Ikäihmisten palvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Joutsan kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.


Joutsan kunnan ikäihmisten palveluiden ensisijaisena tavoitteena on, että elämä on merkityksellistä ja elämän ohjakset pysyvät omissa käsissä. Lisäksi tavoitteena on, että alueella ikäännytään virkeänä, pysytään hyväkuntoisina ja ollaan aktiivisesti mukana arjessa.


Ikääntyville järjestettävien palveluiden tarkoituksena on tukea ja auttaa asiakasta selviytymään mahdollisimman pitkään tutussa kotiympäristössä tai tuetusti asumispalveluissa.

Yhteystiedot:

Asumispalvelujen- ja
hoitotyön esimies 

puh. 040 358 8160 


Kotihoidon esimies
Marjatta Virtanen
puh. 0400 670 089
marjatta.virtanen@joutsa.fi


Ikäihmisten palveluiden toimistosihteeri
Tiina Savolainen
puh. 040 358 8161
tiina.savolainen@joutsa.fi


Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja/kotiutushoitaja
Eija Rämö
puh. 040 840 4636


Palveluohjaaja
puh. 040 680 3112


Palvelukeskus Jousi
vastaava sairaanhoitaja
Anita Heinonmäki

puh. 040 554 2664
-lyhytaikaishoidon varaukset
PALVELUIHIN HAKEUTUMINEN

Palvelutarpeen arvioinnista otetaan yhteyttä palveluohjaajaan tai kotihoidon vastaavaan sairaanhoitajaan. 

Aloite palvelutarpeen arviointiin voi tulla asiakkaalta itseltään tai hänen läheiseltään. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää 75 vuotta täyttänyt henkilö tai Kelan erityishoitotuen saaja.  Ei-kiireellisissä tilanteissa palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Määräajassa tapahtuva palvelutarpeen arviointi koskee henkilöitä, jotka eivät ole sosiaalipalvelujen piirissä tai ovat palvelujen käyttäjiä, mutta palvelun tarve on muuttunut.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää suullisesti tai täyttää kirjallisen pyynnön.


ILMOITUS IÄKKKÄÄN HENKILÖN PALVELUTARPEESTA

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö.

On syytä huolestua iäkkään henkilön hyvinvoinnista esimerkiksi silloin, kun iäkäs henkilö:

  • ei selviydy käytössään olevilla palveluilla mm. ravitsemuksen turvaamisesta, lääkehuollosta, hygienianhoidosta
  • asuu puutteellisesti varustetussa asunnossa tai asumisolosuhteet ovat muutoin epätarkoituksenmukaiset
  • ei selviydy enää itsenäisesti asioidensa hoidosta
  • ei osaa / pysty hakeutumaan tarvitsemiinsa sosiaali- / terveydenhuollon palveluihin
  • henkilöä kaltoin kohdellaan
  • käyttää päihteitä kohtuuttomasti vaarantaen oman terveytensä
  • vaarantaa oman turvallisuutensa / terveytensä on ilmeinen tarve apuvälineille

Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista §25)

Pykälä velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle, mikäli on tehtävässään saanut tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. ilmoituksen voi tehdä salassapitosäännösten estämättä ja se on tehtävä viipymättä. Myös muu kuin em. ammatiryhmiä edustava henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitopitomääräysten estämättä.

Ilmoituksen voi jättää:
Virka-aikana Sosiaalitoimi, ikäihmisten palveluohjaaja puh. 040 680 3112 (soittoaika ma-to klo 9-10)
Virka-ajan ulkopuolella Keski-Suomen sosiaalipäivystys, puh. 014 266 0149, www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/sosiaalipaivystys
Lomake lähetetään osoitteeseen: Sosiaalitoimi, Myllytie 12, 19650 JOUTSA

Huoli-ilmoitus lomakkeella voit tehdä sosiaalihuoli-ilmoituksen sekä ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta.


HOITOTARVIKEJAKELU

Maksuton hoitotarvikejakelu on tarkoitettu kotona ja palveluasunnoissa asuville pitkäaikaissairaille, joille lääkäri on tehnyt päätöksen oikeudesta saada maksuttomasti tiettyjä sairaanhoitamiseen tarvittavia hoitotarvikkeita.

Hoitotarvikejakelu sijaitsee Palvelukeskus Jousen alakerrassa johon käynti rannan puolelta. Avoinna maanantaisin klo 14:00 – 15.30

Soittoaika: Maanantaisin klo 8:00 – 16:00 puh. 040- 840 4691 Pirjo Lahtinen, hoitotarvikevastaava Kiireelliset asiat: kotihoito 0400-530 045


ENNALTAEHKÄISEVÄT TERVEYSTARKASTUKSET

75-vuotiaat kuntalaiset kutsutaan terveystarkastukseen.

