Aikuis- ja perhesosiaalityö sekä toimeentulotuki

Aikuis- ja perhesosiaalityö on tarkoitettu yksilön ja perheen tueksi erilaisissa ongelmatilanteissa.

Aikuis- ja perhesosiaalityön tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi työttömyys, päihdeongelmat, taloudelliset vaikeudet ja asumiseen liittyvät asiat. Työskentely on tavoitteellista ja kuntouttavaa toimintaa, jota tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiointi sosiaaliosastolle vain ajanvarauksella. Asiakkaat voivat varata ajan sosiaaliohjaajalle ja/tai sosiaalityöntekijälle.  Soittoaika omalla työntekijälle ma-pe klo 11-12.

Kiireellisissä asioissa yhteydenotot päivystysnumeroon puh. 040 190 3295 ma-pe klo 8-16.

Kunnan asiointipisteeseen voi jättää sosiaalitoimistoon menevää postia.


Yhteystiedot:


Johtava sosiaalityöntekijä
puh. 040 358 0009


Sosiaalityöntekijä
puh. 040 176 8057


Sosiaaliohjaaja 
puh. 040 680 3112


Perhetyöntekijä
puh. 040 352 9288 


Perhetyöntekijä 
puh. 040 351 8701 


Yhteydenotto sosiaalipalveluun tuen tarpeen arvioimiseksi

Mikäli sinulla on huolta omasta tai läheisesi tuen ja avun tarpeesta, voit olla yhteydessä sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi alla olevalla lomakkeella. Yhteydenoton sosiaalihuoltoon voi tehdä joko puhelimitse suoraan sosiaalitoimistoon tai kirjallisesti alla olevalla lomakkeella. Yhteydenoton voi tehdä viranomainen, yksityishenkilö tai perhe itse. 

Viranomaisen tekemä yhteydenotto pyritään tekemään yhdessä perheen kanssa, mutta mikäli suostumusta ei saada ja lapsen etu sitä vaatii, on yhteydenotto sosiaalihuollon tarpeesta tehtävä salassapitosäännösten estämättä. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 35§).

Huoli-ilmoitus lomakkeella voit tehdä sosiaalihuoli-ilmoituksen sekä ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta.


Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki haetaan kunnasta, jota voit hakea perustoimeentulotuen yhteydessä, jolloin Kela siirtää hakemuksen kuntaan. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on voimassa oleva päätös Kelan myöntämästä perustoimeentulotuesta.  Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnettäessä asiakkaan tilanne selvitetään.  Täydentävään ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää harkinnalla sellaisiin erityisiinmenoihin, joita perustoimeentulotuessa ei huomioida.

Toimeentulotuen verkkoasiointi: www.kela.fi/asiointi


Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun asiakkuus perustuu palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelutyöllä tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Lastensuojeluasia tulee vireille kunnan sosiaalipalveluihin

  • hakemuksesta
  • kun lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut pyynnön palvelutarpeen arvioimiseksi
  • kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus
  • kun lastensuojelun työntekijä on muutoin saanut tietää mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta

Kiireellinen lastensuojelun tarve arvioidaan heti. Muissa tapauksissa sosiaalityöntekijä arvioi seitsemän arkipäivän kuluessa, ryhdytänkö palvelutarpeen arviointiin.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä on tehnyt ratkaisun

  • Kiireellisestä lastensuojelutoimenpiteestä
  • Palvelutarpeen arvioinnin päätyttyä päätetään aloittaa asiakkuus

Palvelutarpeen arvio tehdään sosiaalipalveluissa kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Selvityksen tekemisen jälkeen huoltajalle ja lapselle ilmoitetaan lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta tai sen päättymisestä.


Perheoikeudelliset palvelut

Isyysasiat

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan joko tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä. Isyyden tunnustaminen on mahdollista äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää, jolloin erillistä käyntiä lastenvalvojan luona ei tarvita.   Myös lastenvalvojan luona isyyden voi tunnustaa ennakollisesti. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa tai kiistää 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti lastenvalvojalle. Isyyden ollessa epäselvä tehdään tunnustaminen lastenvalvojan luona. Isyyden vahvistamista koskevan päätöksen tekee maistraatti.

Lapsen huolto ja asuminen

Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat sopia lapsen yhteishuollosta. Jos lapsi asuu toisen vanhemmat kanssa, lapsen huoltoa ja tapaamista koskeva asia ratkaistaan lapsen edun mukaisesti. Erotilanteessa vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisesta lastenvalvoja vahvistamalla sopimuksella. Riita-asiat on vietävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

Lapsen elatus

Vanhemmilla on vastuu lapsen elatuksesta siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Jos vanhempi ei asu lapsen kanssa pysyvästi, voidaan lapselle vahvistaa elatusapu. Elatusavusta voidaan sopia lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella tai se voidaan päättää käräjäoikeudessa. Kela maksaa elatustuen, jos elatusvelvollinen vanhempi ei sitä maksa.

Elatussopimuksia laadittaessa lastenvalvoja voi laatia Oikeusministeriön ohjeen mukaisen laskelman. Laskelmaa varten vanhempien tulee ottaa mukaan tapaamiselle tositteet tuloistaan, asumiskuluistaan ja muista hyväksyttävistä menoista. Vanhemmat voivat myös itse tehdä laskelman elatusapulaskurilla osoitteessa http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/laskurit/elatusapulaskuri.

Yrittäjän tulee toimittaa lastenvalvojalle elatuskyvyn arvioimiseksi seuraavat tiedot:

  • tuloslaskelma
  • tase-erittely
  • kirjanpitäjän selvitys palkoista ja yksityisnostoista kahden vuoden ajalta

Lastenvalvoja puh. 040 358 0009


Koulukuraattori

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opettajien sekä tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on pulmia koulun käynnissä, kaverisuhteissa, tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulun käyntiin. Pulmiin etsimme ratkaisuja yhdessä keskustellen, joten huoltaja/huoltajat voivat olla tarvittaessa läsnä kuraattorin tapaamisella.

Oppilaalle voi varata ajan kuraattorilta joko oppilas itse tai hänen huoltajansa. Myös opettaja ja kouluterveydenhoitaja voivat varata ajan oppilaalle.

Koulukuraattori työskentelee Joutsan yhtenäiskoululla ajanvarauksella pääsääntöisesti maanantaisin ja torstaisin aamupäivän aikana klo 8-12. Ajanvaraukset puhelimitse numerosta 040 680 3112 tai Wilman kautta.