Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Joutsassa kunta vastaa varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatusta järjestetään kahdessa päiväkodissa, kolmessa perhepäiväkodissa ja perhepäivähoitona hoitajien kodeissa.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuspalvelu räätälöidään kunkin perheen tarpeet huomioon ottaen.

Toiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (VASU) ja Joutsan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksen linjauksissa määritellään tarkemmin paikalliset käytännöt. Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Tiedustelut:


Varhaiskasvatuksen päällikkö

puh. 040 821 7176
etunimi.sukunimi@joutsa.fi


Laskutus:

Toimistovirkailija
Maarit Kämppilä

puh. 040 358 0006
maarit.kamppila@joutsa.fi


Varhaiskasvatukseen hakeminen
Hakemus tulee jättää neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Jos kyseessä on äkillinen työllistyminen tai äkillinen opintojen alkaminen ja varhaiskasvatuspaikan tarve ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Seudullinen hakeminen

Seutusopimuksen mukaan joutsalaiset tai kuntaan muuttavat perheet voivat hakea varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa oman kunnan lisäksi myös muista seudullisen palvelualueen kunnista: Hankasalmi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Jyväskylä. Varhaiskasvatushakemus jätetään aina omaan asuinkuntaan. Varhaiskasvatuspaikat järjestetään kuntien sopimien periaateiden mukaan.

Varhaiskasvatukseen hakeminen, muutos- ja tuloilmoitukset tehdään eDaisy asiointijärjestelmän kautta.

Hoitoaikavaraukset, läsnä- ja poissaolotiedot ja laskutus tapahtuu DaisyFamilyn kautta.

Lue tämä ohje käyttöönotosta eDaisy ja DaisyFamily järjestelmien käyttöönotto.

Varhaiserityiskasvatus
Jokainen lapsi on oikeutettu saamaan tukea kehitykseensä ja oppimiseensa. Riittävän aikaisella ja
oikein kohdennetulla tuella voidaan tukea lapsen kehitystä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.
Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa.
Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan tarvita myös asiantuntijoiden tutkimuksia. Ensisijaisesti lasta tuetaan pedagogisin keinoin ja muokkaamalla oppimisympäristö ja toimintatavat niin, että lapsella on mahdollisuus kehittyä, oppia ja osallistua ryhmän toimintaan.


VARHAISKASVATUSPAIKAT

PÄIVÄKODIT

Päiväkoti Taikametsä

Päiväkoti Taikametsässä järjestetään varhaiskasvatusta 1-6 vuotiaille lapsille. Taikametsässä toimii kaksi lapsiryhmää Timantit
ja Tähdet. Päiväkoti Taikametsä toimii myös vuorohoito yksikkönä.

Ryhmät: Timantit, Tähdet ja Helmet
Veistotie 7, 19650 Joutsa
 p. 040 134 6351 (Timantit)
p. 040 134 1991 (Tähdet)
p. 040 352 3018 (Helmet)
Keittiö 040 358 8170

Päiväkoti Esikot

Paivakoti esikot

Päiväkoti Esikoissa järjestetään taajaman esiopetusta sekä esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta. Tällä hetkellä Esikoissa toimii 5-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmä.

Ryhmät: Eskarit ja Viskarit
Koulutie 2 C, 19650 Joutsa
p. 0400 158 882, 040 358 8171

PERHEPÄIVÄKODIT

Perhepäiväkodeissa järjestetään kodinomaista varhaiskasvatusta 1-6 vuotiaille lapsille. Ryhmien koot vaihtelevat tarpeen mukaan. Lisäksi Joutsan taajamassa on yksi omassa kodissa työskentelevä perhepäivähoitaja.

Koivukumpu
Hulikkalantie 3, 19650 Joutsa
p. 040 181 7715 Varala
p. 040 636 0917 Vekkula

Keltasirkku ja Leppäkerttu
Leivonmäentie 6, 41770 Leivonmäki
p. 0400 646 965

Koskikara
Pelto-Koskelantie 13, 41710 Rutalahti
p. 040 3588 172

Keltasirkun pihassa
Keltasirkun lapset Simolassa retkellä

Varhaiskasvatuksen hallinto
Länsitie 5, 19650 Joutsa

varhaiskasvatuksen päällikkö
puh. 040 821 7176
toimistovirkailija Maarit Kämppilä
puh. 040 358 0006, maarit.kamppila@joutsa.fi


Muistutuksen tekeminen kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Joskus kuitenkin huoltajilla voi herätä varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä varhaiskasvatuksen toimintaan. Em. tilanteissa huoltajien tulee ensisijaisesti olla yhteydessä varhaiskasvatuksen henkilöstöön tai tarvittaessa varhaiskasvatuksen johtajaan asioiden selvittämiseksi.

Mikäli asiat eivät selviä keskustelemalla, varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömän lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (54 §).

Näin teet muistutuksen

1. Lapsen huoltaja laatii muistutuksen sähköisellä lomakkeella. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä. Muistutus voidaan tehdä suullisesti erityisestä syystä.

2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti asia tai asiat, joihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian.

3. Lapsen huoltaja toimittaa muistutuksen Joutsan kunnan varhaiskasvatukseen sähköisellä lomakkeella tai tulosteena os. Länsitie 5, PL 20, 19651 Joutsa.

4. Muistutus käsitellään viimeistään kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, ole yhteydessä vastauksen lähettäjään. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta kuitenkaan oikeuteen kannella asiasta aluehallintovirastolle.

Lisätietoa asiasta Valviran verkkosivuilta: www.valvira.fi

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta


Sosiaaliasiavastaava

Sosiaaliasiavastaava on apunasi, kun tarvitset neuvoa ja tietoa oikeuksistasi asiakkaana. Sosiaaliasiavastaavatoiminta perustuu lakiin. Jos asiakas tai hänen läheisensä on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun, asiaa voi selvittää yhdessä sosiaaliasiavastaavan kanssa.

  • neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) ja varhaiskasvatuslain (540/2018) soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • neuvoa ja tarvittaessa avustaa asiakasta tai asiakkaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä muistutuksen tekemisessä sekä neuvoa ja tarvittaessa avustaa varhaiskasvatuksen muistutuksen tekemisessä
  • neuvoa, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus tai muu asiakkaan sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa
  • koota tietoa yhteydenotoista ja seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista sekä toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Sosiaaliasiavastaava voi toimia sovittelijana asiakkaan suostumuksella, mutta ei tehdä palveluja ja etuuksia koskevia päätöksiä eikä toimia asiakkaan asiamiehenä. Tehtäviin kuuluu sosiaalihuolto ja varhaiskasvatus, mutta eivät Kelan, työ- ja elinkeinotoimiston, terveydenhuollon, talous- ja velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut. Asiamiesneuvonta on asiakkaalle maksutonta hyvinvointialueen kustantaessa järjestettäväkseen säädetyn toiminnan.

Sosiaaliasiavastaavan yhteystiedot Keski-Suomen hyvinvointialueen sivuilla https://www.hyvaks.fi/asiakkaana/sosiaaliasiavastaava

Esite