-oikeuden lausunnossa kunnanhallitus on ottanut kantaa ainoastaan laillisuuskysymyksiin, ei valittajan henkilökohtaisiin mielipiteisiin. Valtuusto voi kaavoitusprosessin myöhemmässä vaiheessa täsmentää monia selvityksissä esille nousseita kysymyksiä.

 

MRL 38 §:n mukaan, kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon. Kunnanhallitus toteaa, että rakennuskielto on pantu vireille aiheesta, kaavoitusaloitteen johdosta.

 

Yleisen hyväksyttävyyden osalta kunnanhallitus toteaa, että kyseessä on yksittäinen mielipide oikaisuvaatimuksessa. Päätökset ovat syntyneet enemmistöpäätöksellä Joutsan kunnanhallituksessa.

 

Voimassa olevien yleis- ja asemakaavojen osalta kunnanhallitus toteaa, että kyseessä on päätös rakennuskiellon asettamisesta, ei päätös tuulivoimaloiden rakentamisesta. Kunnanhallitus katsoo, että rakennuskiellon asettamisella ei ole yhteyttä yleis- ja asemakaavojen oikeusvaikutuksiin.

 

Esteellisyyden osalta kunnanhallitus toteaa, että osakeyhtiölakia ei sovelleta kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyyttä arvioidaan kunnanhallituksessa hallintolain 28 §:ssä säädettyjen esteellisyysperusteiden mukaisesti. Henkilö on esteellinen mm., jos:
 

5) hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä…, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa
7) luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.


Kuitenkaan kuntalain 97 §:n 4 momentin mukaan hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa tai kuntayhtymässä. Henkilö olisi kuitenkin esteellinen, jos kunnan edut olisivat ristiriidassa liikelaitoksen tai kuntayhtymän etujen kanssa taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttäisi, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn.

 

Esteellisyyden toteaa aina henkilö itse tai mikäli näin ei tapahdu, toimielin. Tässä tapauksessa esteellisyyksiä ei ole todettu ja kunnanhallitus katsoo, että oikaisuvaatimuksen tekijän mainitsemaa esteellisyysperustetta ei Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsenyyden tai Pauliina Maukosen puolison kirkkoneuvoston luottamushenkilöpaikan suhteen ole. 

 

Maakuntakaava-alueesta poikkeamisen perusteluiden puuttumisen osalta kunnanhallitus toteaa päätöksen koskevan rakennuskiellon asettamista kaavoitusaloitteen johdosta, eikä poikkeamista maakuntakaavasta. Varsinainen kaava-alue tarkentuu kaavoituksen edetessä. 


Rakennuskiellon perusteluiden puuttumiseen kunnanhallitus toteaa, että rakennuskielto on pantu vireille kaavoitusaloitteen johdosta MRL 38 §:n mukaisesti.

 

Maanvuokrasopimusten ja tuulenottosopimusten osalta kunnanhallitus toteaa, että päätös koskee rakennuskiellon asettamista vireille jätetyn kaavoitusaloitteen toimesta. Maanvuokrasopimukset ja tuulenottosopimukset eivät liity rakennuskieltopäätökseen.

 

Kaava-alueen maanomistajien hyväksynnän ja kiinteistöjen 172-893-1-6 sekä 172-417-95-8 suojaetäisyyksien ja kaava-alueen leikkauksen osalta kunnanhallitus toteaa, että päätös koskee rakennuskiellon asettamista vireille jätetyn kaavoitusaloitteen johdosta.

 

Kunnanhallitus katsoo lisäksi, että Joutsan kunta ei ole velvollinen korvaamaan asiassa oikeudenkäyntikuluja ja täytäntöönpanoa voidaan jatkaa lainvoimaisuuden puuttumisesta huolimatta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yllä kuvatun lausunnon. 

 

Päätös