Perusopetuksen valmistava opetus

Perusopetuslaissa säädetään, että kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttotaustaisille lapsille ja nuorille, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä ja opetuksen aikana oppilaita voidaan integroida esi- tai perusopetuksen ryhmiin. Valmistavaa opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia lukuvuodessa. Valmistavassa opetuksessa saa opiskella enintään yhden lukuvuoden ajan. Oppilas voi siirtyä esi- tai perusopetukseen jo ennen valmistavan opetuksen tuntimäärien täyttymistä, mikäli hänellä arvioidaan olevan siihen riittävät valmiudet.

Opetushallitus on 13.11.2015 antanut määräyksen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen. Joutsan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma noudattaa valtakunnallista valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa. Joutsan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa 21.2.2023.

Joutsan kunnassa valmistavaa opetusta järjestetään Joutsan yhtenäiskoulun yhteydessä.

Valmistavaan opetukseen hakeminen

Valmistavaan opetukseen pitää hakea täyttämällä ilmoittautumislomake, joka palautetaan Joutsan yhtenäiskoulun rehtorille osoitteeseen Koulutie 2, 19650 Joutsa. Lisätiedot rehtori Ulpu Silvasti, puh. 040 487 8112, ulpu.silvasti@joutsa.fi.

Yhteystiedot

Valmistavan opetuksen opettajien ja ohjaajien sähköpostiosoitteet löytyvät yhtenäiskoulun sivuilta: https://peda.net/joutsa/yhtenaiskoulu


Preparatory teaching for pupils with immigrant backround

The municipality of Joutsa organizes preparatory teaching for pupils with immigrant backgrounds who do not have Finnish language skills.

The aim of preparatory education is to provide the pupil with the necessary skills in Finnish language for the transition to basic education, and to promote the pupils’ integration into Finnish society.

The education provider decides on the formation of teaching groups, and pupils can be integrated into preschool or basic education groups during the preparatory teaching. At least 900 hours of preparatory education is provided for 6–10-year-olds and at least 1,000 hours for older students per academic year. Students may study in preparatory education for a maximum of one academic year. A pupil may transfer to prescholl or basic education even before the number of hours of preparatory education is reached, if he or she is assessed to have sufficient skills for this.

The curriculum of preparatory education for basic education in Joutsa follows the national curriculum for preparatory education. In the municipality of Joutsa, preparatory education is organized in connection with the Joutsa comprehensive school.

Applying for preparatory education

You must apply for preparatory education by filling in the registration form, which will be returned to the principal of Joutsa comprehensive school at Koulutie 2, 19650 Joutsa. Further information: Principal Ulpu Silvasti, tel. 040 487 8112, ulpu.silvasti@joutsa.fi.

Contact details

The email addresses of teachers of preparatory education can be found on the website: https://peda.net/joutsa/yhtenaiskoulu