80-vuotiaille kuntalaisille tarjotaan hyvinvointia edistävä kotikäynti.

Terveystarkastuksissa annetaan tietoa kunnassa olevista palveluista ja ikäihmisille kuuluvista etuuksista sekä kerrotaan toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten ravitsemuksesta, liikunnasta, tapaturmien ehkäisystä, kodin turvallisuudesta, muistiin vaikuttavista asioista ja lääkehoidon järjestämisestä.

Yhteystiedot terveydenhoitaja p. 040 – 707 4163


TUKIPALVELUT

Tukipalvelut ovat useasti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse vielä muuta kotihoidon palvelua. Lisäksi tukipalveluilla täydennetään asiakkaan säännöllisen kotihoidon antamia palveluja.

Ateriapalvelut

Kotiin kuljetettu ateriapalvelu on tarkoitettu ikääntyneille tai vammaiselle henkilölle, joka ei selviydy päivittäisestä ruuanvalmistuksesta itse. Ateriapalvelulla turvataan hyvä ja ravitseva, terveyttä tukeva päivittäinen lämmin ateria. Ateriapalvelua järjestetään kotiin kuljettuna Joutsassa ja Leivonmäellä päivittäin. Asiakkaan asuessa yli 10km päässä taajamasta, ateriat toimitetaan 2-3kertaa viikossa kylmänä ateriana. Ateriat valmistetaan Joutsan kunnan ravitsemusyksikössä. Ateriapalvelua voi tilata myös yksityiseltä palveluntuottajalta.

Turvapalvelu

Ikääntyneen henkilön tueksi voidaan kotiin hankkia turvapuhelin, jolla voi helposti hälyttää tarvittaessa apua. Turvapuhelimeen voidaan kytkeä lisälaitteita esim. kulunvalvonta. Auttajatahona toimii ympärivuorokauden kotihoito. Laitteiden hankinta, asennus ja huolto tapahtuvat yksityisen palveluntuottajan Jokitan toimesta.

Yhteystiedot: Jokita Oy, puh. 040 861 3697
http://www.jokita.com/turvapuhelin.php

Asiointipalvelu

Kotihoidon asiakkaat tai henkilöt, jotka tarvitsevat kauppapalvelua sopivat palvelun K-Supermarketin tai yksityisen palveluntuottajan kanssa, joka huolehtii asioinnista. Kauppapalvelun aloittamiseksi asiakkaan tulee avata tili kauppaan yhdessä omaisen kanssa.

Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen määrärahojen puitteissa myönnettävä kotihoidon tukipalvelu. Kuljetuspalvelua myönnetään pääsääntöisesti kimppakyytinä. Sosiaalihuoltolain mukainen taksikortti (4 matkaa/kk), myönnetään vain tilanteissa, joissa henkilöllä ei ole mahdollisuutta kimppa- tai asiointikyytiin. Kortti toimii vain Joutsan kunnan alueella. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu yli 70 – vuotiaille kuntalaisille. Kuljetuspalvelua myönnetään vain erityisillä perusteilla asiakkaalle, jolla on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi tai elinympäristöstä johtuen vaikea käyttää yleisiä kulkuneuvoja. Ensimmäisellä kerralla palvelua haettaessa edellytetään selvitys terveydentilasta. Palvelua myönnetään hakemuksen ja asiakaskohtaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palveluun vaikuttavat myös asiakkaan tai asikasperheen tulot perusturvalautakunnan päättämien tulorajojen mukaan.

Asiointiliikenteen aikataulut

Ikäihmisten päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu omassa kodissa asuville kuntalaisille. Tarkoituksena on tukea ja edistää kotona asuvien kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia  ja toimintakykyä. Joutsan päivätoimintaa järjestetään Jousen alakerrassa (Myllytie 14), joka on avoinna tiistaista perjantaihin.

Yhteystiedot:
Toiminnanohjaaja: puh. 040 3508711 /Pirjo tai 040 6495081 /Maiju
Ikäihmisten fysioterapeutti puh. 040 5162910

Seniorikuntosali

Kuntosali on tarkoitettu kaikille Joutsalaisille yli-65 vuotiaille henkilöille. Lukujärjestykseen merkityillä vapaavuoroilla salilla ei ole henkilökohtaista ohjausta. Lisätietoa kuntosalin toiminnasta ja ohjauksesta ikäihmisten fysioterapeutilta puh. 040 516 2910 (puhelinaika ma-pe klo. 8.00-9.00)


KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on turvata ikääntyvien kuntalaisten selviytyminen omassa kodissaan. Kotiin annettavilla palveluilla mahdollistetaaan asiakkaan toimintakyvn säilyminen omatoimisuutta tukien. Kotihoidon henkilöstön tehtävänä on turvata asiakkaan sairaanhoidon, hoivan ja huolenpidon tarve.

