Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 46 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2022-2023

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 21.06.2022 § 46  

115/12.01.08/2021  

 

 

 Asian valmistelijat: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619, Yhtenäiskoulun ja lukion vs. rehtori Ulpu Silvasti 040 487 8112, Koulunjohtaja Jouni Lahti 040 358 8145

 

 

Perusopetuslain 8 a luku sisältää aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen säädökset. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen otetuille tai siirretyille oppilaille. Toimintaa tulee tarjota joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista.

 

Kunnat voivat järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi eri järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei ole velvollisuutta tarjota toimintaa.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuus perustuu kunnille myönnettyyn suoritepäätökseen. Yksikköhinta on kaikille kunnille sama. Vuonna 2022 se on 26 euroa/ohjaustunti. Suorite- ja yksikköhintapäätös tehdään valtion talousarvion rajoissa. Käyttökustannuksiin myönnetään valtionosuutta 57 prosenttia kunnalle valtionosuuden laskemisen perusteeksi vahvistetun tuntimäärän ja ohjaustunnin hinnan tulosta. Rahoituspäätös tehdään varainhoitovuotta edeltävän vuoden joulukuussa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2022 rahoituksen perusteena käytettävät suoritepäätökset perustuvat toteutuneisiin ohjaustunteihin, jotka kunta ilmoitti syksyn 20.9. tilastointipäivänä jälkikäteen edelliseltä lukuvuodelta. Tilastointipäivänä 20.9.2021 kunnat ilmoittivat toteutuneet ohjaustunnit lukuvuodelta 2020-2021 (syyslukukausi 2020 ja kevätlukukausi 2021) Opetushallituksen perustietokyselyssä.

 

Joutsan kunnan ja Joutsan seurakunnan välinen sopimus koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajapalveluiden ostamisesta Joutsan yhtenäiskoulun alueen oppilaille on ollut voimassa 1.8.2004 alkaen. Sopimusta on tarkennettu hinnan osalta ajoittain. Seurakunnan taloushallinnosta on saatu varmistus, että sopimusta voidaan jatkaa edellisen tarkistuksen mukaisella hinnalla 23,05 euroa /ohjaustunti /ohjaaja.

Kurkiauran koululla on järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta kunnan omana toimintana syksystä 2016 alkaen.

 

Toiminnasta perittävistä maksuista säädetään perusopetuslain 8 a lu vussa. Perusopetuslain 48 f § mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Maksu voidaan periä jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan.

 

Joutsan sivistyslautakunta on 24.5.2016 päättänyt iltapäivätoiminnan maksuiksi alle 12 päivää kuukaudessa osallistuvilta 60 € ja yli 12 päivää kuukaudessa osallistuvilta 100 €.

 

Perusopetuslain 48 f § mukaan jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.

Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioonottaen siihen on syytä. Maksuvapautuspäätöksen tekee lapsen toimintaan ottava rehtori.

 

Kunnan tulee hyväksyä aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma. Toiminnan suunnittelussa painotetaan muun muassa yhteistyötä kotien ja koulun kanssa, eri hallintokuntien sekä toiminnan järjestäjien kanssa. Kunnan tulee myös arvioida antamaansa tai hankkimaansa aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä osallistua ulkopuoliseen arviointiin.Käytännössä toiminnan suunnittelua ja arviointia tekevät seurakunnan edustaja sekä koulujen rehtorit yhteistyössä. Koulujen rehtorit tekevät toimintaan hakeneiden osallistumisesta viranhaltijapäätöksen.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta Repun toimintasuunnitelma on laadittu toimintakaudelle 2022-2023 ja Kurkiauran koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2022-2023.

 

Joutsan kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistavasta, järjestämispaikasta, toiminnan arvioinnista, ostopalvelusopimuksista ja osallistumismaksuista.

 

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää

1. järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa riittävän kysynnän perusteella Kurkiauran koululla ja iltapäivätoimintaa Joutsan Yhtenäiskoululla lukuvuonna 2022-2023. Toiminta on tarkoitettu perusopetuksen 1.-2. luokan oppilaille sekä muiden luokkien perusopetuslain 17 § 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille.

2. jatkaa sopimusta Joutsan seurakunnan kanssa esitetyllä hinnalla. Toiminta tapahtuu toistaiseksi entisissä tiloissa, osoitteessa Jousitie 54 B

3. jatkaa aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä Kurkiauran koululla koulunkäynninohjaajien toimesta koulun tiloissa

4. edellyttää omalta toiminnalta ja ostopalveluna hankittavalta palvelun tuottajalta, että aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain 8 a luvun aamu- ja iltapäivätoiminnan säännösten mukaista

5. vahvistaa ja hyväksyä Joutsan yhtenäiskoulun iltapäivätoiminta Repun toimintakauden 2022-2023 toimintasuunnitelman

6. vahvistaa ja hyväksyä Kurkiauran koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakauden 2022-2023 toimintasuunnitelman

7. vahvistaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittäviksi kuukausimaksuiksi
a) 60 €/kk, jos käyntikertoja on enintään 12 päivänä kuukaudessa
b) 100 €/kk, jos käyntikertoja on yli 12 päivänä kuukaudessa
c) erityistapauksissa toimintamaksua alennetaan tai jätetään perimättä perusopetuslain 8 a luvun 48 f §:n mukaisesti.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.