Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 53


# Oikaisuvaatimus_tekninen johtaja

 

Oikaisuvaatimus / Teknisen johtajan viran täyttäminen

 

Kunnanhallitus 26.09.2022 § 185 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Teknisen johtajan virka on ollut haettavana kuntarekryn ja mol:n verkkosivuilla 15.8.2022-9.9.2022 välisen ajan. Määräaikaan mennessä saapui 7 hakemusta. Haastatteluryhmä on haastatellut 2 hakijaa, ympäristötekniikan insinööri (YAMK) Terhi Mikkilän ja insionööri (YAMK) Arttu Mönkölän.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnahallitus päättää jatkotoimenpiteistä teknisen johtajan viran täyttämisessä.

 

Päätös Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että
1. tekniseksi johtajaksi valitaan insinööri (YAMK) Arttu Mönkölä,
2. valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa,
3. viranhoitaminen alkaa päätöksen saatua lainvoiman.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kunnanhallitus 20.02.2023 § 43 

 

 

 Asian valmistelija(t): kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Kunnanhallitus valitsi tekniseksi johtajaksi Arttu Mönkölän kokouksessaan 26.9.2022. Valinnassa päätettiin noudattaa 6 kuukauden koeaikaa. Arttu Mönkölä on toiminut jo ennen valintaansa vt. teknisenä johtajana 30.6.2022 alkaen ja teknisenä johtajana 1.11.2022 alkaen.

 

Kunnanhallituksen jäsen Jarmo Liukkonen on tehnyt 6.2.2023 aloitteen Mönkölän vakinaistamiseksi.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää vakinaistaa Arttu Mönkölän teknisen johtajan virkaan ja päättää koeajan 1.3.2023 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

Kunnanhallitus 13.03.2023 § 53  

201/01.01.04/2022  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Valtuutettu Kalle Willman on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 20.2.2023, § 43. Kunnanhallitus päätti vakinaistaa Artti Mönkölän teknisen johtajan virkaan ja päättää koeajan 1.3.2023 alkaen. Willman vaatii päätöstä kumottavaksi kokonaisuudessaan virheellisessä järjestyksessä syntyneenä, lain ja hallintosäännön vastaisena ja mitättömänä.

 

Willman perustelee vaatimustaan seuraavasti:

-          Kunnanhallitus ei voi vakinaistaa Arttu Mönkölää teknisen johtajan virkaan sillä hänet on valittu vakinaiseen virkaan 26.9.2022.

-          Koeajan päättämisestä ei ole sovittu Mönkölän kanssa

-          Koeaika päättämällä hakijat asetetaan eriarvoiseen asemaan

-          Päätöstä ei ole perusteltu

-          Koeajan päättäminen on vastoin hallintolain 34 §:ää.

-          Päätös on perustuslain 6 § vastainen

-          Hallintosäännössä ei ole määräyksiä Jarmo Liukkosen tekemän aloitteen tekemisestä suoraan kunnanhallitukselle

 

Kunnanhallitus toteaa, että oikaisuvaatimus on tehty Kuntalain 134 §:n mukaisesti.

 

Kunnanhallitus katsoo, että päätöksen vakinaistaminen viittaa koeajan päättämiseen. Jarmo Liukkosen aloite on ollut indikatiivinen ja tämän aielauselman pohjalta kunnanjohtaja on tehnyt kunnanhallitukselle esityksen vakinaistamisesta ja koeajan päättämisestä. Termistö on osuva sen vuoksi, että pelkkä koeajan päättäminen viittaisi virkasuhteen koeaikapurkuun.


Esittelijänä toiminut kunnanjohtaja on kunnanhallituksen kokouksessa perustellut suullisesti koeajan lyhentämistä. Perusteena lyhentämiselle olivat Arttu Mönkölän henkilökohtaiset ominaisuudet: tehtävän haltuun ottaminen, laaja henkilökohtainen osaaminen, sosiaaliset taidot ja ahkeruus. Kunnanhallitus on asiasta käydyssä keskustelussa yhtynyt kunnanjohtajan näkemykseen. Arttu Mönkölä on vakuuttanut esimiehensä ja kunnanhallituksen sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajiston osaamisellaan, minkä vuoksi kunnanhallitus on halunnut sitouttaa Mönkölän Joutsan kuntaan lyhentämällä koeaikaa.

 

Viranhaltijan koeajasta säädetään Laissa kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta 4§:ssä. Virkaa täytettäessä voidaan määrätä, että virkasuhteessa noudatetaan enintään kuuden kuukauden koeaikaa. Virkasuhteessa (kunnallinen viranhaltija ja valtion virkamies) koeaika ei perustu sopimukseen vaan työnantajan yksipuoliseen määräykseen. Koeajan tarkoitus on antaa työnantajalle tilaisuus selvittää mm. työntekijän ammattitaito sekä soveltuvuus työhön ja työyhteisöön. Työntekijä puolestaan pystyy koeaikana päättelemään, vastaavatko työn sisältö ja työolosuhteet odotuksia.

 

  Laissa ei mainita erikseen koeajan lyhentämistä, ainoastaan enimmäiskestosta. Koska koeaika on työnantajan yksipuolinen määräys, sitä voidaan lyhentää. Ennen asian esittelyä kunnanjohtaja on selvittänyt teknisen johtajan myönteisen suhtautumisen koeajan lyhentämiseen.

 

  Kunnanhallituksen päätös ei loukkaa muiden työntekijöiden tai hakijoiden perustuslaillisia oikeuksia. Perustuslain 6§:n mukaan: " Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella." Jokaisen työntekijän koeaika arvioidaan yksilöllisesti lain koeajan enimmäiskestoa noudattaen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

 

Päätös Iiris Ilmonen esitti oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. Esitys raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.