Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.02.2023/Pykälä 15


 

Joutsan kirkonkylän osayleiskaava

 

Tekninen lautakunta 14.12.2022 § 129 

 

 

Tekninen lautakunta § 28 29.04.2020

 

Tekninen lautakunta § 93 10.12.2020

 

JOUTSAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

 

Tekninen lautakunta 29.04.2020 § 28

 

 Joutsan Kirkonkylän osayleiskaava

 

 Kaavahanketta on valmistellut A-Insinöörit.

 

 Joutsan Kirkonkylän osayleiskaavan LUONNOS asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi.

 

 Kaava asiakirjat ovat osaksi esityslistan liitteenä. Suuren tiedostokoon vuoksi kaikkia liitteitä ei voi lähettää sähköisesti, jo ten tämän vuoksi liitteet ovat nähtävillä ennen kokousta teknisellä osastolla ja kokouksessa. (Asian valmistelija tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 0400 646 84)

 

 Teknisen johtajan ehdotus:

 Tekninen lautakunta hyväksyy LUONNOSVAIHEEN kaava-asiakirjat ja aset taa ne 30 päivän ajaksi nähtäville.

 

 Päätös: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 __________

 

 Kokouksessa oli teams yhteyden kautta tämän pykälän käsittelyn ajan A-In si nöö rit Oy:n kaavoittaja Johanna Närhi selostamassa luonnosvaiheen kaava-asiakirjoja.

 

Tekninen lautakunta 10.12.2020 § 93

 

 Joutsan Kirkonkylän osayleiskaava.

 

 Kaavahanketta on valmistellut A-Insinöörit.

 

 Joutsan Kirkonkylän osayleiskaavan luonnos ja valmisteluasiakirjat sekä päi vi tet ty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet ko ko nai suu dessaan nähtävillä osallisten valmisteluvaiheen kuulemista varten Joutsan kun nan nettisivuilla www.joutsa.fi (Asuminen ja ympäristö - Kaavoitus) 13.05.2020-12.06.2020 välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana osalliset ja kun ta lai set ovat voineet esittää mielipiteitään kaavahankkeesta kirjallisesti. Lisäksi valmisteluvaiheessa on käyty viranomaisneuvottelu.

 

 Joutsan Kirkonkylän osayleiskaavan EHDOTUS asetetaan nähtäville 30 vuo ro kau den ajaksi.

 

 Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Joutsan kunnan kotisivuilla https://www.joutsa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/

 

 (Asian valmistelija tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 0400 646 84)

 

 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy EHDOTUSVAIHEEN kaava-asiakirjat ja asettaa ne 30 päivän ajaksi nähtäville.

 

 Päätös: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 __________

 

 Kokouksessa oli teams yhteyden kautta tämän pykälän alussa A-Insinöörit Oy:n kaavoittaja Johanna Närhi esittelemässä kaavahanketta.

 

 Asian valmistelija(t): Tekninen johtaja

 

Joutsan kirkonkylän osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä  13.1.2021-12.2.2021 MRL 65 §:n mukaisesti.

 

Kaikki aineisto Joutsan kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta on nähtävillä osoitteessa: https://dokumentit.ains.fi/Project/Details/6086d68db657321dd493afce

 

 

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Annetaan kokouksessa.

 

Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää muuttaa Myllykosken alueen asemakaavaa vastaavaksi ja käydä uudet viranomaisneuvottelut  ELY-keskuksen kanssa ja asettaa Joutsan kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville.               

 

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tekninen lautakunta 23.02.2023 § 15  

309/10.02.02/2022  

 

 Asian valmistelija: Tekninen johtaja 0400 649 224

 

Kirkonkylän osayleiskaavan ehdotusta on muutettu ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen enemmän kuin vähäisesti, joten kaavaehdotus on tarpeen asettaa uudelleen nähtäville (MRA 32 §) vähintään 30 vrk:n ajaksi. 

 

Muutetusta kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta ja Keski-Suomen museolta. 

  

Perttulanojan luonnonsuojelualue on osoitettu suojelutilanteen mukaisesti luonnonsuojelualueen merkinnällä (SL). Vastaavasti Myllykosken luonnonsuojelualue on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL), koska aluetta ei ole perustettu luonnonsuojelualueeksi. 

 

Myllykosken luontoarvot on huomioitu tarkistetussa ehdotuksessa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeänä alueena (luo-3). Lisäksi muutettiin kaava-alueen rajausta Joutsansalmessa niin, että Oravakivi- Karimäki osayleiskaava jää voimaan.

Valtatien 4 liikennemeluun liittyviä meluntorjunnan tarvetta kuvaavia merkintätapoja ja kaavamääräyksiä on muutettu. Muut tehdyt muutokset on lueteltu kaavaselostuksessa luvussa 8.4. Kaavaehdotusta laadittaessa on pidetty viranomaisneuvottelut 19.5.2021 ja 2.2.2023. 

 

Kaava-aineisto on luettavissa:

 

https://dokumentit.ains.fi/Project/Details/6086d68db657321dd493afce

 

Esittelijä  

Pykälän käsittelyn alussa oli teams-yhteyden kautta A-Insinööri Oy:n kaavoittaja Johanna Närhi esittelemässä muutettua kaavaehdotusta.

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää asettaa kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville 30 vrk:n ajaksi sekä pyytää muutetusta kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta ja Keski-Suomen museolta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.