Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 26


# Joutsan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

 

Tekninen lautakunta 16.03.2023 § 26  

193/11.04.02/2022  

 

 

 Asian valmistelija(t): ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209

 

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatimisen keskeinen tavoite on ennalta ehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden riittävyys ilman että rajoitetaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä. Suojelusuunnitelma on luonteeltaan ohje, jolla ei ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia. Se voidaan ottaa huomioon esimerkiksi viranomaistoiminnassa ja maankäytön suunnittelussa.

 

Suojelusuunnitelman laatiminen on ensi sijassa kunnan tehtävä. Suojelusuunnitelmasta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 e ja 10 f §:ssä. Joutsan kuntaan on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vuonna 2010. Ympäristöministeriön julkaisun 3/2018 Pohjavesialueet - opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan mukaan suositeltava päivitystarve suojelusuunnitelmille on yleensä 5-10 vuotta.

 

Joutsan kuntaan laaditun suojelusuunnitelman laadinnasta on yli kymmenen vuotta. Kohteina olevien alueiden maankäytössä on tapahtunut muutoksia. Myös pohjavesialueiden luokituksia on muutettu ja yksi pohjavesialue on poistettu luokituksesta. Tämän vuoksi on ollut perusteltua päivittää suunnitelma.

 

Kunta haki ja sai ELY-keskukselta avustusta suojelusuunnitelman päivittämiseen 10 000 €, joka on enintään 50 % avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

 

Suojelusuunnitelman päivitys laadittiin konsulttityönä ohjausryhmän ohjauksessa. Ohjausryhmään kuuluivat:

 

Pekka Pulkkinen, Keski-Suomen ELY-keskus, geologi

Kari Illmer, Keski-Suomen ELY-kesku, hydrogeologi

Teijo Mäkinen, Joutsan Vesihuolto, toimitusjohtaja

Arttu Mönkölä, Joutsan kunta, tekninen johtaja

Marko Heikkilä, Keski-Suomen pelastuslaitos, aluepalomestari

Saija Jokilahti, Jyväskylän seudun ympäristöterveys, ympäristöterveystarkastaja

Pirjo Lonka-Huotari, Jyväskylän seudun ympäristöterveys, johtava ympäristöterveystarkastaja

 

Suojelusuunnitelmasta on tehty erikseen viranomaisversio ja julkinen versio.

 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 f §:n 1 momentin mukaan kunnan on pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa tai muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää siitä mielipiteensä. Hyvän hallintokäytännön mukaisesti tämä tarkoittaa vaikuttamismahdollisuuksien varaamista 30 vuorokauden ajan. Erikseen voidaan kuulla myös muita intressitahoja, kuten alueen toiminnanharjoittajia tai muita tahoja, joille suojelusuunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia.

 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 f §:n mukaan ehdotuksesta pohjavesialueen suojelusuunnitelmaksi on pyydettävä lausunto niiltä kunnilta, joita suunnitelma koskee sekä alueella toimivaltaiselta ELY-keskukselta ja aluehallintovirastolta. Lisäksi lausunto voidaan pyytää muiltakin tahoilta, kuten kunnan eri viranomaisilta tai alueella mahdollisesti toimivalta vesihuoltolaitokselta.

 

Hyväksytty suojelusuunnitelma tulee julkaista ja tiedottaa siitä kuntalaisille sekä muille asianosaisille sekä toimittaa suojelusuunnitelma ELY-keskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

 

Suojelusuunnitelman hyväksymisen jälkeen perustetaan seurantaryhmä seuraamana toimenpiteiden toteutumista.

 

Esittelijä Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy suojelusuunnitelmaehdotuksen ja päättää asettaa sen nähtäville mielipiteiden antamista varten sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Lausunnoista ja kuulemisen palautteista laaditaan tiivistelmä ja yhteenveto siitä, miten palaute otetaan huomioon suunnitelman jatkovalmistelussa.

 

 Kuulemisen jälkeen suojelusuunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi ja hyväksytty suojelusuunnitelma viedään tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.