Joutsan Veneseura ry:n esittely

 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Joutsan Veneseura r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Joutsa, toiminta-alueena Joutsan talousalue.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Seura kuuluu täysjäsenenä Suomen Soutuliitto ry:n

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää soutu- ja veneilyharrastusta paikkakunnalla.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

järjestää jäsenilleen harjoituksia, kilpailuja, koulutustilaisuuksia ja osallistuu sekä toimeenpanee tilaisuuksia soudun- ja veneilyharrastuksen piirissä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

voi hankkia avustuksia tai lahjoituksia sekä järjestää maksullisia kursseja.
tilaisuuksiensa yhteydessä harjoittaa ravintola- kahvilatoimintaa sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät sen tarkoituksen. Jäsenet voivat olla joko varsinaisia-, perhe-, kannattaja- vapaa, kunnia tai yhteisöjäseniä.

Perhejäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenille määrätään liittymismaksu ja vuosittain oma jäsenmaksu. Kannattajajäsenet maksavat liittymismaksun ja kaksinkertaista jäsenmaksua verrattuna varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun.

Yhteisöjäsenet maksavat liittymismaksun ja vähintään nelinkertaista (4) jäsenmaksua verrattuna varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun.

Vapaajäseneksi voidaan kutsua seuran toimintaa merkittävästi tukenut henkilö ja hän on vapaa liittymismaksusta ja vuotuisesta jäsenmaksusta. Vapaajäsen voidaan nimittää kunniajäseneksi, jos hän on erityisesti kehittämisessä ja osallistumalla toimintaan pitkäaikaisesti ansioitunut. Kunniajäsen on vapaa liittymis- ja jäsenmaksuista.

Varsinaiset jäsenet suorittavat liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hän rikkoo yhdistyksen toiminnassaräikeästi hyviä tapoja tai lakia, aikeuttaa tahallisesti yhdistyksen toimintaa tai jättää muistutuksen jälkeenkin jäsenvelvoitteensa hoitamatta. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja tarvittaessa erottaa hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 tai 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ TILIT

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja toiminta-alueella ilmestyvässä sanoma- tai paikallislehdessä.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään helmi- huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tahi jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21)vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella

äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä tai ellei muissa asioissa vähintään yksi viidesosa (1/5) kokouksessa läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua äänestystä.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku hallituksen jäsen avaa kokouksen.

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa

ja ääntenlaskijat.

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

5. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.

6. määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

7. hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavan toiminta- ja kalenterivuoden aikana.

9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset- ja varajäsenet seuraavaksi toiminta- ja kalenterivuodeksi.

10. Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon.

11. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta 7 §:n pykälän määräämissä rajoissa.

12. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n määräykset.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.