Joutsan pohjavesialueiden suojelussuunnitelma

Joutsan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö käynnistyy syksyn 2022
aikana. Joutsan pohjavesialueiden aiempi suojelusuunnitelma on vuodelta 2010.
Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan
soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden
laadun heikkeneminen. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan
kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä
lupakäsittelyissä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suojelusuunnitelma sisältää
ajantasaiset tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta
sekä riskikartoituksen ja riskienarvioinnin. Suunnitelmassa esitetään
toimenpidesuosituksia pohjavesialueille sijoittuville toiminnoille ja maankäytölle
pohjaveteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi. Suojelusuunnitelmassa tehtyä
riskienarviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laadun
valvonnassa ja talousveden laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa.

Joustavuutensa, tehokkuutensa ja käytännön läheisyytensä ansiosta
suojelusuunnitelmamenettely on keskeinen työväline Suomen pohjavesien suojelussa.
Pohjavesialueen suojelusuunnitelman merkityksestä, sisältövaatimuksista ja
laatimismenettelystä mukaan lukien kuulemiset säädetään vuonna 2015 annetussa laissa
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1263/2014, vesienhoitolaki).
Suojelusuunnitelmaa koskevan lainsäädännön tavoitteena on tehostaa pohjaveden
suojelua. Tavoitteena on myös parantaa toiminnanharjoittajien, maanomistajien ja
kansalaisten oikeusturvaa lisäämällä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta
suojelusuunnitelman laatimista koskeviin menettelyihin sekä parantaa sääntelyn
ennakoitavuutta erityisesti elinkeinotoiminnan kannalta.

Joutsan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinnasta vastaa Ramboll Finland Oy.
Suojelusuunnitelman laatimista ohjaa seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina Joutsan
kunta, Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän seudun ympäristöterveys, Joutsan
vesihuolto Oy sekä Keski-Suomen pelastuslaitos. Suojelusuunnitelma valmistuu vuoden
2023 alussa. Valmistuessaan suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja
kommentoitavaksi.