Palvelutarpeen arvioinnilla selvitetään kotihoidon tarve.

Kotihoito toimii ympärivuorokauden puh. 0400530045

Kuntouttava arviointijakso

Kuntouttavan arviointijakson tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta hänen kotiympäristössään.

Tehostettu kotikuntoutus

Tehostettu kotikuntoutus on tarkoitettu jo palveluiden piirissä oleville kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille.


ASUMINEN

Vuokra-asunnot

Joutsan kunnalla on tarjota esteettömiä vuokra-asuntoja osoitteessa veistotie 5. Lisää kunnan vuokra-asunnoista löydät tästä linkistä.

Tehostettu palveluasuminen

Asumispalvelut ovat tarkoitettu ikäihmisille, jotka asumisturvallisuutensa ja toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat jatkuvaa päivittäistä huolenpitoa esimerkiksi turvallisen lääkehoidon, riittävän ravitsemuksen tai hyvän henkilökohtaisen hygienian toteutumiseksi. Palveluasuminen tarkoittaa esteetöntä asuntoa, ympärivuorokautista turvapalvelua, tukipalveluja sekä saatavilla olevia hoivan ja hoidon palveluita. Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautisesti valvottua.

Tehostettua palveluasumista tarjotaan Palvelukeskus Jousessa ja Mäntypirtissä.

Palvelukeskus Jousi on tehostettua palveluasumista toteuttava kodinomainen ympärivuorokautinen asumisyksikkö. Huoneet ovat yhden hengen huoneita.

Palvelukeskus Jousessa osa paikoista on varattu lyhytaikaishoitoon. Lyhytaikaishoidon tarkoitus on tukea kotona asumista sekä omaisten/läheisten jaksamista. OPAS LYHYTAIKAISHOITOON.PDF

Palvelukeskus Jousi, Myllytie 14, 19650 JOUTSA

Mäntypirtti on ympärivuorokautista palveluasumista toteuttava yksikkö. Huoneet ovat yhden hengen huoneita. Asukkaan hoidosta ja hoivasta huolehtii Huuponhovin henkilökunta.

Mäntypirtti Rutavaarintie 1, 41770 LEIVONMÄKI

Ympärivuorokautinen hoivahoito

Palvelukeskus Huuponhovi on kodinomainen laitoshoidon yksikkö. Huoneet ovat kahden asukkaan huoneita.

Palvelukeskus Huuponhovi, Rutavaarintie 1, 41770 LEIVONMÄKI


OMAIS- JA PERHEHOITO

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joko muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Ikäihmisten perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Joutsan kunta järjestää vain perhehoitajalain mukaiseen toimeksiantosopimukseen perustuvaa perhehoitoa ikäihmisille.


VETERAANIT JA SOTAINVALIDIT

Sotainvalidit

Niillä sotainvalideilla, joilla on 10 % vamma-aste, on oikeus maksuttomaan kotihoitoon ja tukipalveluihin (ateriapalvelu, siivouspalvelu, ympäristönhuolto, turvapalvelu ). Lisäksi on käytössä myös lounassetelit, joilla asiakas voi syödä oman kunnan ulkopuolella ravitsemusliikkeissä.

Vähintään 10%  vamma-asteen sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan ympärivuorokautiseen hoitoon ja hoivaan.

Rintamaveraanit

Rintamaveteraaneille on kotiin vietäviin avopalveluihin valtion myöntämää määrärahaa, jota käytetään mm. siivoukseen, ateriapalveluun, veteraaniavustajan kustannuksiin, turvapalveluun sekä päivätoimintaan.

Sotainvalidien sairaskodin avustajatoiminnasta saa lisätietoa numeroista 014 690 661 tai 050 3026 171

Sotainvalidien sairaskoti Jyväskylä

Veteraanien avokuntoutus

Veteraanien avokuntoutus on Joutsan kunnan myöntämää tukea veteraaneille, leskille sekä kotirintamanaisille. Avokuntoutus sisältää 12 kertaa fysikaalista hoitoa, johon asiakas itse hakee Kela-korvauksen. Tätä varten asiakas tarvitsee lääkärin lähetteen. Vaihtoehtoisesti asiakas voi saada hierontaa tai jalkahoitoa yhteensä 8 kertaa vuodessa.  Lisätietoja: kotihoidon esimieheltä kts. yhteystiedot sivun alusta.