Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 166


 

Kunnanhallituksen ja konsernijaoston vaali 2023-2025

 

Kunnanhallitus 21.08.2023 § 166  

261/00.00.01/2021  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Joutsan kunnanvaltuusto on 9.8.2021, § 32 päättänyt kunnanhallituksen ja konsernijaoston toimikausiksi 1.8.2021-31.5.2023.

 

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtaja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Hallintosäännön 8 § 2. kohdan mukaan kunnanhallituksessa on konsernijaosto, jossa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanahllitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,

 

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

 

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

 

4) henkilö, joka hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikepoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

 

Enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallitukseen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

 

Tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuunottamatta olla vähintään 40% naisia tai 40% miehiä. Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Merkitään, että 9 -jäsenisessä toimielimessa naisia tai miehiä tulee olla vähintään neljä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1) päättää kunnanhallituksen toimikaudeksi 4.9.2023 - 31.5.2025,
2) suorittaa kunnanhallituksen jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien (2) vaalin,
3) valitsee konsernijaoston jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.