Ympäristöluvat ja -valvonta

Ympäristöluvat

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain (86/2000) ja sen nojalla annetun ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) mukainen lupa toiminnalle, joka aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, jätteen ammattimainen käsittely ja eläinsuojat. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä toiminnan aiheuttamista päästöistä ja niiden rajoittamisesta, jätteistä ja niiden synnyn vähentämisestä, toimista häiriötilanteista sekä muista toimista, joilla ehkäistään pilaantumisen vaaraa.

Joutsassa ympäristölupaa haetaan toiminnan laajuudesta riippuen joko Joutsan ympäristölautakunnalta tai Länsi-Suomen  aluehallintovirastolta.

Ympäristövalvonta

Ympäristövalvonnan viranhaltija toimii ympäristölautakunnan alaisena ja hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia lupa- ja valvontatehtäviä. Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväkenttä perustuu laajaan lainsäädäntöön kuten ympäristönsuojelulakiin, jätelakiin, vesilakiin, maa-aineslakiin sekä maasto- ja vesiliikennelakiin. Yleisimmät valvontatehtävät liittyvät jätelain mukaisiin roskaantumisasioihin, ympäristönsuojelulain mukaisiin ympäristölupa-asioihin ja erilaisiin ilmoitusasioihin kuten meluilmoituksiin, jätevesien johtamiseen sekä erilaisista ympäristöhaitoista aiheutuviin kuntalaisyhteydenottoihin.

Jätehuollon valvonta

Ympäristölautakunta valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten jätehuollon järjestämistä sekä roskaamiskiellon ja maaperän saastumiskiellon noudattamista.

Joutsan kunnan  yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Joutsan kunnan alueella olevia kiinteistöjä. Määräysten mukaan jokaisen kiinteistön haltijan on huolehdittava kiinteistöllään jätteiden lajittelusta ja toimitettava ne eri jätelajeille tarkoitetuille vastaanottopaikoille.

Joutsan kunnan jätehuoltomääräyksissä on annettu yksityiskohtaiset ohjeet kiinteistöittäisestä jätehuollosta.

Roskaaminen

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Lain mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Poltto

Jätteiden sekä paine- ja pintakäsitellyn puun poltto kiinteistöllä on kielletty sekä lämmityslaitteissa että avopolttona. Puhdasta puutavaraa, risuja ja oksia ja niihin verrattavaa saa kuitenkin polttaa lämmityslaitteissa. Risujen ja oksien avopoltto on asemakaava-alueilla kielletty.

Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida sillä syntyvää bio-, elintarvike- tai puutarhajätettä. Komposti on sijoitettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen, ja ettei siitä aiheudu haju-, hyönteis- tai muita haittoja.

Maastoliikenne

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on oltava maastoliikennelain mukainen lupa. Lupaviranomaisena toimii ympäristötarkastaja. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa ei tarvita, mikäli toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu toiminnalle ympäristölupa.

Kilpailu- ja harjoitusluvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset eikä toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lisäksi luvan myöntäminen edellyttää, että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Melu

Meluntorjunnan tavoite on terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa melusta on mahdollisimman vähän haittaa.

Erilaisten toimintojen, kuten rakennustöiden ja yleisötilaisuuksien melu saattaa häiritä lähialueen asukkaita tai haitata työntekoa. Siksi tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristötarkastaja
Marika Masalin-Weijo
p. 040 3479 209

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Ymparistonsuojelumaaraykset-perustelu.pdf