Vammaispalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Joutsan kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.


Vammaispalvelulain perusteella järjestettävien palvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluja myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jonka avuntarve on välttämätöntä.

Hakemuksen liitteeksi:

  • Lääkärintodistus
  • Hoito- ja palvelusuunnitelma, josta ilmenee avun tarve

Avun tarpeen ei tule johtua ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Vammaispalvelujen käsikirjaan voit tutustua https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

Kehitysvammaisten palvelu perustuu lakiin ja asetukseen kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977).  Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat:

  • Asumispalvelut
  • Työ- ja päivätoiminta
  • Kuntoutusohjaus
  • Kehitysvammapoliklinikka (tutkimus ja kuntoutus, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapia)
  • Vakituisen tai tilapäisen hoidon järjestäminen

Yhteystiedot:


Toimintakeskus Helperi
Jousitie 54 B, Joutsa
puh. 040 358 8173
helperi@joutsa.fi
facebook sivut
Avoinna ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14, (heinäkuussa suljettu).


LOMAKKEET

Vammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Vammaisen henkilön tarvitsemat palvelut järjestetään laadittavan palvelusuunnitelman mukaisesti perustuen erityishuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin.

Asumispalveluja tarjotaan palvelusetelillä, perhehoidossa ja muissa yksityisissä hoitopaikoissa asiakkaan tarpeen mukaan.

Toimintakeskus Helperi tuottaa työ- ja päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Työ- ja päivätoiminnan tarkoituksena on järjestää vammaisille henkilöille mielekästä toimintakykyä ylläpitävää sekä sosiaalisia taitoja tukevaa työtä ja toimintaa.

helperi
toimintakeskus helperi joutsa