Asemakaavoitus

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Kotikallion ranta-asemakaavan muutos

Maanomistaja on käynnistänyt ranta-asemakaavan muutoksen kiinteistölleen 172-402-6-34. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että vanha peruskorjauskelpoinen rakennus muutetaan lomarakennuspaikaksi maanomistajan omaan käyttöön. Rakennuspaikka ei rajoitu rantaan.

Ranta-asemakaavan muutoksen kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 8.2. - 12.3.2018.

Kaavaehdotus on laadittu kaavaluonnoksen pohjalta ja kaavaluonnoksen sisältöisenä.
Kaavaehdotuksesta on kaavoituksen osallisilla oikeus jättää muistutuksia sen nähtävilläolo-
aikana. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan kunnanhalli-
tukselle osoitettuna kunnanvirastoon tai sähköpostitse os. kunta@joutsa.fi.

>> osallistumis- ja arviointisuunnitelma

>> kaavaehdotus: kartta ja kaavamääräykset (linkki korjattu 8.2.2018)

>> kaavaselostus

7.2.2018

_____________________________________

 

Vireillä olevat ja voimaan tulleet asemakaavat

 

Oravakiven asemakaavan laajennus

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi Oravakiven asemakaavan laajennuksen 16.10.2017 § 33.

Asemakaava on lainvoimainen ja se tulee voimaan kuulutuksella 29.11.2017.

 

Asemakaavan asiakirjat:

>> Kaavakartta 1:2000

>> Linkki kaava-alueen esittelyvideoon (kaavaratkaisun havainnollistaminen)

>> Kaavaselostus

Selostuksen liitteet:

Liite 1: Asemakaavan seurantalomake

Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Valtatie 4 Oravakiven eritasoliittymä, aluevaraussuunnitelma sekä Liite 3.1Liite 3.2 Liite 3.3

Liite 4: Joutsan Oravakiven asemakaava, liikenteellisten vaikutusten arviointi VT 4:llä

Liite 5: Oravakivi-Karimäki osayleiskaavan luontoselvitysLiite 5.1 Maisemaselvitys Osayleiskaava

Liitekuva 1. Liitekuva 2. ja Liitekuva 3.Liitekuva 4.

Liite 6: Joutsan Oravakiven asemakaava, liikennejärjestelyt, Vaihe 1. ja Vaihe 2.

Liite 7: Valtatie 4:n meluselvitykset

Liite 8: Lähiympäristö- ja rakennustapaohjeet

Liite 9: Havainnekuvat

Liite 10: Viranomaisneuvottelun 20.12.2016 muistio

Liite 11: Vastineet kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta annettuun palautteeseen

 


 

VT 4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ LEIVONMÄEN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN KUMOAMINEN

Valtatien 4 tiesuunnittelun aikataulusyistä tämä asemakaava jaetaan kahteen eri osaan.

Teboilin ja yritystalon korttelin asemakaavoitus jatkuu erikseen käsiteltävässä asemakaavassa ja niiltä osin asemakaavaehdotus tullaan asettamaan yleisesti nähtäville myöhemmin.

Asemakaavan kumoaminen hyväksyttiin kunnanhallituksessa 25.9.2017.

Asemakaavan kumoaminen on lainvoimainen ja se tulee voimaan kuulutuksella 8.11.2017.

>> Päätös kaavan kumoamisesta, Kaavakartat 1:2000 ja kaavamääräykset.

>> Kaavaselostus ja sen liitteet


ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 407

2.10.2017

Joutsan kunnanhallitus hyväksyi 7.8.2017 asemakaavan muutoksen korttelissa 407.

Asemakaavalla muodostuvat Myllytien ranta-alueelle AP-tontit 5-8.

Asemakaava on lainvoimainen.

>> Kaavaselostus liitteineen (7.8.2017)

>> Asemakaavakartta (1:2000) ja kaavamääräykset (7.8.2017)


Kortteli 48, tontti 3

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 13.2.2017 § 11.

>> Asemakaavakartta

 Asemakaava on lainvoimainen.

 

TEOLLISUUSTIE, KORTTELI 100


Asemakaava on hyväksytty kunnanhallituksessa 3.10.2016 § 165.

Kaava on lainvoimainen

>> Kaavakartta

>> Kaavaselostus