Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja uusi oppivelvollisuuslaki on tullut voimaan 1.8.2021. Lakimuutosten tavoite on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Uudistus etenee ikäluokka kerrallaan.

Uudistus koskee Suomessa vakinaisesti asuvia alle 18-vuotiaita ja lakia sovellettiin ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka olivat keväällä 2021 perusopetuksen 9. luokalla (v. 2005 syntyneet).

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myös lasten ja nuorten hyvinvointia. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen.  

lukion rakennus

Hakeutumisvelvoite

Oppivelvollisuuteen liittyvä hakeutumisvelvoite tarkoittaa, että kaikki 9. luokalla olevat hakeutuvat toisen asteen koulutukseen (lukiokoulutus tai ammatillinen koulutus) yhteishaussa tai muulla tavoin (oppivelvollisuuslaki § 10). Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen oppilaana oleva oppivelvollinen täyttää hakeutumisvelvoitteensa. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Koulun opinto-ohjaaja tiedottaa yhteishausta sekä ohjaa ja neuvoo asiassa oppilaita ja heidän huoltajiaan. Yhteishaku: https://www.opintopolku.fi/.

Lakiin perustuen opiskelijalla on oikeus saada tehostettua opinto-ohjausta ja tarvittaessa henkilökohtaisempaa tehostettua tukea. Perusopetuksen päättämisen jälkeen vaille opiskelupaikkaa jääneillä on myös oikeus myös kesäajan lisäohjaukseen. 

Hakeutumisvelvollisuus on myös nuorilla, jotka ovat ilman opiskelupaikkaa esim. opintojen keskeytymisen vuoksi.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. Nykyisiä nivelvaiheen koulutuksia ovat perusopetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Syksystä 2022 alkaen nämä koulutukset yhdistetään uudeksi yhtenäiseksi koulutuskokonaisuudeksi, tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (TUVA).
Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Nuoren saatua opiskelupaikan on toisen asteen koulutuksen järjestäjällä (lukiolla tai ammattikoululla) valvonta- ja selvittelyvastuu opiskelijan opintojen aloittamisesta, edistymisestä ja oppivelvollisuuden päättymisestä.

Oppivelvollisen huoltajan tai muun laillisen edustajan on myös huolehdittava siitä, että nuori suorittaa säädetyn oppivelvollisuuden (oppivelvollisuuslaki § 9, 22).

Koulutuksen maksuttomuus

Oppivelvollisuuden laajentamiseen kytkeytyy oikeus maksuttomaan koulutukseen. Maksuton koulutus päättyy, kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen koulutuksen tai sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

Opetus, päivittäinen ruokailu, oppimateriaalit, työvälineet, -asut ja -aineet ovat maksuttomia. Maksuttomuus ei koske erityistä harrastuneisuutta vaativia opintolinjoja, kohtuullisia kustannuksia sisältäviä opintovierailuja, retkiä tai tapahtumia.

Koulumatkan kuluihin (vähintään 7 km:n pituiset koulumatkat) opiskelija voi hakea Kelan myöntämää koulumatkatukea. Lisätietoja: www.kela.fi/koulumatkatuki

Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta koulukuljetuksen järjestämiseen. Mikäli koulutuksen järjestäjä tarjoaa koulukuljetuksia, tämä kulkumuoto rinnastetaan ensisijaisuudeltaan joukkoliikenteeseen.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä säädetään oppivelvollisuuslain 7 §:ssä. Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi perustellusta syystä:

  • Keskeytys oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi. Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.
  • Keskeytys äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi.
  • Keskeytys vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi. Jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana.
  • Keskeytys oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta. Keskeyttämistä haetaan kirjallisesti sähköisellä hakemukselle.

Opiskelupaikan osoittaminen

Jos oppivelvollinen ei vapaaehtoisesti hakeudu koulutukseen tai ei saa opiskelupaikkaa, hänelle osoitetaan opiskelupaikka nivelvaiheen koulutuksessa (perusopetuksen lisäopetuksessa, ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa). Jos oppivelvollisella ei ole valmiuksia tutkintotavoitteisen koulutuksen suorittamiseen, opiskelupaikka osoitetaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA).

Opiskelupaikan osoittaminen on asuinkunnan tehtävä. Joutsassa opiskelupaikan osoittaa hyvinvointi- ja sivistysjohtaja. Ennen opiskelupaikan osoittamista kuullaan oppivelvollista sekä huoltajaa.

Oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisen on aloitettava opinnot hänelle osoitetussa opiskelupaikassa viipymättä.

Oppivelvollisuuden seurantaa varten Opetushallitus on rakentanut Valpas-palvelun. Valpas-palvelun toiminta-ajatuksena on tukea vastuuketjua, jossa oppivelvollinen pyritään saattamaan ohjaus- ja valvontavelvolliselta seuraavalle, jotta oppivelvollisen osalta on koko ajan olemassa joku taho, joka valvoo oppivelvollisuuden toteutumista (perusopetuksen järjestäjä, koulutuksen järjestäjä tai oppivelvollisen asuinkunta).

Lisätietoja:
Joutsan yhtenäiskoulun ja lukion opinto-ohjaaja Sanna Pienmäki puh. 040 846 9149, sanna.pienmaki@joutsa.fi
Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka puh. 040 533 5619, mika.sirkka@joutsa.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta: minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
Opetushallituksen verkkosivuilta: www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/oppivelvollisuuden-laajentaminen