Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.01.2023/Pykälä 5 

Rakennusjärjestys

 

Kunnanhallitus 14.03.2022 § 58 

 

 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Arttu Mönkölä

 

Tekninen lautakunta 05.03.2020 § 22

 

Joutsan tekninen lautakunta on päättänyt 17.8.2017 käynnistää

rakennusjärjestyksen uudistamistyön.

 

Rakennusjärjestys:

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla

rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia

kunnan eri alueilla.

 

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat

suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen

huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja

säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen

määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle

kohtuuttomia.

 

Rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoite:

Rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteena on ollut kehittää tulevasta

rakennusjärjestyksestä entistä selkeämpi, toimivampi ja ajantasaisempi

työväline rakentamisen ohjausvälineeksi Joutsan kunnassa. Keskeisimpiä

tavoitteita rakennusjärjestyksen uudistamisessa on ollut

rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa:

- tutkia suunnittelutarvealueiden tarve

- selvittää paikallisten olojen huomioimistarve

- tutkia asema- ja yleiskaavoja täydentävien määräysten ajanmukaisuus

- huomioida vesihuoltomääräykset ja niiden merkitys

- määritellä onko tarpeen antaa esimerkiksi eläinpitoa koskevia

määräyksiä

- määritellä erilaisten rakentamistoimenpiteiden luvanvaraisuus, esimerkiksi venetalaat ja lämpökaivot

- tehdä rakennusjärjestyksestä entistä toimivampi työväline rakentamisen

ohjaukseen

 

Luonnosvaihe:

Rakennusjärjestyksen uudistamista on valmistellut Joutsan kunnan

rakennustarkastaja.

Rakennustarkastaja on ottanut luonnoksessa huomioon vireillä olevan

Joutsan kunnan kirkonkylän osayleiskaavan, ympäristöstä saadun

palautteen sekä ajan tasaisen lainsäädännön.

 

Luonnos on esityslistan liitteenä.

 

Rakennustarkastajan ehdotus:

Tekninen lautakunta käy läpi rakennusjärjestysluonnoksen ja antaa

rakennustarkastajalle ohjeistusta mahdollisesti vielä tarvittavista

muutoksista. Teknisen lautakunnan seuraavan kokoukseen laaditaan

Tekninen lautakunta § 39 29.04.2020

esitys, joka lähetetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi

jatkotoimenpiteitä varten.

 

Päätös:

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin.

__________

 

Tekninen lautakunta 29.04.2020 § 39

 

Tekninen lautakunta on käynyt läpi rakennusjärjestysluonnoksen ja antaa

rakennustarkastajalle ohjeistusta mahdollisesti vielä tarvittavista muutoksista. Ohjeistus ja korjaukset käydään esitellysti teknisessä lautakunnassa.

 

Rakennustarkastajan ehdotus:

Lautakunta päättää ohjeistuksien lisäämisestä rakennusjärjestysluonnokseen ja rakennusjärjestysluonnos asetetaan esille nähtäväksi. Rakennusjärjestysluonnoksesta pyydetään lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Keski-Suomen liitolta. Lisäksi lausunto pyydetään Hartolan,

Hirvensalmen, Jyväskylän, Kangasniemen, Luhangan, Pertunmaan ja Toivakan kunnalta. Rakennustarjasta valtuutetaan tekemään teskstiin stilistiset korjaukset.

 

Lausunnot ja mielipiteet käydään läpi nähtävilläoloajan jälkeen teknisessä

lautakunnassa.

 

Päätös:

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin.

__________

 

Tekninen lautakunta 10.12.2020 § 95

 

Rakennusjärjestysluonnos on ollut nähtävillä ja määräajan sisällä olevat

lausunnot ovat vastaanotettu rakennusvalvontaan. Lausuntopyynnön määräaika ja nähtävillä olo on päättynyt. Lausunnot ja mielipiteet käydään esitellysti teknisessä lautakunnassa.

 

Rakennustarkastaja esittelee lausuntojen ja huomautuksien sisällön kootusti lautakunnalle rakennusjärjestysluonnokseen lisättäväksi.

 

Lausunnot ja huomautukset esityslistan liitteenä.

 

Rakennustarkastajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan lautakunnassa.

 

Rakennustarkastajan uusi ehdotus:

Rakennusjärjestysluonnoksen sisältö korjataan osittain huomautuksien

osalta lukuun ottamatta: kaavamääräyksiä täydentäviä määräyksiä sekä venekatosta koskevaa täydentävää määräystä. Rakennusjärjestysluonnos hyväksytään rakennusjärjestysehdotukseksi Joutsan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

Rakennustarkastajan uusi ehdotus hyväksyttiin.

Rakennusjärjestys on pöytäkirjan liitteenä 5.

__________

 

Kunnanhallitus 22.02.2021 § 38

 

Esityslistan liitteenä rakennusjärjestys.

 

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle rakennusjärjestyksen hyväksymistä.

 

ätös:

Rakennustarkastaja oli esittelemässä asiaa kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

__________

 

Kunnanhallitus 22.02.2021 § 38

 

Esityslistan liitteenä rakennusjärjestys.

 

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle rakennusjärjestyksen hyväksymistä.

 

Päätös:

Rakennustarkastaja oli esittelemässä asiaa kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

__________

 

Joutsan valtuusto 15.03.2021 § 10

 

Rakennusjärjestys on esityslistan liitteenä.

 

Päätös:

Rakennustarkastaja Arttu Mönkölä oli esittelemässä asiaa kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi ja asia päätettiin palauttaa takaisin valmisteluun.

 _________

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että rakennusjärjestys asetetaan julkisesti nähtäville noudattaen kaavaehdotusta koskevia lakeja. Ehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan samalla tavoin kuin luonnosvaiheessakin. Ehdotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen pohjalta mahdollisesti muutoksia ennen sen lopullista käsittelyä. Mahdollisten muutosten ollessa oleellisia, muutettu ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

Tekninen lautakunta 14.12.2022 § 133 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): Tekninen johtaja

 

Rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä 27.04.-27.05.2022 MRL 62 §:n sekä 65 §:n mukaisesti.

 

Rakennusjärjestysehdotuksesta ei jätetty huomautuksia erikseen pyydettyjä lausuntoja lukuun ottamatta.

 

Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy rakennusjärjestyksen teknisen   lautakunnan   ja kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen. 

 

Rakennusjärjestysehdotus sekä lausunnot sisältöineen esitellään kokouksessa.

 

Esittelijä  

 

 

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää rakennusjärjestyksen hyväksymistä lausunnot huomioiden Joutsan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

 

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kunnanhallitus 09.01.2023 § 5  

343/10.03.00.00/2021  

 

 

 Asian valmistelija(t): tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle lausunnot huomioiden rakennusjärjestyksen hyväksymistä.

 

Päätös Tekninen johtaja Arttu Mönkölä oli kokouksessa paikalla esittelemässä asiaa.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten, että rakennusjärjestyksen 2. kohdan taulukkoon lisätään tieto aurinkovoimaloiden luvan tarpeesta.