Hallinto ja päätöksenteko

Päätöksenteko

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, joka vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Kuntalaiset valitsevat valtuutetut joka neljäs vuosi.

Kunnanhallitus, jonka valtuusto nimittää, vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon toimeenpanosta käytännössä, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa.

Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloutta sekä muuta toimintaa.

Lautakunnat eivät ole pakollisia, mutta käytännössä jokaisessa kunnassa on asetettu luottamushenkilöistä koostuvia lautakuntia hoitamaan muun muassa koulutusasioita, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ympäristö- ja yhdyskunta-asioita.

Päätöksentekomenettelyä kunnassa säätelee pääosin kuntalaki ja hallintolaki. Eri hallinnonaloilla on lisäksi lukuisia omia menettelyä koskevia säännöksiä.

Kunnan päätöksentekomenettely voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen:

  1. vireilletuloon,
  2. valmisteluun,
  3. päätöksentekoon,
  4. tiedoksiantoon ja
  5. täytäntöönpanoon.

Lähde: kunnat.net