Palveluseteli

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Joutsan kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.


Joutsan kunta on ottanut käyttöön palvelusetelin kehitysvammaistsen asumisessa sekä ikäihmisten tehostetetussa palveluasumisessa. Palvelusetelituottajaksi on jatkuva avoin haku.

Lisätietoa:
– kehitysvammaisten asumispalvelun palveluseteli
– tehostetun palveluasumisen palveluseteli 
– kotihoidon palveluseteli

Joutsan kunnalla on käytössä sähköinen palveluseteli. Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajaportaalissa https://vaana.fi/

•   Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Vaana Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Vaana Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

•   Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 3 % (lastenpäivähoito ja jatkuvat asumispalvelut 0,7 %) setelin arvosta Vaana Oy:lle.


Kehitysvammaisten asumispalvelun palveluseteli

Asiakkaalle
Kehitysvammaisten asumispalvelun palveluseteli on tarkoitettu vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaiseen vakituiseen, tarvittaessa ympärivuorokautiseen asumiseen tai tilapäiseen asumiseen. Palveluseteli sisältää tarvittaessa ympärivuorokautiset palvelut, tarvittavan ohjauksen, avustamisen, hoidon ja toimintakyvyn tukemisen. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka täyttävät po. asumiseen pääsyn myöntämisperusteet.

Palveluntuottajalle
Palveluntuottajia haetaan jatkuvalla haulla. Kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus.

Joutsan kunnalla on käytössä sähköinen palveluseteli. Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajaportaalissa www.palveluseteli.fi

•   Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Vaana Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Vaana Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

•   Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 3 % (lastenpäivähoito ja jatkuvat asumispalvelut 0,7 %) setelin arvosta Vaana Oy:lle.

Lisätietoja antavat perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, p. 0400 641 105 tai anna-maija.kaariainen@joutsa.fi ja vs. vammaispalvelujen esimies Johanna Pajunen, p. 040 173 3994 tai johanna.pajunen@joutsa.fi

Hakemukset toimitetaan postitse Toimintakeskus Helperi, Jousitie 54B, 19650 Joutsa tai sähköpostilla johanna.pajunen@joutsa.fi


Tehostetun palveluasumisen palveluseteli 

Tehostetun palveluasumisen seteli on niille vanhuksille, jotka eivät rajoitetun toimintakykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan, vaan tarvitsevat ympärivuorokautista valvottua asumista siihen liittyvine palveluineen. Palveluseteli sisältää ympärivuorokautiset palvelut, tarvittavan ohjauksen, avustamisen, hoidon, toimintakyvyn tukemisen sekä ateriat. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka täyttävät tehostettuun asumiseen pääsyn myöntämisperusteet.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli-opas asiakkaille:

Palveluntuottajia haetaan jatkuvalla haulla. Kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus.

Lisätietoja antavat  perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, p. 0400 641 105 tai anna-maija.kaariainen@joutsa.fi

Hakemukset toimitetaan postitse Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 Joutsa tai sähköpostilla anna-maija.kaariainen@joutsa.fi


Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajaportaalissa www.palveluseteli.fi

•   Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Vaana Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Vaana Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

•   Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 3 % (lastenpäivähoito ja jatkuvat asumispalvelut 0,7 %) setelin arvosta Vaana Oy:lle.


Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon palvelusetelin tarkoitus on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona. Kotihoidon palveluseteli sisältää säännöllisen kotihoidon, tilapäisen kotihoidon sekä kuntouttavan arviointijakson.

Palvelusetelin arvo ja taso määräytyvät kotihoidon avun määrästä ja asiakkaan tuloista.  Avun tarpeen määrittelyn tukena hyödynnetään vanhuspalveluissa käytössä olevia mittareita. Kotihoidon palveluseteli on tulosidonnainen.

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja luettavissa linkistä: 

Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajaportaalissa: https://www.palveluseteli.fi/

Kunta toimii palvelujen järjestäjänä hyväksymällä palveluntuottajiksi ne palveluntuottajat, jotka täyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5§:n 1. mom:n kohtien 1 – 4 vaatimukset sekä kunnan asettamat muut vaatimukset ja ehdot.

Kunnan tulee ottaa palveluntuottajan valintaa koskeva asia käsittelyyn yhden kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun palveluntuottaja on toimittanut hakemuksensa pyydettyine liitteineen. Kunta merkitsee hyväksymänsä palveluntuottajat lain 4§:n 3 mom:ssa tarkoitettuun luetteloon.

Kotihoidon palvelusetelituottajaksi hakeutuminen ja hyväksymiskriteerit luettavissa linkistä: