Koulukyydit

Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen perusopetuslain mukaisesti. (PoL § 32)

Maksuton koulukuljetus järjestetään oppilaan lähikouluun (PoL 6 § 2 mom).

Oppilaalla on oikeus automaattisesti Joutsan kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on

  • esiopetusoppilaalla ja 1.-2. luokan oppilaalla pidempi kuin 3 km
  • 3.-9. luokan oppilaalla pidempi kuin 5 km

Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää kyytiä koko koulumatkalle, vaan koulumatka voi sisältää myös omaehtoista kulkemista isomman tien varteen tai noutopisteeseen. Päivittäinen edestakainen koulumatka saa perusopetuslain mukaan odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Mikäli koulukuljetusta tarvitaan muun kuin koulumatkan pituuden perusteella (mm. terveydelliset syyt, tien vaarallisuus), koulukuljetusta haetaan erillisellä koulukuljetushakemuksella.
Koulukeskuksen apulaisrehtori tai kyläkoululla koulunjohtaja tekevät päätöksen koulukuljetusetuudesta.

Jos esiopetusoppilas tai luokkien 1.-9. oppilas anoo muuhun kuin perusopetuslain mukaiseen lähikouluun, kunta ei järjestä kuljetusta, eikä vastaa kuljetuskustannuksista.

Jos toisen kunnan oppilas tulee perusopetuksen oppilaaksi Joutsan kunnan ylläpitämään kouluun, Joutsan kunta ei maksa koulukuljetusta, vaan kuljetusta tulee hakea kotikunnalta.

Koulukuljetuksen periaatteet löydät hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan hyväksymästä koulukuljetussäännöstä.

Koulukuljetusten aikataulut ja reittisuunnitelma

Muutokset ja tarkennukset ovat mahdollisia, lisätietoja koulujen nettisivuilla: https://peda.net/joutsa.


Lukion opiskelijat

Lukion opiskelijoiden koulumatkoja tuetaan sivistyslautakunnan 14.2.2017 päättämien linjausten mukaan.

Sivistyslautakunnan 14.2.2017 § 11 päätös:

Sivistyslautakunta päättää tukea Joutsan lukion opiskelijoiden koulumatkoja eri vaihtoehtoja käyttäen lukuvuoden 2017-2018 alusta lukien:

  1. Kuljetuskorvausten maksamisessa noudatetaan viiden kilometrin omavastuuosuutta joka on sama kuin perusopetuksen 3- 9 luokkien oppilailla. Kuljetuskorvauksen taksana noudatetaan perusopetuksenkuljetussäännön mukaista saattokorvausta tai maksua/km.
  2. Opiskelijan tulee hakea Kelan koulumatkatukea edellytysten täyttyessä jolloin Joutsan kunta maksaa edelleen Kelan koulumatkatuen omavastuuosuuden (nyt 43 €/kk)
  3. Lukiolaisten tulee käyttää ensisijaisesti julkista liikennettä.
  4. Mikäli julkista liikennettä ei ole käytettävissä tai linja-autojen aikataulut eivät ole yhteensopivia lukujärjestysten kanssa, lukiolaisella on mahdollisuus käyttää kilpailutettuja päiväautoja tai täydentäviä autoja jotka kulkevat runkoreitillä.
  5. Mikäli julkista liikennettä ei ole käytettävissä tai linja-autojen aikataulut eivät ole yhteensopivia lukujärjestysten kanssa, voidaan suorittaa kuljetus- tai saattokorvausta 1-kohdan omavastuuosuusmatkan ylittyessä. Vähennyksenä huomioidaan mahdollinen Kelan koulumatkatuen täydentävä osuus tai muu tuki.

Sivistyslautakunta voi päättää lukion koulukuljetuksesta opiskelijan erillisestä hakemuksesta erityiseen harkintaan perustuen myös muutoin kuin 1-5 kohtien perusteella.


Koulumatkatuki

Kela myöntää koulumatkatukea. Koulumatkatuki korvaa koulumatkojen kustannuksia. Sitä myönnetään toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleville.  Toisen asteen oppilaitoksia ovat esimerkiksi lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Koulumatkatuen hakemisesta saa tietoa Kelan sivuilta https://www.kela.fi/koulumatkatuki